6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Enligt ÅRL ska förvaltningsberättelsen, som utgör en självständig del av årsredovisningen, ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Kravet på rättvisande översikt innebär att förvaltningsberättelsen i så hög utsträckning som möjligt ska återspegla företagets verkliga förhållanden och ge en så allsidig bild som möjligt. Upplysningar ska även lämnas om förhållanden i övrigt som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat och väsentliga händelser under räkenskapsåret. Väsentliga händelser under räkenskapsåret ska framgå av förvaltningsberättelsen medan väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ska framgå av not.

Om det krävs för att erhålla en rättvisande översikt över företaget ska dessutom uppgifter lämnas om förväntad framtida utveckling och om utländska filialer. Företag, som enligt definition i ÅRL utgör större företag, ska alltid lämna dessa uppgifter.

Kraven på förvaltningsberättelsen är minimikrav. Även andra upplysningar kan lämnas, och generellt ska förvaltningsberättelsen utformas så att den kompletterar informationen i årsredovisningens övriga delar.

Om skyldighet finns att lämna not i enlighet med årsredovisningslagens femte kapitel ska just not lämnas. Information får lämnas i förvaltningsberättelsen också, men inte istället för i not. Resultaträkningen, balansräkningen och noter bildar på så sätt en separat enhet från förvaltningsberättelsen vad beträffar årsredovisningslagens krav på innehåll.

Förvaltningsberättelsen ska vara överskådlig och upprättas enligt god redovisningssed.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen ange förslag till resultatdisposition.

Har företaget egna aktier ska vissa upplysningar lämnas om detta, se 6 kap. 1 § andra stycket punkterna 6-9.

I K2 anger BFN att den rättvisande översikten uppnås genom att lämna en flerårs­översikt över 4 år med förutbestämda nyckeltal. Dessa är, nettoomsättning, resultat efter finansiella poster samt soliditet. Fler nyckeltal får läggas till. Vidare anges att om nettoomsättningen har varierat med mer än 30 procent mellan åren ska det kommenteras. Styrelsens uttalande enligt ABL 18 kap 4 § får, men behöver inte, anges i förvaltningsberättelsen.

I K3 står en hel del skrivet om förvaltningsberättelsens innehåll, se kapitel tre punkterna 3.7 – 3.9 samt 3.11 – 3.14 med tillhörande kommentarer. T.ex. kan här noteras att det ska upplysas om samtliga ägare som har mer än 10 % av antalet andelar eller röster i företaget.

Srf konsulternas synpunkter: För att tillgodose ÅRL:s krav på rättvisande översikt redovisar många företag en översikt av lämpliga nyckeltal som beskriver utvecklingen av verksamhetens omfattning, lönsamhet och ställning över de senaste 4-5 åren. Vi anser att en sådan nyckeltalsöversikt är mycket lämplig att göra även i mindre företag. I K2 är minimikraven formbundna, vilket de inte är i K3. Men vi anser som sagt att mindre företag bör lämna en sådan översikt även om K3 tillämpas. Vi anser också att företagen bör överväga att även presentera andra nyckeltal än de angivna. Detta för att g en mer relevant bild även utvecklingen i det specifika fallet.

Som nämnts ovan finns en hel del reglerat avseende förvaltningsberättelsen, framförallt i K3. Enligt vår uppfattning är förvaltningsberättelsen en viktig del av årsredovisningen för att förstå företagets utveckling och framtida möjligheter. Vi uppmanar därför till eftertanke kring förvaltningsberättelsen. Vi ser gärna en utveckling där förvaltningsberättelserna blir mer informativa än vad hittills varit fallet.

Tidpunkten för företagets registrering och verksamhetens start bör nämnas, eftersom en utomstående läsares bedömning bl.a. påverkas av i vilken utvecklingsfas företaget kan bedömas befinna sig. Det bör också framgå om företaget varit vilande och åter etablerat verksamhet.

Därefter ska redogöras för företagets faktiska verksamhet, inte för de ytterligare verksamheter som eventuellt kan vara möjliga att bedriva enligt bolagsordningen. Verksamhetsbeskrivningen bör avse vad som gjorts under jämförelseåret, räkenskapsåret och den tid framtidsbedömningen omfattar.

Observera att det i K2 finns särregler som anger vad förvaltningsberättelsen ska innehålla för olika företagsformer.