11 FÖRKORTNINGAR

BFL Bokföringslagen (1999:1078)
BFN Bokföringsnämnden
EG Europeiska Gemenskapen – det ekonomiska samarbetsområdet
EU Europeiska Unionen – det samlade samarbetsområdet
IAS International Accounting Standards
IASB International Accounting Standards Board
IFRS International Finacial Reporting Standards
Mkr Miljoner kronor
Prop Proposition
SCB Statistiska Centralbyrån
Srf Srf konsulternas förbund
SRU Standardiserade räkenskapsutdrag
Tkr Tusental kronor
VD Verkställande direktör
ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554)