2 EXEMPEL

 

2.1-2.4, Mall för årsredovisning upprättad enligt K2-reglerna för mindre aktiebolag.

2.5-2.7, Mall för årsredovisning med sammanslagen balansräkning och resultaträkning med grund i K2-reglerna för mindre aktiebolag

2.8-2.13, Mall för årsredovisning upprättad enligt K3 i ett mindre aktiebolag.

2.14-2.17, Mall för årsbokslut upprättad enligt BFNs regelverk för årsbokslut.

Efter årsredovisningsmallarna följer mer kring förutsättningarna för mallarna och kommentarer avseende krav i ÅRL, Srf konsulternas synpunkter m.m.

Exemplen refererar till regelbeskrivningar och BAS 2018.

I exemplets vänstra kolumn, under ”Srf”, återfinns hänvisningar till de efterföljande kommentarerna i form av avsnittsnummer. I samma kolumn finns en klassificering av noterna enligt följande indelning:

ÅRL = Obligatorisk upplysning enligt direkt hänvisning till årsredovisningslagen.

GRS = Obligatorisk upplysning med hänvisning till den goda redovisningsseden.

FT = Frivillig tilläggsupplysning.

I exemplets högra kolumn återfinns Srf konsulternas förslag till kopplingar mellan konton i BAS 2018 och respektive rad.

Summeringsrader återges med kursiv stil i exemplen.

 

 

2.0 Exempel försättsblad K2

 

Srf K2 AB

Box 123

456 78 Srfstad

 

Telefon: 0123-987 60

Telefax: 0123-987 65

Kontaktperson: Karin Karinsson

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

för

Srf K2 AB

(556123-4567)

Räkenskapsåret

2018-01-01 — 2018-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Sid.  1 Förvaltningsberättelse

”    2-3 Resultaträkning

”    4-6 Balansräkning

”    7-14 Tilläggsupplysningar

”    14 Underskrifter

 

Handläggare hos Srf Exempelbyrå AB: Redovisningskonsult Srf Sven Svensson (0123-456 78)

 

 

2.1 Mall förvaltningsberättelse enligt K2-reglerna, mindre aktiebolag

Srf

Srf K2 AB

Sida 1 (9)

Konton enligt

4.1

(556123-4567)

BAS 2018

4.1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6

Verksamhet

Allmänt om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Srfstad. Bolaget registrerades 1995 och bedriver sedan dess handel med fritidsartiklar, som i viss utsträckning monterats inom företaget. Försäljning sker till detaljister. Verksamheten drivs sedan föregående år i egen fastighet, inrymmande kontor, lager samt utställningslokaler. Bolaget har även sålt konsulttjänster inom marknadsföring.

6

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har tecknat avtal med en rikstäckande detaljhandelskedja vilket förväntas öka omsättning och lönsamhet väsentligt det kommande året.

6

Egna aktier

(Endast vid innehav av egna aktier)

6

Flerårsöversikt

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning, tkr                          

11 775

10 050

 8 930

   7 880

Resultat efter finansiella poster i tkr                 

426

79

132

      175

Soliditet                                                         

17,3 %

14,7 %

14,1 %

 12,9 %

Definition av nyckeltal:

Soliditet                       Justerat eget kapital/Balansomslutning

6

Förändringar i eget kapital

Årets förändringar av eget kapital

Aktie-kapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

892 760

22 340

Disposition av föregående års resultat
Utdelning

– 20 000

Balanseras i ny räkning

2 340

– 2 340

Årets resultat

247 000

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

895 100

247 000

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

  balanserat resultat                                                                                         895 100

2091

  årets resultat                                                                                             247 000

2099

Totalt                                                                                                         1 142 100

disponeras för

 utdelning

100 000

 överföring till balanserat resultat

1 042 100    

2091

Totalt                                               1 142 100

Samtliga belopp i årsredovisningen är uttryckta i entals svenska kronor om inte annat anges.

   

2.2 Mall för resultaträkning enligt K2-reglerna, mindre aktiebolag

Srf

Srf K2 AB (poster utan belopp

ska ej anges i den ÅR som avges)

Sida 2 (9)

Konton enligt

4.1

(556123-4567)

BAS 2018

4.1

2018-01-01

2017-01-01

7

RESULTATRÄKNING

Noter

— 2018-12-31

— 2017-12-31

RÖRELSEINTÄKTER,

LAGERFÖRÄNDRING MM

Nettoomsättning

 11 775 000    

 10 050 000    

30-37

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

–      20 000    

      10 000    

4940-4950,4970

Aktiverat arbete för egen räkning

                –      

                –      

38

Övriga rörelseintäkter

      318 000    

      12 000    

39

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm

 12 073 000    

 10 072 000    

RÖRELSEKOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

40-47,4910-4930

Handelsvaror

–   4 822 000    

–  4 020 000    

4047, 4960,4980

Övriga externa kostnader

–  1 032 000    

–    920 000    

50-69

Personalkostnader

–    5 410 000    

–  4 656 000    

70-76

Av- och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar                 1

–      350 000    

–      360 000    

7710-7730,

7760-7780, 78

Nedskrivningar av omsättningstillgångar             

utöver normala nedskrivningar

                      –  

                –      

7740, 7790      

Övriga rörelsekostnader                                         

                –      

                –      

79

Summa rörelsekostnader

11 614 000

9 956 000

Rörelseresultat

    459 000    

 116 000    

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag

                –      

                –      

8010-8060

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

                –      

                –      

8110-8160

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

                –      

                –      

8110-8160

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

8210-8260

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12 000

        13 000    

8310-8360,8390  

Nedskrivningar av finansiella anläggnings-

tillgångar och kortfristiga placeringar

8070-8080,
8170-8180

8270-8280

8370-8380

Räntekostnader och liknande resultatposter

–      45 000    

–      50 000    

84

Summa finansiella poster

–      33 000

 –    37 000

Resultat efter finansiella poster

      426 000    

      79 000    

 

Srf

Srf K2 AB

Sida 3 (9)

Konton enligt

4.1

(556123-4567)

BAS 2018

4.1

2018-01-01

2017-01-01

7

RESULTATRÄKNING

Noter

— 2018-12-31

— 2017-12-31

BOKSLUTSDISPOSITIONER

88

Erhållna koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag

Förändring av periodiseringsfonder

-12 000

-11 000

Förändring av överavskrivningar

-45 500

-36 000

Övriga bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner

– 57 500

– 47 000

Resultat före skatt

        368 500

      32 000

SKATTER

Skatt på årets resultat

–        121 500    

–           9 660    

8910-8930

Övriga skatter

                –      

                –      

8980

Årets resultat

       247 000    

       22 340    

8999

 

2.3 Mall för balansräkning enligt K2-reglerna, mindre aktiebolag.

Srf

Srf K2 AB

Sida 4 (9)

Konton enligt

4.1

(556123-4567)

BAS 2018

4.1

8

BALANSRÄKNING

Noter

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

(1)

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital

                –      

                –      

1690

Anläggningstillgångar

(10-13)

5.1

Immateriella anläggningstillgångar

(10)

 Koncessioner, patent, licenser, varu-

1020-1050

 märken samt liknande rättigheter

                –      

                –      

 Hyresrätter och liknande rättigheter

                –      

                –      

1060

 Goodwill

            –      

     –      

1070

 Förskott avseende immateriella

 anläggningstillgångar

1080

Summa immateriella anläggningstillgångar

–                   

–                      

5.2 , 8

Materiella anläggningstillgångar

(11-12)

 Byggnader och mark

3

4 800 000    

4 900 000    

11

 Maskiner och andra tekniska anläggningar

                –      

                –      

12

 Inventarier, verktyg och installationer              4

1 314 000    

1 454 000    

12

 Förbättringsutgifter på annans fastighet

1120

 Övriga materiella anläggningstillgångar

 Pågående nyanläggningar och förskott

 avseende materiella anläggningstillgångar

                –      

                –      

1180,1280

Summa materiella anläggningstillgångar

6 114 000

6 354 000

Finansiella anläggningstillgångar

(13)

 Andelar i koncernföretag

                –      

                –      

1310

 Fordringar hos koncernföretag

                –      

1320                –      

 Andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag

                –      

                –      

1331-1334

 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
styrda företag

                –      

                –      

1341-1344

 Ägarintressen i övriga företag

                –      

1336-1337

 Fordringar hos övriga företag som det
finns ett ägarintresse i

                –      

1346-1347

 Andra långfristiga värdepappersinnehav

                –      

                –      

1350

 Lån till delägare eller närstående

                –      

                –      

1360

 Andra långfristiga fordringar

5

250 000

250 000

1380

Summa finansiella anläggningstillgångar

250 000                   

250 000      

Summa anläggningstillgångar

 6 364 000    

6 604 000    

 

Srf Srf K2 AB Sida 5 (9) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1
8 BALANSRÄKNING Noter

2018-12-31

2017-12-31

Omsättningstillgångar (14-19)
5.3, 8 Varulager mm (14)
 Råvaror och förnödenheter

      50 000      

45 000                      

1410-1430
 Varor under tillverkning

230 000    

210 000    

1440
 Färdiga varor och handelsvaror

1 169 000    

1 204 000    

1450-1460
 Övriga lagertillgångar

1490
 Pågående arbete för annans räkning

                –      

                –      

1470
 Förskott till leverantörer

                –      

                –      

1480
Summa varulager

1 449 000

1 459 000

Kortfristiga fordringar (15-17)
 Kundfordringar

1 567 000    

1 120 000    

1510-1550
 Fordringar hos koncernföretag

                –      

                –      

1560, 1660
 Fordringar hos intresseföretag och
gemensamt styrda företag

                –      

                –      

1570, 1670
 Fordringar hos övriga företag som
det finns ett ägarintresse i

1570, 1670      
 Övriga fordringar

145 000    

108 000    

1610, 1630-1650, 1680
 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

                –      

1620
8  Förutbetalda kostnader och upplupna

 intäkter  

135 000    

112 000    

17
Summa kortfristiga fordringar

1 847 000

1 340 000

Kortfristiga placeringar (18)
 Andelar i koncernföretag

                –      

                –      

1860–1869
 Övriga kortfristiga placeringar

                –      

                –      

18
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank 19
 Kassa och bank

10 000    

10 000    

 Redovisningsmedel

Summa kassa och bank

10 000

10 000

Summa omsättningstillgångar

3 306 000    

2 809 000    

Summa tillgångar

9 670 000    

9 413 000    

 

Srf Srf K2 AB Sida 6 (9) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1
8 BALANSRÄKNING Noter

2018-12-31

2017-12-31

EGET  KAPITAL OCH SKULDER (2)
9,3.13 Eget kapital (20)
Bundet eget kapital

       

           

 Aktiekapital

100 000

100 000

2081
 Ej registrerat aktiekapital

 Uppskrivningsfond

2085
 Reservfond

20 000

20 000

2086
Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital
 Överkursfond

2097
 Balanserat resultat

895 100

892 760

2091
 Årets resultat

247 000

22 340

2099
Summa fritt eget kapital

1 142 100

915 100

Summa eget kapital

1 262 100    

  1 035 100    

8 Obeskattade reserver 21
 Periodiseringsfonder

434 000

422 000

2110-2130
 Ackumulerade överavskrivningar

95 500

50 000

2150
 Övriga obeskattade reserver

2160-2190
Summa obeskattade reserver

529 500

472 000

Avsättningar (22)
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt

lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

                –      

                –      

2210
 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

250 000

250 000

2230
 Övriga avsättningar

                –      

                –      

2220,2290
Summa avsättningar

    250 000               

250 000      

8 Långfristiga skulder
 Obligationslån

2310
 Checkräkningskredit

579 500

493 400

2330
 Övriga skulder till kreditinstitut  6

2 750 000

3 250 000

2340-2350
 Skulder till koncernföretag

2360
 Skulder till intresseföretag och
gemensamt styrda företag

2370
 Skulder till övriga företag som det
finns ett ägarintresse i

2370
 Övriga skulder

2390
Summa långfristiga skulder

3 329 500

3 743 400

 

Srf Srf K2 AB Sida 7 (9) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018

2018-12-31

2017-12-31

8 Kortfristiga skulder (24-29)
 Checkräkningskredit

0

0

2480
 Övriga skulder till kreditinstitut  6

500 000    

    500 000    

2410
 Förskott från kunder

212 000    

158 000    

2420
 Pågående arbete för annans räkning

2430
 Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2450
 Leverantörsskulder

1 462 900    

1 399 500    

2440
 Växelskulder

                –      

                –      

2492
 Skulder till koncernföretag

                –      

                –      

2460, 2860
 Skulder till intresseföretag och
gemensamt styrda företag

                –      

                –      

2470, 2870
 Skulder till övriga företag som det
finns ett ägarintresse i

2470, 2870
 Skatteskulder

101 500    

       34 000    

25
 Övriga skulder

980 500    

     830 000    

26-28
8  Upplupna kostnader och  

 förutbetalda intäkter

1 042 000    

991 000    

29
Summa kortfristiga skulder

4 298 900    

  3 912 500    

Summa eget  kapital och skulder

9 670 000    

 9 413 000    

 

2.4 Exempel noter enligt K2-reglerna, mindre aktiebolag

Srf Srf K2 AB Sida 8 (9) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1 NOTER

9.1 A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
9.1.1 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningsprinciper som följer av BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre företag. (Då det är första året bolaget tillämpar dessa principer kan detta innebära en bristande jämförbarhet mellan åren.)
GRS Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningstider:

Byggnader och mark           25-33 år

Inventarier                             3-8 år

B: UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
ÅRL

9.2.6

2. Medelantalet anställda
Medelantalet anställda har varit 12 (fg år 10) stycken.
9.3 C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
ÅRL 9.3.4 3. Byggnader och mark 2018-12-31 2017-12-31 (11)
Anskaffningsvärde (in- och utgående)

5 000 000

5 000 000

1111-12,1130
Avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar

-100 000

0

1119
 Årets avskrivningar på byggnader

-100 000

-100 000

7820
 Utgående avskrivningar enligt plan på byggnader    

-200 000

-100 000

1119
 

Utgående redovisat värde på byggnader och mark

4 800 000

4 900 000

ÅRL

9.3.4

4. Inventarier, verktyg och installationer  2018-12-31  2017-12-31 (12)
Anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärde

2 114 000

1 800 000

1220-1230, 1250
 Årets inköp

110 000

232 000

 Avgår årets försäljningar

-18 000

 Utgående anskaffningsvärde för inventarier

2 224 000

2 114 000

1220 -1230, 1250
Avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar

– 660 000

– 416 000

1229, 1239, 1259
 Avgår ingående avskrivningar på sålda

 inventarier

16 000

1229, 1239, 1259
Srf Srf K2 AB Sida 9 (9) Konton enligt
(556123-4567) BAS 2018
 Årets avskrivningar på kvarvarande

 inventarier

– 250 000

– 260 000

7830
 Utgående avskrivningar enligt plan på
 inventarier

-910 000

– 660 000

1229, 1239, 1259
Utgående redovisat värde för  inventarier

1 314 000

1 454 000

ÅRL 5. Andra långfristiga fordringar

2018-12-31

2017-12-31

9.3.4
  Består av kapitalförsäkring.
  Anskaffningsvärde (in- och utgående)

250 000

250 000

1385
 

FT

  Utgående redovisat värde

  Marknadsvärde

250 000

267 350

250 000

250 850

1385
ÅRL 6. Övriga skulder till kreditinstitut

2018-12-31

2017-12-31

Ska betalas senare än fem år efter balansdagen

Skulden är i balansräkningen uppdelad på en lång del om 2 750 000 kronor och en kort del om 500 000 kronor.

750 00

1 250 000

ÅRL 7. Ställda säkerheter

               2018-12-31

   2017-12-31  

Företagsinteckning

650 000

             650 000

Fastighetsinteckning

5 000 000

        5 000 000

Kapitalförsäkring för pensionsutbetalning                              250 000

           250 000  

FT

8. Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har en Rapport om årsredovisningen upprättats av:

Förnamn Efternamn, Redovisningsbyrån AB,

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

4.1 Företagsstad 2019-03-01

 

Karin Karinsson

 

Revisorspåteckning

 

Min revisionsberättelse har avgivits 2019-04-30

 

Martina Martinsson

 

 

 

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2019-05-02. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 

Företagsstad 2019-05-02

 

 

Karin Karinsson

 

 

OBS !

 

Denna text

endast på kopia till Bolags-  

verket !

Nedan finner du exempel på förkortade resultat- och balansräkningar. Vad gäller förvaltningsberättelsen påverkas denna inte varför den utelämnats i exemplet. För förvaltningsberättelsen hänvisas till K2-mallen.

Nedan resultaträkning bygger på poster från K2-årsredovisningen som innehåller belopp. Det innebär att en förkortad resultaträkning kan komma att innehålla ytterligare rader än vad som anges nedan, till exempel övriga rörelsekostnader samt resultat från andelar i koncernföretag. I mallen har även en del rader döpts om. Det är möjligt att anpassa namn på raderna om det bättre beskriver postens innehåll.

Förkortad resultat- och balansräkning får användas av mindre företag oavsett om företaget tillämpar K2-regelverket, K3-regelverket eller använder de allmänna reglerna. I K2-regelverket ska de sammanslagna balans- och resultaträkningarna följa en i regelverket angiven form.

2.5 Mall för förkortad resultaträkning enligt K2, mindre aktiebolag

Srf

Srf K2 AB

Sida 2 (5)

4.1

(556123-4567)

4.1

                                                       

2018-01-01

2017-01-01

7

RESULTATRÄKNING        Noter

–2018-12-31

–2017-12-31

                                                  

Bruttoresultat                                    2

6 219 000

5 132 000

Rörelsekostnader

   

           

Personalkostnader                             3

– 5 410 000    

   – 4 656 000    

Avskrivningar av materiella

   

   

anläggningstillgångar                           1

–    350 000    

–    360 000    

Rörelseresultat

459 000    

116 000    

       

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande

   

     

resultatposter

12 000

13 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

–      45 000    

–      50 000    

Summa finansiella poster

 –      33 000    

–      37 000    

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

426 000    

79 000    

Förändring av periodiseringsfonder

–      12 000    

–      11 000    

Förändring av överavskrivningar

  –     45 500

    –     36 000

Summa bokslutsdispositioner

– 57 500

– 47 000

Resultat före skatt

368 500

32 000

Skatter

Skatt på årets resultat

  –   121 500

    –     9 660

Årets resultat

      247 000

            22 340

2.6 Mall för förkortad balansräkning enligt K2, mindre aktiebolag

Srf

Srf K2 AB

Sida 3 (5)

4.1

(556123-4567)

4.1

                                                       

8

BALANSRÄKNING             Noter

2018-12-31

2017-12-31

                                                  

Anläggningstillgångar                        

5.2

Materiella anläggningstillgångar             4

6 114 000

6 354 000

Finansiella anläggningstillgångar       5

250 000    

   250 000    

Summa anläggningstillgångar

6 364 000

6 604 000

Omsättningstillgångar

   

   

5.3, 8

Varulager m.m.                                       

1 449 000    

1 459 000    

Kortfristiga fordringar

1 847 000

1 340 000

Kassa och bank

10 000

10 000

Summa omsättningstillgångar

3 306 000

2 809 000

Summa tillgångar

9 670 000

   9 413 000

   

     

8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                            

   

9.3.13

Bundet eget kapital

   

  Aktiekapital

100 000

100 000

  Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

  Balanserat resultat

895 100

892 760

  Årets resultat

247 000

22 340

Summa fritt eget kapital

1 142 100

915 100

Summa eget kapital

1 262 100

1 035 100

   

   

8

Obeskattade reserver

    529 500

           472 000

Avsättningar

250 000

250 000

Långfristiga skulder                               6

3 329 500

3 743 400

Kortfristiga skulder

4 298 900

3 912 500

Summa eget kapital och skulder

9 670 000

9 413 000

 

2.7 Exempel noter till förkortade resultat- och balansräkningar enligt
K2-reglerna, mindre aktiebolag

Srf

Srf K2 AB

Sida 4 (5)

Konton enligt

BAS 2018 

4.1

(556123-4567)

                                                       

4.1

Noter             

                                                  

9.1

A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR                        

9.1.1

1. Redovisnings- och värderingsprinciper

9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningsprinciper som följer av BFNAR 2016:10, årsredovsning i mindre företag. (Då det är första året bolaget tillämpar dessa principer kan detta innebära en bristande jämförbarhet mellan åren.)

   

   

GRS

Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningstider:

Byggnader och mark                 25–33 år

Inventarier                                      3–8 år

   

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING

     

GRS

2. Uppgift om nettoomsättning

2018

2017

9.2.3

Bolagets nettoomsättning uppgår till

11 775 000

10 050 000    

ÅRL

9.2.6

3. Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har varit 12 (fg år 10) stycken.

4.1

NOTER                                                    

9.3

C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

ÅRL

4. Materiella anläggningstillgångar

 2018-12-31  2017-12-31

9.3.4

Byggnader och mark (11)
Anskaffningsvärde (in- och utgående)

5 000 000

5 000 000

1111-12,1130
Avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar

-100 000

0

1119
 Årets avskrivningar på byggnader

-100 000

-100 000

7820
 Utgående avskrivningar enligt plan på byggnader    

-200 000

-100 000

1119
Utgående redovisat värde på byggnader och mark

4 800 000

4 900 000

Inventarier, verktyg och installationer (12)
Anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärde

2 114 000

1 800 000

1220-1230, 1250
 Årets inköp

110 000

232 000

 Avgår årets försäljningar

-18 000

 Utgående anskaffningsvärde för inventarier

2 224 000

2 114 000

1220 -1230, 1250
Avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar

– 660 000

– 416 000

1229, 1239, 1259
 Avgår ingående avskrivningar på sålda

 inventarier

16 000

1229, 1239, 1259

 

Srf

Srf K2 AB

Sida 5 (5)

Konto enligt
BAS 2018

4.1

(556123-4567)

4.1

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR             

2018-12-31

2017-12-31

 Årets avskrivningar på kvarvarande

 inventarier

– 250 000

– 260 000

7830
 Utgående avskrivningar enligt plan på
 inventarier

-910 000

– 660 000

1229, 1239, 1259
Utgående redovisat värde för  inventarier

1 314 000

1 454 000

ÅRL

5. Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga fordringar

  består av kapitalförsäkring.

  Anskaffningsvärde

250 000

250 000

  Utgående redovisat värde

250 000

250 000

FT

  Marknadsvärde

267 350    

250 850    

ÅRL 6. Långfristiga skulder                  

2016-12-31

 2015-12-31
Ska betalas senare än fem år efter balansdagen Bland de kortfristiga skulderna finns en post om 500 000 kronor som är en del av en total skuld om 3 250 000 kronor  där 2 750 000 redovisas som långfristig skuld. 

750 00

 1 250 000

ÅRL

7. Ställda säkerheter

2018-12-31

2017-12-31

9.3.20

  Företagsinteckning                            

650 000

650 000

  Fastighetsinteckning                        

5 000 000

5 000 000

  Kapitalförsäkring för pensionsåtagande

 

250 000

250 000

FT

8. Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har en Rapport om årsredovisningen upprättats av:

Förnamn Efternamn, Redovisningsbyrån AB,

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

4.1

Företagsstad 2019-03-01

   

Karin Karinsson

   

     

 

2.8 Exempel försättsblad K3

 

Srf K3 AB

Box 123

456 78 Srfstad

 

Telefon: 0123-987 60

Telefax: 0123-987 65

Kontaktperson: Karin Karinsson

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

för

Srf K3 AB

(556123-4567)

Räkenskapsåret

2018-01-01 — 2018-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Sid.  1 Förvaltningsberättelse

”    2-3 Resultaträkning

”    4-6 Balansräkning

”    7-14 Noter

”    14 Underskrifter

 

Handläggare hos Srf Exempelbyrå AB: Redovisningskonsult Srf Sven Svensson (0123-456 78)

 

2.9 Exempel förvaltningsberättelse K3

Srf Srf K3 AB Sida 1 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
6 Verksamhet
Bolaget har sitt säte i Srfstad. Bolaget registrerades 1995 och bedriver sedan dess handel med fritids­artiklar, som i viss utsträckning monterats inom företaget. Försäljning sker till detaljister. Verksamheten drivs sedan föregående år i egen fastighet, inrymmande kontor, lager samt utställningslokaler. Bolaget har även sålt konsulttjänster inom marknadsföring.
6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har tecknat avtal med en rikstäckande detaljandelskedja vilket förväntas öka omsättning och lönsamhet väsentligt det kommande året.

En uppskrivning till ett försiktigt beräknat marknadsvärde har skett av bolagets fastighet.

Den volymökning som skett under året har klarats med i stort oförändrade kostnader för administration mm.

Bolaget ägs av:

Karin Karinsson

Bertil Bertilsson

181231

800

200

171231

800

200

Uppgifterna ovan avser såväl antalet aktier som röster.
6

Flerårsöversikt

2018

2017

2016

2015

Nettooms. inkl. lagerf.  i tkr        

11 755

10 060

8 930

7 880

Rörelsemarginal                                                

3,9%

1,2 %

5,3 %

6,1 %

Kassalikviditet                                   

43,2 %

34,5 %

38,2 %

46,1 %

Soliditet                                                

23,0 %

14,7 %

14,1 %

12,9 %

Defination av nyckeltal:
Rörelsemarginal     Rörelseresultat/Nettoomsättning
Kassalikviditet       Omsättningstillgångar exkl. lager/Kortfristiga skulder
Soliditet                  Justerat eget kapital/Balansomslutning

6 Förändring av eget kapital

Aktie- kapital

Bundet Eget kap

Balanserat resultat

Årets resultat

Årets förändringar av eget kapital

100 000  

20 000  

892 760

22 340

 

Uppskrivning av fastighet

Disposition av föregående års resultat

780 000

Utdelning

– 20 000

Balanseras i ny räkning

2 340

–  2 340

                 

Årets resultat

247 000

Belopp vid årets utgång

100 000

800 000

895 100

247 000

6 Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

 balanserat resultat  

895 100

2091
 årets resultat

247 000

2099
Totalt

1 142 100

disponeras för
 utdelning

100 000

 överföring till balanserat resultat

1 042 100

2091
Totalt

1 142 100    

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar
med noter. Samtliga belopp anges i kronor om inget annat anges.

2.10 Exempel resultaträkning K3 (kostnadsslagsindelad)

Srf Srf K3 AB Sida 2 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1

2018-01-01

2017-01-01

7 RESULTATRÄKNING Noter

— 2018-12-31

— 2017-12-31

RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRING MM
Nettoomsättning

 11 775 000    

 10 050 000    

30-37
Förändring lager av förädlade varor mm

–      20 000    

      10 000    

4940-4950,4970
Övriga rörelseintäkter

      318 000    

      12 000    

39
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm

 12 073 000    

 10 072 000    

RÖRELSEKOSTNADER
Handelsvaror

–  4 822 000    

–  4 020 000    

40-47,4910-4920
Övriga externa kostnader

–  1 007 750

–     920 000    

50-69
Personalkostnader

–  5 410 000    

–  4 656 000    

70-76
Avskrivningar av materiella  

anläggningstillgångar enligt plan   1

     

–     374 250

–     360 000

 

77-78

Rörelseresultat

    459  000    

    116 000    

FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

         12 000    

        13 000    

8310-8360,8390
Räntekostnader och liknande resultatposter

–      50 335

–      50 000    

84
Resultat efter finansiella poster

      420 665

      79 000    

BOKSLUTSDISPOSITIONER 3

–      57 500    

–      47 000    

88
Resultat före skatt

        363 165

       32 000

SKATTER
Skatt på årets resultat

–    116 165    

–         9 660    

8910-8940
Årets resultat

      247 000    

        22 340    

8999

2.11 Exempel resultaträkning K3 (funktionsindelad)

Srf Srf K3 AB Sida 2 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1

2018-01-01

2017-01-01

7 RESULTATRÄKNING Noter

— 2018-12-31

— 2017-12-31

BRUTTORESULTAT
Nettoomsättning

 11 775 000    

 10 050 000    

30-37
Kostnad för sålda varor

–  9 520 000    

–   7 912 000    

38, 40-78
Bruttoresultat

 2 255 000    

    2 138 000    

RÖRELSEKOSTNADER, ÖVRIGA INTÄKTER
Försäljnings- och administrations-kostnader

–   2 114 000    

–   2 034 000    

50-78
Övriga rörelseintäkter

 318 000    

      12 000    

39
Rörelseresultat

  459 000    

    116 000    

FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

         12 000    

        13 000    

83
Räntekostnader och liknande resultatposter

–  50 335    

–   50 000    

84
Resultat efter finansiella poster

      420 665    

      79 000    

BOKSLUTSDISPOSITIONER 3

–  57 500    

–   47 000    

88
Resultat före skatt

        363 165

       32 000

SKATTER
Skatt på årets resultat        

–  116 165    

–    9 660    

8910-8940
Årets resultat

      247 000    

       22 340    

8999

2.12 Exempel balansräkning K3

Srf Srf K3 AB Sida 3 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1
8 BALANSRÄKNING Noter

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR (1)
Anläggningstillgångar (10-13)
5.2, 8 Materiella anläggningstillgångar (11-12)
 Byggnader och mark 4

  5 775 750    

    4 900 000    

11
 Inventarier 5

  1 314 000    

    1 454 000    

12
Finansiella anläggningstillgångar (13)
 Andra långfristiga fordringar 6

     250 000    

    250 000    

1380-1390
Summa anläggningstillgångar

  7 339 750    

   6 604 000    

Omsättningstillgångar (14-19)
Varulager mm

       

       

14
 8 Färdiga varor och handelsvaror

1 473 250

   1 459 000

Fordringar (15)
Kundfordringar

  1 567 000    

    1 120 000    

1510
Övriga fordringar

     145 000    

      108 000    

16
8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

     135 000    

      112 000    

17
Kassa och bank

       10 000    

        10 000    

19
Summa omsättningstillgångar

  3 330 250    

    2 809 000    

Summa tillgångar

10 670 000    

 9 413 000    

 

Srf Srf K3 AB Sida 4 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1
8 BALANSRÄKNING Noter

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER (2)
9.3.13 Eget kapital (20)
Bundet eget kapital:

       

       

208
 Aktiekapital (1000 st)

 Uppskrivningsfond

100 000

780 000

100 000

0

2081

2085

 Reservfond

20 000

20 000

2086
Summa bundet eget kapital

900 000

120 000

Fritt eget kapital:

           

           

209
 Balanserat resultat

895 100

892 760

2091
 Årets resultat

247 000

22 340

2099
Summa fritt eget kapital

1 142 100

915 100

Summa eget kapital

2 042 100    

1 035 100    

8 Obeskattade reserver 7

 529 500    

472 000    

21
 

 

 

 

8

Avsättningar

 Övriga avsättningar för pensioner  

 Uppskjuten skatteskuld                                       

Summa avsättningar

 

Långfristiga skulder                                         

 

 

 

 

 

250 000

214 665

464 665

250 000

0

250 000

 

2230

2240

 Övriga skulder till kreditinstitut 8

2 750 000

3 250 000

23
Summa långfristiga skulder

2 750 000

3 250 000

8 Kortfristiga skulder (24-29)
 Checkräkningskredit

584 835

493 400

2330
 Övriga skulder till kreditinstitut  8

500 000    

500 000    

24,2410
 Förskott från kunder

 212 000    

158 000    

2420
 Leverantörsskulder

1 462 900    

1 399 500    

2440
 Skatteskulder

101 500    

34 000    

25
 Övriga skulder

980 500    

830 000    

26-28
8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 042 000    

991 000    

29
Summa kortfristiga skulder

4 883 735    

3 405 900

Summa eget  kapital och skulder

10 670 000    

 9 413 000    

2.13 Exempel tilläggsupplysningar K3

Srf Srf K3 AB Sida 5 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1 NOTER

9.1 A. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
9.1.1 1. Redovisningsprinciper
9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR 2012:1. (Då det är första gången detta samlade regelverk tillämpats innebär det byte av redovisningsprincip. Detta har dock inte väsentligt

påverkat jämförbarheten med föregående år trots att företaget valt att tillämpa 3 kap. 5 § fjärde stycket ÅRL och inte räknat om jämförelsetalen).

Intäktsredovisning

Försäljningen av varor intäktsförs då väsentliga risker och förmåner har övergått på köparen. Varorna levereras oftast CIF.

   De konsulttjänster som säljs är oväse­ntliga. Det rör sig om korta uppdrag på löpande räkning som intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs.

ÅRL Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. Byggnaden har delats upp på komponenterna stomme, tak, fasad, inre ytskikt, fönster och övriga installationer. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och av­yttrade tillgångar. Beräknade restvärden efter nyttjandeperiodens slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa.
Materiella anläggningstillgångar avskrivningar
 Byggnadskomponenter

   1 – 5 %

 Inventarier

             12,5-33 %

Finansiella anläggningstillgångar

Bolaget värderar de finansiella tillgångarna utifrån anskaff­ningsvärden. I de fall ett identifierbart marknadsvärde un­der­stiger anskaffningsvärdet görs nedskrivning till marknads­värdet.

Varulager

Lagret är värderat enligt lägsta värdets princip. Avdrag för inkurans görs med vad som är tillåtet enligt skatte­regl­erna (3 % av anskaffningsvärdet) i de fall lagrets nettoförsälj­ningsvärde har bedömts vara högre än anskaffningsvärdet.

    För de varor som förädlas är de indirekta tillverknings­kost­n­ad­­erna oväsentliga och har inte räknats in i lagervärdet.

Pensioner

Bolaget har ett åtagande till en anställd avseende pension. Pensionen baseras på värdet av en av företaget ägd tillgång (kapital­försäkring) efter det att skatter och avgifter har avräknats. I enlighet med regelverket redovisas pensions­åtagandet till samma värde som tillgången.

B: UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
ÅRL 2. Medelantalet anställda
9.2.6 Medelantalet anställda har under 2018(2017) varit 12 (10) stycken.

 

Srf Srf K3 AB Sida 6 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1 NOTER

9.2.9 3. Bokslutsdispositioner  2018-12-31  2017-12-31 (88)
FT Förändring periodiseringsfond

–      12 000    

–      11 500    

8811,8819
Avskrivningar över plan

–      45 500    

–      35 500    

8850
Totalt

–      57 500    

–      47 000    

9.3 C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
ÅRL 4. Byggnader och mark  2018-12-31

2017-12-31

(11)
9.3.4

9.3.7

Anskaffningsvärde

Ackumulerat anskaffningsvärde

Årets uppskrivning

Ackumulerat uppskrivning

 5 000 000

 5 000 000

1 000 000

1 000 000

 5 000 000    

 5 000 000
0

0

1111-1112,
1130
Avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar

•  100 000

                0      

1119
 Årets avskrivningar på byggnader

–      124 250

–     100 000                      

7820
Utgående avskrivningar enl. plan på byggnader    

–      224 250

–     100 000      

1119
Utgående redovisat värde på byggnader och mark

            5 775 750    

    4 900 000    

ÅRL 5. Inventarier  2018-12-31  2017-12-31 (12)
9.3.4 Anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärde

    2 114 000    

  1 900 000    

 Årets inköp

110 000    

     232 000    

 Avgår årets försäljningar

                0      

–      18 000    

 Utgående anskaffningsvärde för inventarier

2 224 000

2 114 000

1220
Avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar

–    660 000    

–    416 000    

1229
 Avgår ingående avskrivningar på sålda

 Inventarier

0                      

    16 000    

1229
 Årets avskrivningar på kvarvarande

 Inventarier

–      250 000    

–    260 000    

7830
 Utgående avskrivningar enligt plan på
 Inventarier

–    910 000    

–    660 000    

1229
Utgående redovisat värde för  inventarier

1 314 000

1 454 000

 

Srf Srf K3 AB Sida 7 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1

 

ÅRL

NOTER

 

6. Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga fordringar

  2018-12-31

2017-12-31

(13)
9.3.4   består av kapitalförsäkring
  Anskaffningsvärde (in- och utgående)

250 000

250 000

1385
  Utgående redovisat värde

            250 000

250 000

1385
FT   Marknadsvärde

            267 350

250 850

9.3.14 7. Obeskattade reserver 2018-12-31 2017-12-31 (21)
FT Periodiseringsfonder (2110)
Beskattningsår 2013           0           88 000     2123
Beskattningsår 2014  80 000           80 000     2124
Beskattningsår 2015  61 000           61 000     2125
 Beskattningsår 2016  83 000           83 000     2126
 Beskattningsår 2017 110 000         110 000       2127
 Beskattningsår 2018 100 000                 —   2128
Avskrivningar över plan
 Inventarier   95 500       50 000     2153
Totalt 529 500         472 000    

 

Srf Srf K3 AB Sida 8 (8) Konton enligt
4.1 (556123-4567) BAS 2018
4.1 NOTER

9.3.2 8. Övriga skulder till kreditinstitut  2018-12-31  2017-12-31 (23)
ÅRL Följande belopp ska betalas senare än fem år efter balansdagen

Skulden är i balansräkningen uppdelad på en lång del om 2 750 000 kronor och en kort del om 500 000 kronor.

750 000   1 250 000  2350
  

    

    

9.3.20 9. Ställda säkerheter

2018-12-31

2017-12-31

 Företagsinteckning

650 000

650 000

 Fastighetsinteckning

 Kapitalförsäkring för pensionsåtagande

5 000 000

250 000

5 000 000

250 000

FT 10. Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har en Rapport om årsredovisningen upprättats av:

Förnamn Efternamn, Redovisningsbyrån AB,

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Företagsstad 2019-03-01

 

 

 

Karin Karinsson

 

 

Revisorspåteckning

 

Min revisionsberättelse har avgivits 2019-04-30

 

 

Martina Martinsson

 

Fastställelseintyg

 

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2019-05-02. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 

Företagsstad 2019-05-02

 

 

 

Karin Karinsson

 

OBS !

 

Denna text

endast på kopia till Bolags-  verket !

2.14 Exempel försättsblad Årsbokslut

 

Firma Srf konsulternas Exempelföretag

Box 123

456 78 Srfstad

 

Telefon: 0123-987 60

Telefax: 0123-987 65

Kontaktperson: Karin Karinsson

 

 

 

 

 

 

Årsbokslut

för

Firma Srf konsulternas Exempelföretag

(711213-4567)

Räkenskapsåret

2018-01-01 — 2018-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Sid.  1 Resultaträkning

”    2-3 Balansräkning

”    4 Tilläggsupplysningar

”    4 Underskrifter

 

Handläggare hos Srf Exempelbyrå AB: Redovisningskonsult Srf Sven Svensson (0123-456 78)

2.15 Exempel resultaträkning Årsbokslut (kostnadsslagsindelad)

Srf Firma Srf konsulternas Exempelföretag Sida 1 (4) Konton enligt
4.1 (711213-4567) BAS 2018
4.1 Tilläggs-

2018-01-01

2017-01-01

7 RESULTATRÄKNING upplysning

— 2018-12-31

— 2017-12-31

RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRING MM
Nettoomsättning

 11 775 000    

 10 050 000    

30-37
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning mm

–      20 000    

      10 000    

4940-4950,4970
Övriga rörelseintäkter

      318 000    

      12 000    

39
Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm

 12 073 000    

 10 072 000    

RÖRELSEKOSTNADER
Handelsvaror

–  4 822 000    

–  4 020 000    

40-47,4910-4920
Övriga externa kostnader

–  1 032 000    

–   920 000    

50-69
Personalkostnader

–  5 110 000    

–  4 056 000    

70-76
Avskrivningar av materiella  

anläggningstillgångar             

     

–     350 000    

–     360 000

 

77-78

Summa rörelsekostnader

11 314

9 356

Rörelseresultat

    759  000 

    716 000

FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

         12 000    

        13 000    

83
Räntekostnader och liknande resultatposter

–      45 000    

–      50 000    

84
Summa finansiella poster –      33 000   –      37 000    
Resultat efter finansiella poster

      726  000    

      679 000    

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring av överavskrivningar –      45 500     –    35 500     88
Summa bokslutsdispositioner –      45 500     –    35 500    
Årets resultat

680 500    

 643 500    

8999

 

2.16 Exempel balansräkning Årsbokslut

Srf Firma Srf konsulternas Exempelföretag Sida 2 (4) Konton enligt
4.1 (711213-4567) BAS 2018
4.1 Tilläggs-
8 BALANSRÄKNING upplysning

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR (1)
Anläggningstillgångar (10-13)
5.2, 8 Materiella anläggningstillgångar (11-12)
 Byggnader och mark 1

4 800 000    

4 900 000    

11
 Inventarier 1

1 314 000    

1 454 000    

12
Summa materiella anläggningstillgångar

6 114 000    

6 354 000    

Summa anläggningstillgångar 6 114 000   6 354 000 
Omsättningstillgångar (14-19)
5.3, 8 Varulager mm

    

    

14
 Färdiga varor och handelsvaror 1 449 000  1 459 000
Summa varulager m.m.  1449 000  1459 000
Kortfristiga fordringar (15)
 Kundfordringar

1 567 000    

1 120 000    

1510
 Övriga fordringar

145 000    

108 000    

16
8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

135 000    

112 000    

17
   Summa kortfristiga fordringar  

1 847 000   

1 340 000  

 
Kassa och bank

 Kassa och bank

10 000    

10 000    

19
 Summa kassa och bank

10 000    

10 000    

 
 Summa omsättningstillgångar

3 306 000    

2 809 000    

 Summa tillgångar

9 420 000    

9 163 000    

Srf Firma Srf konsulternas Exempelföretag Sida 3 (4) Konton enligt
4.1 (711213-4567) BAS 2018
4.1 Tilläggs-
8 BALANSRÄKNING upplysning

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER (2)
Eget kapital (20)
 Eget kapital vid räkenskapsårets början

1 437 100        

1 434 600

2010
 Uttag under året

– 421 500

– 641 000

2013
 Årets resultat

680 500

643 500

2019
Summa eget kapital

1 696 100    

1 437 100    

8 Obeskattade reserver 21
 Ackumulerade överavskrivningar

95 500

50 000

21
Summa  obeskattade reserver

    95 500  

50 000  

8 Långfristiga skulder 23
 Checkräkningskredit

579 500

493 400

2330
 Övriga skulder till kreditinstitut  2

2 750 000

3 250 000

23
Summa långfristiga skulder

3 329 500

3 743 400

8 Kortfristiga skulder (24-29)
 Övriga skulder till kreditinstitut  2

    500 000    

500 000    

24,2410
 Förskott från kunder

212 000    

158 000    

2420
 Leverantörsskulder

1 462 900    

1 399 500    

2440
 Övriga skulder

1 082 000

884 000    

26-28
8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 042 000    

991 000    

29
Summa kortfristiga skulder

4 298 900    

3 932 500    

Summa eget  kapital och skulder

9 420 000    

 9 163 000    

 

2.17 Exempel tilläggsupplysningar Årsbokslut

Srf Firma Srf konsulternas Exempelföretag Sida 4 (4) Konton enligt
4.1 (711213-4567) BAS 2018
4.1 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

9.1 A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
9.1.1 Redovisningsprinciper
9.1.2

9.1.4

9.1.5

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

9.2 B: UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
9.3 C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
BFL Not 1. Upplysning om anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnad

Inventarier

 

Anskaffningsvärde

5 000 000

2 224 000

 

Avskrivningstid

25 år

3-8 år

 BFL Not 2. Lång- och kortfristiga skulder
Företagets lån om 3 250 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

 

2 750 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

 

500 000

 BFL Not 3. Ställda säkerheter  2018-12-31  2017-12-31
Fastighetsinteckningar 5 000 000 5 000 000
FT Not 4. Rapport om årsbokslutet

För detta årsbokslut har en Rapport om årsbokslut upprättats av:

Förnamn Efternamn, Redovisningsbyrån AB,

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

 

Företagsstad 2019-03-01

Karin Karinsson

 

 

2.18 Koppling mellan Srf-mallar och SCB:s nyckeltal

SCB

Srf Exempelbolag

Sida 1(2)

(556123-4567)

RESULTATRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

RR1

Nettoomsättning

 11 775 000    

 10 050 000    

Förändring av varulager

–       20 000    

      10 000    

Övriga rörelseintäkter

      318 000    

      12 000    

Handelsvaror

–  4 822 000

–  4 020 000    

Övriga externa kostnader

–  1 032 000    

–     920 000    

RR2

Personalkostnader

–  5 410 000    

–  4 656 000    

Antal anställda

       (12)

(10)

RR3/

Av/nedskrivningar av immateriella och

RR9

materiella anläggningstillgångar enligt plan

–     350 000    

–     360 000    

Övriga rörelsekostnader

                –      

                –      

RR4

Rörelseresultat

    459 000    

    116 000    

 RR5  Resultat från övriga finansiella anläggnings-tillgångar

     –    

      –    

RR7

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

         12 000    

        13 000    

RR8

Räntekostnader och liknande resultatposter

–     45 000    

–       50 000    

RR6

Resultat efter finansiella poster

      426 000    

      79 000    

BALANSRÄKNING

 2018-12-31  2017-12-31

Summa anläggningstillgångar

   6 364 000    

   6 604 000    

BR8

Varulager mm

   1 449 000    

   1 459 000    

Förskott till leverantörer

                –      

                –      

BR13

Kundfordringar

   1 567 000    

   1 120 000    

BR14

Övriga fordringar

      145 000    

      108 000    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

      135 000    

      112 000    

BR15

Kortfristiga placeringar

                –      

                –      

BR15

Kassa och bank

        10 000    

        10 000    

BR7

Summa omsättningstillgångar

   3 306 000    

   2 809 000    

BR1

Summa tillgångar

 9 670 000    

 9 413 000    

BR2

Summa eget kapital

   1 262 100    

   1 035 100    

BR3

Summa obeskattade reserver

    529 500    

      472 000    

Summa avsättningar

    250 000

    250 000

BR5

Summa långfristiga skulder

   3 329 500

   3 743 400

BR6

Summa kortfristiga skulder

4 298 900    

3 912 500    

BR1

Summa eget kapital och skulder

 9 670 000    

9 413 000    

 

SCB

Srf Exempelbolag

Sida 2(2)

(556123-4567)

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

1. Avkastningsstruktur

Avkastning på eget kapital

(RR6/(0,78*BR3+BR2))*100

Avkastning på totalt kapital

((RR4+RR7)/BR1)*100

Genomsnittlig skuldränta

(RR8/(BR5+BR6+0,22*BR3))*100

Riskbuffert

Avkastning på totalt kapital – skuldränta

Skuldsättningsgrad

(BR5+BR6+0,22*BR3)/(0,78*BR3+BR2)

2. Resultatstruktur

Rörelseresultat/omsättning

(RR4/RR1)*100

Vinstprocent

((RR4+RR7)/RR1)*100

Nettoresultat/omsättning

(RR6/RR1)*100

Arbetskraftskostnad/omsättning

(RR2/RR1)*100

3. Kapitalomlopp

Kapitalets omsättningshastighet

RR1/BR1

Omsättning per anställd

RR1/Antal anställda

4. Rörelsekapital

Rörelsekapital/omsättning

((BR7-BR6)/RR1)*100

Likvida medel/omsättning

(BR15/RR1)*100

Kundfordringar/omsättning

(BR13/RR1)*100

Varulager/omsättning

(BR8/RR1)*100

Kortfristiga skulder/omsättning

(BR6/RR1)*100

5. Likviditet, soliditet

Kassalikviditet

((BR7-BR8)/BR6)*100

Soliditet

((0,78*BR3+BR2)/BR1)*100