1 INLEDNING

Inledning

De mallar för upprättande av årsredovisning som följer i detta avsnitt är i första hand avsedda för mindre företag. I denna version av Srf konsulternas Årsredovisningsmallar finns årsredovisningsexempel som bygger på  K2-regelverket (BFNAR 2016:10) och K3-regelverket efter uppdateringar 2017. Dessutom finns en version som bygger på sammanslagna balans- och resultaträkningar enligt K2. Årsredovisningsmallarna är baserade på vad som gäller för aktiebolag. Slutligen finns en årsbokslutsmall som baseras på det nya regelverket BFNAR 2017:3 Årsbokslut.

Ett mindre företag är enligt mallarna detsamma som följer av de gränser som lagstiftaren använder såväl i bokföringslagen som årsredovisningslagen.

Gränsvärdena för begreppet större företag definieras i både årsredovisningslag och bok­föringslag, gränsvärdena för dessa är

Nettoomsättning 80 mkr

Balansomslutning 40 mkr

Medelantal anställda (årsarbetare) 50

Ett företag är större företag om det för vart och ett av de senaste två åren, som föregår aktuellt räkenskapsår, överskrider minst två av ovan angivna gränsvärden. Det ska vara samma gränsvärden som överskrids två år i rad. I annat fall är företaget ett mindre företag.

Upprättandet av en årsredovisning styrs av reglerna i Årsredovisningslagen, ÅRL. Den lagen är en ramlag som förutsätter kompletterande normering, denna utförs i första hand av Bokföringsnämnden, BFN.

1.1 Avgränsning av tillämpningsområdet för Srf-mallarna

Avgränsningen till mindre företag innebär att det finns områden som inte behandlas fullt ut i Srf-mallarna. Krav som endast gäller större samt noterade företag behandlas inte närmare. Det gäller närmast koncernredovisning, koncernrelationer mellan företag, delårsrapporter och kassaflödesanalys. Även mindre företag kan ingå i koncerner. De krav som ställs på dessa företag kommenteras i del 3.

1.2 Kategoriindelad normering och de nya gränsvärdena

Vad gäller tolkning av lagreglerna för mindre respektive större företag har BFN gett ut det allmänna rådet BFNAR 2006:11 Gränsvärden med tillhörande vägledning. Av detta framgår hur lagens regler ska tolkas vad gäller begreppen mindre och större företag.

BFN ger ut normering per företagskategori. Fram till utgivningen av Srf Redovisning 2019 har BFN beslutat om två kategoribaserade redovisnings­normer för företag som upprättar årsredovisning. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre­dovisning (K3), är det regelverk som BFN gett ut för alla årsredovisningsföretag. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) är för de mindre företag som väl­jer att inte upprätta årsredovisning enligt K3. BFN har även beslutat om tre kategoribaserade regelverk för årsbokslut respektive förenklat årsbokslut. BFNAR 2017:3 Årsbokslut är det regelverk som BFN gett ut för alla årsbokslutsföretag. Regelverket om årsbokslut ska tillämpas av alla företag som upprättar årsbokslut för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2017. För företag som får upprätta så kallat förenklat årsbokslut (K1) finns BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut (båda benämns K1).

Alla företag som ska upprätta årsredovisning ska göra det enligt K2 eller K3. I boken finns en beskrivning av BFN:s K-projekt.

BFNs kategoriserade regelverk bygger på en indelning av företagen. Bara för att ett företag kan tillämpa ett visst regelverk är de inte tvingade att gör det. Även om det är regelverken som är kategoriserade  bygger det som sagt på en indelning av företagen. Man brukar också prata om ”K1-företag”, ”K2-företag”. osv. Företagsindelningen är som följer:

Kategori 1, årsbokslutföretag, dvs företag som inte ska upprätta årsredovisning, till exempel enskilda näringsidkare, handelsbolag med endast fysiska personer som delägare samt ideella föreningar. För att utgöra K1-företag ska företaget dessutom ha en omsättning som normalt understiger 3 mkr, dvs företaget får upprätta förenklat årsbokslut enligt reglerna i bokföringslagen.

Kategori 2, aktiebolag, ekonomiska föreningar med flera som utgör mindre företag. Dessutom brukar man säga att årsbokslutsföretag som inte får upprätta förenklat årsbokslut räknas hit.

Kategori 3, större företag som inte måste tillämpa IFRS reglerna.

Kategori 4, företag som är noterade och måste tillämpa IFRS reglerna.

Även om företagen tillhör en viss kategori kan de alltid tillämpa regelverket för den högre kategorin. Till exempel är regelverket K3 möjligt att tillämpa för alla icke-noterade företag som ska upprätta årsredovisning.

Ikraftträdande för de olika K-regelverken

Kategori 1, för enskilda näringsidkare räkenskapsår som påbörjas 2007-01-01 eller
senare. Ideella föreningar, räkenskapsår som påbörjas 2011-01-01 eller senare. För övriga K1-företag finns inga fastställda regler ännu.

Kategori 2, samtliga mindre företag som upprättar en årsredovisning får tillämpa K2 regelverket. Undantag gäller enskilda firmor, publika aktiebolag samt mindre moderföretag i en större koncern eller företag som är moderföretag där en formell koncernredovisning upprättas.

Kategori 3, för större företag som upprättar årsredovisning är huvudregelverket K3. Det är tvingande tillämpning för alla som inte väljer att upprätta enligt K2 eller K4.

Kategori 4, grunden, dvs IAS/IFRS tillämpas för räkenskapsår som påbörjats 2005-01-01 eller senare. Nödvändig svensk komplettering finns bland annat genom Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2 redovisning för juridiska personer.

Årsbokslut

Företag som upprättar ett årsbokslut som påbörjas 2018-01-01 eller senare ska tillämpa regelverket om årsbokslut. 

1.3 Praktiskt om Srf-mallarna

Srf konsulterna välkomnar synpunkter på mallarna och innehållet i denna handledning, via e-post, info@srfkonsult.se.

En årsredovisning som upprättas enligt Srf-mallarna, med de kompletteringar som det enskilda fallet kräver, ska kunna anses följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild, samt godtas hos registreringsmyndighet.

Vår förhoppning är att Du som läsare här finner mallar som underlättar tillämpningen av gällande årsboksluts- och årsredovisningsregler, vilket i sin tur bidrar till att ytterligare utveckla och förbättra standarden på företagens årsbokslut och årsredovisningar.

 Stockholm i januari 2019

Sven-Inge Danielsson Claes Eriksson
Auktoriserad redovisningskonsult

Ordförande i Srf konsulternas redovisningsgrupp

Redovisningsexpert

Ansvarig för redovisningsfrågor hos Srf konsulterna