Redovisningsrådets rekommendationer

RR 1 – RR 29 och tillhörande URA 1 – URA 41

Redovisningsrådet lades ner under år 2007. I april samma år bildades istället Rådet för finansiell rapportering. Redovisningsrådet och Redovisningsrådets Akutgrupp hade till uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer och sprida information i redovisningsfrågor. Redovisningsrådet och Redovisningsrådets Akutgrupp utarbetade till och med år 2004 rekommendationer, RR 1-RR 29, respektive uttalanden, URA 1-URA 43, som i första hand tog sikte på de företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek hade ett stort allmänt intresse.

En konsekvens av IAS-förordningen är att dessa rekommendationer och uttalanden från och med den 1 januari 2005 inte längre är tillämpliga vid upprättande av koncern­redovisning i företag vars koncernredovisning upprättas i enlighet med IAS/IFRS.

Rekommendationerna och uttalandena fyller dock under en övergångsperiod ett syfte inom ramen för Bokföringsnämndens (BFN) normgivning för övriga företag. I BFN:s allmänna råd BFNAR 2000:2 anges i vilken utsträckning rekommendationerna respektive uttalandena får tillämpas av dessa företag. Rekommendationerna och uttalandena publiceras därför på BFN:s hemsida.

Övergångsperioden för användande av dessa rekommendationer och uttalanden kommer i vart fall att vara tills dess att BFN:s K-projekt blir färdigställt. Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 kommer därför att finnas kvar i de lydelser de hade den 1 januari 2005. BFN har inte för avsikt att ändra i rekommendationerna. Om rekommendationerna skulle förlora sin betydelse helt eller delvis till exempel genom ändring i lag kommer BFN att överväga vilka åtgärder som är lämpliga.

Vissa punkter i rekommendationerna kan således komma att strida mot lag eftersom rekommendationerna inte uppdateras med alla lagändringar efter den 1 januari 2005. Lagens krav ska naturligtvis följas även om rekommendationen anger något annat.

BFN har hittills endast gjort en ändring i RR1:00 Koncernredovisning. Under år 2005 antogs en ny aktiebolagslag med nödvändiga följdändringar i ÅRL. Bland annat försvann den så kallade koncernspärren vid beräkning av utdelning och därmed kravet på uppdelning av det egna kapitalet i en bunden och en fri del. För de icke-noterade företag som ska upprätta koncernredovisning kan fråga uppkomma i vilken ordning företagen ska eliminera aktier i dotterföretag. BFN har därför, genom BFNAR 2005:1, beslutat om hur vissa punkter i Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 ska tillämpas.

Lösningen är temporär i väntan på att BFN blir klar med sitt pågående arbete med regler för icke-noterade företag. RR1:00 Koncernredovisning presenteras nu i den korrigerade lydelsen.

BFN har inte för avsikt att göra mer uppdateringar av Redovisningsrådets rekommendationer. I takt med att K-regelverken blir klara kommer färre företagsformer att kunna tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer. Från och med 2014 får till exempel inte aktiebolag och ekonomiska föreningar inte använda Redovisningsrådets rekommendationer. Då rekommendationerna inte uppdateras och flera av dem används endast av ett fåtal företag presenteras inte alla. De som har behov av de rekommendationer eller uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp (URA) hänvisas till Bokföringsnämndens webbplats www.bfn.se.

Innehåll