9 kap. Överklagande

 

1 § En myndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2007:551

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

2009:249

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2009.

2010:1514

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 2 § och 6 kap. 3–5 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången för årsbokslut som avser räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

 

2011:1399

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2015:821 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

2016:1058

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2017:437

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2018:172 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

2018:1142 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.