1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om

– kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),

– räkenskapsår (3 kap.),

– bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),

– löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),

– hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),

– arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),

– utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt

– överklagande (9 kap.).

Definitioner

2 § I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag,

2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokförings­-
skyldighet enligt denna lag,

3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,

5. filial: ett sådant avdelningskontor med självständig förvaltning som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller ett kontor som tillhör en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte utomlands,

6. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen,

7. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,

8. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen
justering i bokföringen,

9. räkenskapsinformation:

     a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i

        – 4 kap. 3 § (balansräkning),

        – 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),

        – 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),

        – 5 kap. 6 § (verifikation),

        – 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),

        – 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),

        – 6 kap. 2 § (årsredovisning),

        – 6 kap. 4 och 5 §§ (årsbokslut),

        – 6 kap. 6 § (förenklat årsbokslut), samt

        – 6 kap. 8 § (specifikation av balansräkningspost),

     b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens
ekonomiska förhållanden, samt

     c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,

10. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets
normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan
skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § ska vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Lag (2017:437).

.

 

3 § Vad som sägs i denna lag om juridiska personer tillämpas inte på dödsbon. I fråga om dödsbon gäller i stället vad som sägs om fysiska personer.

Språk

4 § Räkenskapsinformation som företaget självt upprättar enligt denna lag skall avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket tillåta att ett företag, trots bestämmelserna i första stycket, upprättar räkenskapsinformationen på annat språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd skall dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till något av de språk som anges i första stycket.

Tillstånd enligt andra stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under inspektionens tillsyn.

Av 2 kap. 5 §, 7 kap. 7 § och 9 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554) följer att en årsredovisning, en koncernredovisning och en delårsrapport alltid skall avfattas på svenska. Lag (2006:874).