Övergångsbestämmelser

 

2007:132

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

 

2007:367

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 3 § om delårsrapporters innehåll m.m. i deras lydelse före den 1 juli 2007 för räkenskapsår som avslutas senast den 30 juni 2008. Sådana företag behöver inte heller tillämpa 9 kap. 6 § om revisors granskning för nämnda räkenskapsår. Lag (2007:541).

 

2007:541

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007

 

2008:89

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

 

2008:277

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

 

2009:34

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

 

2009:702

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

 

2010:686

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

 

2010:1515

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § tredje stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Övriga bestämmelser tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

 

2011:1377

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

 

2011:1554

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

 

2013:436

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

 

2014:542

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.

 

2014:1386

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

 

2015:813

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

 

2016:113

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 8 och 32 §§ tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2016.

 

2016:644

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

 

2016:947

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

 

2017:682

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

SFS 2018:717

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 

SFS 2018:1161

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.