BFNAR 2012:4 Uttalande om byte mellan K-regelverk

Uppdaterad 2016-11-29

Allmänt råd (BFNAR 2012:4)

1. I detta allmänna råd regleras under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed att byta från ett allmänt råd till ett annat för ett företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldigt att upprätta årsredovisning. Det allmänna rådet gäller vid byte mellan följande K-regelverk:

a) Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

b) Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2009:1) om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

c) Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

2. Ett företag får alltid byta till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

         Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning får byta till ett sådant K2-regelverk som anges i punkt 1. Har företaget tidigare tillämpat ett sådant K2-regelverk, får byte tillbaka till detta K2-regelverk ske endast om det finns särskilda skäl.

         Skatteskäl är inte särskilda skäl.

3. Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip.

         Ett företag som har bytt från Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning till ett sådant K2-regelverk som anges i punkt 1 ska upplysa om skälen för bytet. Upplysningen ska lämnas i not.

Detta allmänna råd gäller från den 6 december 2012.

BFNAR 2016:11

Detta allmänna råd gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

BFN:s bedömning

I punkt 1 regleras vilka K-regelverk som omfattas av det allmänna rådet och att det endast gäller för företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL.

    Av punkt 2 följer att det alltid är tillåtet att byta till det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning, K3. Ett företag som tillämpar K3 får däremot endast byta till ett K2-regelverk om det finns särskilda skäl. Kravet på särskilda skäl gäller dock bara om företaget tidigare har tillämpat ett K2-regelverk. Ett företag kan alltså välja K3 som första K-regelverk och därefter byta till ett K2-regelverk utan att det finns särskilda skäl. Har företaget därefter bytt tillbaka till K3 får ett efterföljande byte till ett K2-regelverk endast göras om det finns särskilda skäl.

    Externa och interna omständigheter kan vara särskilda skäl. Det kan t.ex. vara att företaget har bytt huvudägare eller att företagets verksamhet har minskat betydande i omfattning.

    Ett företag som har bytt från K3 till ett K2-regelverk ska enligt punkt 3 lämna upplysning om detta. Upplysningen ska lämnas i not och ska innehålla skälen för ett sådant byte. Det är alltså fråga om ett särskilt upplysningskrav om byte av redovisningsprincip utöver de krav som finns i respektive K-regelverk.

    Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip. Vilka praktiska konsekvenser det får regleras i respektive K-regelverk. Det kan t.ex. bli aktuellt att korrigera poster mot eget kapital. Vid byte till K3 kan det krävas att en eller flera jämförelseposter ska räknas om. Detta kan bli aktuellt även om det redovisade värdet på posten för det aktuella räkenskapsåret inte har påverkats av ett byte av redovisningsprincip.

Detta uttalande har beslutats den 6 december 2012 av Bokföringsnämnden i plenum.