Kapitel 4 – Uppställningsformer för årsredovisningen

Tillämpning

4.1  Detta kapitel ska tillämpas när förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen upprättas.

       Särskilda regler finns för

a) aktiebolag i punkterna 4.9–4.12,

b) ekonomiska föreningar i punkterna 4.13–4.16,

c) handelsbolag i punkterna 4.17–4.19,

d) stiftelser i punkterna 4.20–4.27,

e) ideella föreningar i punkterna 4.28–4.33,

f) samfällighetsföreningar i punkterna 4.34–4.36, och

g) filialer i punkt 4.37.

I kapitel 3 finns regler för hur årsredovisningen ska utformas medan kapitel 4 reglerar hur förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen ska ställas upp.

Uppställningsformerna för resultaträkningen och balansräkningen presenteras i tabellform i punkterna 4.4 och 4.7 och gäller för alla företagsformer. I de särskilda reglerna finns kompletterande regler för vissa företagsformer.

Uppställningsformen för förvaltningsberättelsen presenteras i tabellform för respektive företagsform i de särskilda reglerna.

I den andra kolumnen i respektive uppställningsform i punkterna 4.4 och 4.7 finns en kort beskrivning av vad som vanligtvis ska redovisas på respektive rad. Upprättas resultaträkning eller balansräkning i förkortad form finns i punkterna 4.5 och 4.8 i stället en uppräkning av vilka poster i punkterna 4.4 och 4.7 som ingår i de sammanslagna posterna. Dessutom finns kolumner som hänvisar till relevanta regler i det allmänna rådet samt till bestämmelser om noter i ÅRL.

I kommentarerna i övriga kapitel hänvisas ofta till poster i uppställningsformerna för resultaträkningen och balansräkningen enligt punkterna 4.4 och 4.7. Upprättas en resultaträkning eller balansräkning i förkortad form gäller hänvisningen, i förekommande fall, den sammanslagna posten.

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.2  Ett företag ska upprätta en förvaltningsberättelse med de rubriker och underrubriker som anges i de särskilda reglerna för den företagsform som företaget tillhör.

Uppställningsform för resultaträkningen

4.3  Ett företag ska i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående räkenskapsårs början och slut.
Poster som påverkar resultatet negativt ska anges med minustecken.

kap. 2 § ÅRL

     Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Lag (1999:1112)

 

1 kap. 3 § första stycket 3 ÅRL
   I denna lag betyder
– – –
3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,
– – – Lag (2015:813)

 

4.4  Resultaträkningen ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket.
Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.5 tillämpas.

Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. kapitel 6 5 kap. 19 § ÅRL
Nettoomsättning primära intäkter i företagets normala verksamhet, t.ex. varuförsäljning, tjänsteintäkter, hyresintäkter 6.7–6.22, 6.25, 6.26, 6.33 och 6.34–6.36
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

• årets förändring av redovisat värde av produkter i arbete och av färdiga egen­tillverkade varor, samt

• för uppdrag till fast pris som redovisas enligt alternativ-regeln, skillnaden mellan årets aktiverade utgifter för pågående arbete för annans räkning och årets återföring av tidigare års aktiverade utgifter

12.13

6.23–6.25

Aktiverat arbete för egen räkning utgifter för eget arbete under året som har aktiverats som anläggningstillgång 10.16
Övriga rörelse-intäkter sekundära intäkter i företagets verksamhet, t.ex. realisationsvinst vid försäljning av icke-finansiella anläggnings-tillgångar, valutakurs-vinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär samt bidrag för bl.a. personal 6.26–6.32 och 6.34–6.36
Summa rörelse-intäkter, lager-förändringar m.m.
Rörelsekostnader kapitel 7 5 kap. 19 § ÅRL
Råvaror och förnödenheter kostnaden för förbrukning av råvaror och förnödenheter (årets inköp +/– förändring av lagerposten Råvaror och förnödenheter) samt kostnader för legoarbeten och underentreprenader kapitel 12, 6.14, 6.21, 6.24 och 6.25
Handelsvaror kostnaden för sålda handelsvaror (årets inköp +/– förändring av lager av handelsvaror) kapitel 12 och 14
Övriga externa kostnader alla övriga rörelse-kostnader som inte passar i någon annan post, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar 6.14, 6.21, 6.24, 6.25, 10.5 och 10.6
Personalkostnader kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt dessutom styrelsearvoden 6.14, 6.21, 6.24 och 6.25 5 kap. 20 § ÅRL samt 18.9
Av- och nedskriv-ningar av materiella och immateriella anläggningstill-gångar av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg-ningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar 10.20–10.39
Nedskrivningar av omsättningstill-gångar utöver normala nedskrivningar belopp endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar
Övriga rörelsekostnader sekundära kostnader i företagets verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella anläggnings-tillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 7.12–7.14
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster kapitel 8 och 19 5 kap. 19 § ÅRL
Resultat från andelar i koncernföretag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 19.12, 19.13 och 8.4
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 19.12, 19.13 och 8.4
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 8.4–8.6
Resultat från övriga finansiella anlägg-ningstillgångar nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar med undantag av nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresseföretag), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat 8.4–8.8 19.15
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakurs-differenser samt realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 8.4–8.8 19.16
Nedskrivningar av finansiella anläggnings-tillgångar och kortfristiga placeringar nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 11.17–11.23, 14.5 och 19.7–19.10
Räntekostnader och liknande resultat-poster resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 8.7, 8.8, 6.30 och 16.15 19.17
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Boksluts-dispositioner
Erhållna koncernbidrag koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 19.14
Lämnade koncernbidrag koncernbidrag som ska dras av enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 19.14
Förändring av periodiserings-fonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga boksluts-dispositioner
Summa boksluts-dispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat inkomstskatt som belastat räkenskapsårets resultat
Övriga skatter belopp endast undantagsvis
Årets resultat
4.5  En resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.
Bruttoresultat  summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställnings-formen i punkt 4.4 kapitel 6 och 7

 

 5 kap. 19 § ÅRL
Nettoomsättning 6.7–6.22, 6.25, 6.26 och 6.33–6.36

 

 3 kap. 11 § andra stycket ÅRL
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

 

6.23–6.25 och 12.13
Aktiverat arbete för egen räkning 10.16
Övriga rörelseintäkter 6.26–6.32 och 6.34–6.36
Råvaror och förnödenheter

 

 kapitel 12, 6.14, 6.21, 6.24 och 6.25
Handelsvaror kapitel 12 och 14

 

Övriga externa kostnader 6.14, 6.21, 6.24, 6.25, 10.5 och 10.6
Personalkostnader kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt dessutom styrelsearvoden 6.14, 6.21, 6.24 och 6.25 5 kap. 20 § ÅRL, 18.9 samt 5 kap. 19 § ÅRL
Av- och nedskriv-ningar av materiella och immateriella anläggningstill-gångar av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg-ningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar 10.20–10.39 5 kap. 19 § ÅRL
Nedskrivningar av omsättningstill-gångar utöver normala nedskrivningar belopp endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar 5 kap. 19 § ÅRL
Övriga rörelsekostnader sekundära kostnader i företagets verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrang­ering av icke- finans­iella anläggnings-till­gångar samt valuta­kurs­förluster på fordr­ingar och skulder av rörelsekaraktär 7.12–7.14
Rörelseresultat
Finansiella poster kapitel 8 och 19 5 kap. 19 § ÅRL
Resultat från andelar i koncernföretag nettot av företagets finans­­iella intäkter och kostnader från koncern­företag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinst­utdel­ningar, andel i handels­bolags resultat och realisa­tions­resultat 19.12, 19.13 och 8.4
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag nettot av företagets fin­ans­iella intäkter och kostnader från intres­seföretag och gemen­samt styrda företag med undan­tag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinst­ut­del­ningar, andel i handels­bolags resultat och realisations­resultat 19.12, 19.13 och 8.4
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinst­utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 8.4-8.6
Resultat från övriga finansiella anlägg-ningstillgångar nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anlägg­ningstillgångar med undantag av nedskriv­ningar, t.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresseföretag), vissa vinstutdelningar, posi­tiva och negativa valuta­kursdifferenser samt realisationsresultat 8.4–8.8 19.15
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för ned­skriv­ningar, t.ex. ränte­intäkter (även dröjs­måls­räntor på kund­fordringar), vissa vinst­ut­del­ningar, positiva och negativa valuta­kurs­differenser samt realisa­tions­resultat vid avyttring av finansiella om­sätt­ningstillgångar 8.4–8.8 19.16
Nedskrivningar av

finansiella

anläggnings­tillgångar

och

kortfristiga placeringar

nedskrivningar av och

återföring av nedskriv­ningar på finans­iella

anläggningstillgångar

och kortfristiga

placeringar

11.17–11.23, 14.5 och

19.7–19.10

Räntekostnader och liknande resultat-poster resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 8.7, 8.8, 6.30 och 16.15 19.17
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Boksluts-dispositioner
Erhållna koncernbidrag koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 19.14
Lämnade koncernbidrag koncernbidrag som ska dras av enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 19.14
Förändring av periodiserings-fonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga boksluts-dispositioner
Summa boksluts-dispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat inkomstskatt som belastat räkenskapsårets resultat
Övriga skatter belopp endast undantagsvis
Årets resultat

 

Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret, se 3 kap. 2 § ÅRL. Tabellerna i punkterna 4.4 och 4.5 visar hur en resultaträkning respektive en resultaträkning i förkortad form ska ställas upp. Posterna kommenteras nedan. För de flesta företagsformer finns också särskilda regler för uppställningsformen för resultaträkningen.

Upprättas en resultaträkning i förkortad form ska företaget lämna uppgift om nettoomsättningen i anslutning till posten Bruttoresultat, se 3 kap. 11 § andra stycket ÅRL.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen avser primära intäkter från försäljning av varor och tjäns­ter med avdrag för rena intäktsreduktioner som rabatter m.m. En hyres­intäkt är t.ex. primär för ett företag som hyr ut lokaler medan den är sekundär för ett företag som hyr ut den del av sin lokal som inte behövs i den egna verksam­heten.

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

I denna post redovisar ett tillverkande företag årets förändring av redovisat värde av produkter i arbete och av färdiga egentillverkade varor. Vid lagerökning är posten positiv och vid lagerminskning negativ. Se exempel 12 b.

Tjänsteproducerande företag och entreprenadföretag som redovisar uppdrag till fast pris enligt alternativregeln redovisar i posten skillnaden mellan årets aktiver­ade utgifter för pågående arbete för annans räkning och årets återföring av tidigare års aktiverade utgifter. Är årets aktiverade utgifter större än de återförda är posten positiv.

Aktiverat arbete för egen räkning

I denna post redovisas utgifter för eget arbete som under året lagts ned på egna tillgångar och som har aktiverats som anläg­g­ningstillgångar, t.ex. egentillverkade maskiner eller egentillverkad byggnad för egen användning. Posten är en motpost till den del av de redovisade rörelsekostnaderna som avser eget arbete och liknande vid produktion av egna anläggningstillgångar.

Övriga rörelseintäkter

I denna post redovisas sekundära intäkter i företagets verksamhet. En hyresintäkt är t.ex. sekundär för ett företag som hyr ut den del av sin lokal som inte behövs i den egna verksamheten. Andra ex­empel är intäkter från offentligt bidrag i form av lönebidrag eller EU-bidrag, realisationsvinster vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär samt erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär.

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

I posten redovisas anskaffningsutgiften för de råvaror och förnöd­enheter som gått till produktion för vidareförädling eller av annan anledning inte längre finns i lagret, t.ex. svinn och kassationer. I posten redovisas även kostnader som tillverkande företag, entre­pre­nadföretag eller tjänsteproducerande företag har för lego­arb­et­en och underentreprenader. Benämningen av posterna i uppstäl­l­nings­formen för resultaträkningen får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll.

Handelsvaror

I posten redovisas anskaffningsutgiften för varor som sålts under året utan vidareförädling. Ett företag som köper och säljer lagerfastig­heter eller lageraktier redovisar också anskaffningsutgiften för de sålda tillgångarna i denna post. Kostnaden redovisas i samma period som motsvarande försäljningsintäkt. Även inkurans och svinn redo­visas i posten.

Övriga externa kostnader

I posten redovisas rörelsekostnader som inte på ett naturligt sätt kan hänföras till någon annan post i resultaträkningen, t.ex. kostnader för kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto och reklam.

Årets nedskrivningar, inklusive ackordsförluster, och återföring av nedskrivningar av kortfristiga fordringar redovisas som rörelse­kostnader och ingår i posten. Av förenklingsskäl gäller detta samtliga kortfristiga fordringar även om en fordran gäller utlåning. Vid exc­e­p­­t­ionellt stora nedskrivningar redovisas dessa i egen post, se nedan.

Personalkostnader

I posten redovisas kostnader för personal, t.ex. lön, semesterersättning, sociala kostnader enligt lag och avtal, pensionskostnader, personalrepresentation, före­­t­ags­hälsovård och utbildning av personal. Här redovisas även kostnaden för styrelse­arvoden.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

I posten redovisas kostnaden för avskrivningar enligt plan, nedskrivningar och åter­föring av nedskrivningar på materiella och immateriella anlägg­nings­tillgångar.

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Posten används endast undantagsvis, t.ex. för exceptionellt stora nedskriv­ningar på varulager eller kundfordringar.

Övriga rörelsekostnader

I posten redovisas sekundära rörelsekostnader i företagets normala verksamhet, t.ex. realisationsförluster vid försäljning eller utrangering av materiella och im­materiella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

I posten redovisas nettot av intäkter och kostnader som hänger samman med att ett företag äger aktier eller andelar i koncernföretag, t.ex. vinstutdelning med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, realisationsresultat vid avyttring av aktier eller andelar och andel i dotterföretags resultat om det är ett handelsbolag. Erhållen insatsemission redovisas också i den här posten om den härrör från ett koncernföretag.

Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på aktier och andelar i koncernföretag redovisas i posten Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

Ränteintäkter och räntekostnader från fordringar och skulder till koncernföretag redovisas på samma sätt som andra ränteintäkter och räntekostnader, och inte i denna post eftersom de inte har samband med ägandet.

Koncernbidrag redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner.

Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 19.

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ett företag som äger aktier eller andelar i intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisar intäkter och kostnader som hänger samman med ägandet på samma sätt som vid ägande av aktier eller andelar i koncernföretag, se ovan. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 19.

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i redo­visas på samma sätt som resultat från andelar i koncernföretag. Begreppet ägar­intresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 11. Intäkter och kostnader från koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag ska alltid redovisas under separata poster, se ovan.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

I posten redovisas t.ex. ränteintäkter från långsiktiga fordringar inklusive fordr­ingar på koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ett ägarintresse i. I posten redovisas även vinstut­delningar från andra långsiktiga värdepappersinnehav med undantag av utdel­ning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, positiva och negativa valutakursdifferenser på långsiktiga fordringar och realisationsresultat från avyttringar av andra långsiktiga värdepappersinnehav. Erhållen insatsemission som inte härrör från ett koncern- eller intresseföretag redovisas i den här posten.

Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar ska redovisas i posten Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

I posten redovisas samtliga intäkter och kostnader från finansiella omsättnings­tillgångar med undantag för nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på dessa tillgångar. Exempel är vinstutdelningar med undantag av utdelningar som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), positiva och negativa valutakursdifferenser samt positiva och negativa realisa­tionsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

I posten redovisas nedskrivningar, inklusive ackordsförluster av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

Räntekostnader och liknande resultatposter

I posten redovisas kostnader och intäkter från finansiella skulder, t.ex. räntekost­nader på lån (även dröjsmålsräntor på leverantörsskulder), ackordsvinster på lån samt positiva och negativa valutakursdifferenser på lån i utländsk valuta.

Bokslutsdispositioner

Både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispo­sitioner.

Posterna Förändring av periodiseringsfonder, Förändring av överav­skriv­ningar och Övriga bokslutsdispositioner motsvarar årets förändring av motsvarande poster under rubriken Obeskattade reserver.

Skatter

I posten Skatt på årets resultat redovisas dels beräknad skatt på årets resultat, dels justering av tidigare års redovisade skatt på grund av att slutskattebeskedet inte visade samma belopp som redovisats eller att företaget har blivit eftertaxerat.

Andra skatter som t.ex. fastighetsskatt eller motsvarande, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt redovisas som rörelsekostnader.

För närvarande finns inte några svenska skatter att redovisa i posten Övriga skatter. Exempel på utländska skatter som ska redovisas i posten är förmögenhetsskatt som betalas av företaget eller inkomstskatt som beräknas på tillgångar i balansräkningen.

Uppställningsform för balansräkningen

4.6  Ett företag ska ange räkenskapsårets och föregående räkenskapsårs balansdag.

3 kap. 1 § ÅRL
    Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Lag (2015:813)

 

3 kap. 4 b § första, andra och fjärde styckena ÅRL
     För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges.
För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen och summan av dessa skulder.
– – –
För mindre företag som slår samman poster enligt 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och skuldposter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2015:813)

4.7  Balansräkningen ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket.
Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.8 tillämpas.

Rubrik/underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
TILLGÅNGAR kapitel 9 3 kap. 4 §, 5 kap. 14, 16 och 18 §§ ÅRL, 18.13, 18.14 och 19.18
Anläggningstillgångar 9.5–9.7 5 kap. 8 § första stycket
1–6 ÅRL, 18.10 och 18.11
Immateriella anläggningstillgångar i respektive post utgifter för förvärvade immateriella anläggningstillgångar kapitel 10
Koncenssioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar förskott i samband med förvärv, t.ex. depositioner och handpenning
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i respektive post utgifter för förvärvade och egentillverkade materiella anläggningstillgångar kapitel 10
Byggnader och mark byggnader, mark och markanläggningar samt maskiner avsedda för en byggnads allmänna användning
Maskiner och andra tekniska anläggningar maskiner, mark- och byggnadsinventarier och andra mekaniska anläggningar avsedda för produktionen
Inventarier, verktyg och installationer inventarier, verktyg och installationer avsedda för hjälpavdelningar, administration och försäljning
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10.7
Övriga materiella anläggningstillgångar t.ex. djur som klassificerats som anläggningstillgång
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar utgifter som avser pågående nyanlägg-ningar samt förskott i samband med förvärv av materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar i respektive post långfristiga finansiella placeringar kapitel 11 och 19
Andelar i koncernföretag aktier och andelar i koncernföretag 19.2, 19.4–19.10 och 19.19–19.21
Fordringar hos koncernföretag fordringar på koncernföretag som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen 11.7
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 19.3–19.10 och 19.19–19.21
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen 11.7
Ägarintressen i övriga företag aktier och andelar i övriga företag som det redovisningskyldiga företaget har ett ägarintresse i
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen
Andra långfristiga värdepappersinnehav långsiktigt innehav av värdepapper som inte avser koncern- eller intresseföretag, gemensamt styrda företag eller företag som det finns ett ägarintresse i
Andra långfristiga fordringar fordringar som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen 5 kap. 18 § ÅRL
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggnings-tillgångar
Omsättningstillgångar 9.5–9.7
Varulager m.m. i respektive post varor som lagerhålls samt varor och tjänster som tillverkas eller tillhandahålls för egen eller annans räkning kapitel 12
Råvaror och förnödenheter lager av råvaror och förnödenheter som har inköpts för att bearbetas eller för att vara komponenter i den egna tillverkningen
Varor under tillverkning lager av varor där tillverkning har påbörjats
Färdiga varor och handelsvaror lager av färdiga egentillverkade varor samt varor som har köpts för vidareförsäljning (handelsvaror)
Övriga lagertillgångar lager av värdepapper och andra finansiella instrument som utgör lager (t.ex. lager-aktier), lagerfastig-heter samt djur som klassificerats som omsättningstillgång kapitel 14
Pågående arbete för annans räkning pågående arbete för annans räkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativregeln om

• de aktiverade utgifterna överstiger de fakturerade beloppen, och

• någon resultat-avräkning inte har redovisats

6.24 18.12
Förskott till leverantörer betalningar samt obetalda fakturor för varor och tjänster som regelmässigt redovisas som lager men där prestationen ännu inte erhållits
Summa varulager
Kortfristiga fordringar i respektive post fordr­ingar som ska betalas inom 12 månader från balans­dagen kapitel 13 5 kap. 18 § ÅRL
Kundfordringar 13.5
Fordringar hos koncernföretag fordringar på koncernföretag inklusive kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive kundfordringar
Övriga fordringar övriga fordringar, t.ex. aktuella skattefordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning och från uppdrag till fast pris enligt huvudregeln 6.14 och 6.21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t.ex. förutbetalda hyreskostnader och försäkringspremier 7.4, 7.10, 7.11 och 6.6
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar i respektive post placeringar som är avsedda att realiseras inom 12 månader efter balansdagen kapitel 14
Andelar i koncernföretag undantagsvis andelar i koncernföretag 19.2 och 19.11
Övriga kortfristiga placeringar innehav av värdepapper eller andra placer­ingar som inte är anläggnings-tillgångar och som inte redovisas i någon annan post under rubriken Omsättnings­tillgångar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank kapitel 14
Kassa och bank kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden
Redovisningsmedel medel som mottagits för annans räkning med redovisnings-skyldighet
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital eget kapital enligt de särskilda reglerna för res­pektive företagsform kapitel 15
Obeskattade reserver 15.3
Periodseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
Avsättningar kapitel 16
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-utfästelse m.m. åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen till nuvarande och tidigare anställda
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser övriga åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda
Övriga avsättningar andra avsättningar än för pensions-åtaganden, t.ex. för garantiåtaganden
Summa avsättningar
Långfristiga skulder i respektive post skulder som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen kapitel 17 5 kap. 13 § ÅRL
Obligationslån
Checkräkningskredit den del av en utnyttjad kredit som bedöms vara en långfristig finansiering 17.5
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder i respektive post skulder som ska betalas inom 12 månader från balansdagen kapitel 17
Checkräkningskredit den del av en utnyttjad kredit som inte bedöms vara en långfristig finansiering 17.5
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder betalningar från och obetalda fakturor till kunder där motpresta-tion ännu inte lämnats 6.14
Pågående arbete för annans räkning pågående arbete för annans räkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativregeln om

• de fakturerade beloppen överstiger de aktiverade utgifterna, och

• någon resultat-avräkning inte har redovisats

6.24 18.12
Fakturerad men ej upparbetad intäkt fakturerade men ej upparbetade intäkter för uppdrag till fast pris enligt huvudregeln 6.21
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag skulder till koncern-företag, inklusive leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive leverantörsskulder
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörs-skulder
Skatteskulder aktuella skatteskulder bestående av beräknad och/eller fastställd skuld för innevarande och tidigare räkenskapsår avseende

• inkomstskatt,

• fastighetsskatt eller motsvarande,

• särskild löneskatt på pensions-kostnaden, samt

• avkastningsskatt minskad med F-skatteinbetal­ningar till skattekontot

Övriga skulder övriga kortfristiga skulder, t.ex.

• mervärdesskatt,

• punktskatter,

• lagstadgade arbetsgivaravgifter som ska betalas efterföljande månad,

• innehållen personalskatt, och

• redovisningsmedel

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, t.ex. upplupen kostnad för semesterlöner 7.4, 7.10, 7.11, 6.6, 6.25, 17.9 och 17.10
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4.8  En balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Rubrik/under-rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
TILLGÅNGAR kapitel 9 3 kap. 4 §, 5 kap. 14, 16 och 18 §§ ÅRL, 18.13, 18.14 och 19.18
Anläggnings­tillgångar 9.5–9.7 5 kap. 8 § första stycket
1–6 ÅRL, 18.10 och 18.11
Immateriella anläggningstillgångar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläg­g­nings­tillgångar

kapitel 10
Materiella anläggningstillgångar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

kapitel 10

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7

Övriga materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anlägg­ningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

summan av det som ska redo­visas i följ­ande poster i upp­ställningsformen i punkt 4.7

kapitel 11 och 19

Andelar i koncernföretag

19.2, 19.4–19.10 och 19.19–19.21

Fordringar hos koncernföretag

11.7

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

19.3–19.10 och 19.19–19.21

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

11.7
 

Ägarintressen i övriga företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar 5 kap. 18 § ÅRL
Summa anlägg­ningstillgångar
Omsättnings­tillgångar 9.5–9.7
Varulager m.m. summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Råvaror och förnödenheter

kapitel 12
Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Övriga lagertillgångar

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

kapitel 14

6.24

18.12
Kortfristiga fordringar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

kapitel 13

13.5

6.14 och 6.21

7.4, 7.10, 7.11 och 6.6

5 kap. 18 § ÅRL
Kortfristiga placeringar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Andelar i koncernföretag

Övriga kortfristiga placeringar

kapitel 14

19.2 och
19.11

Kassa och bank kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden kapitel 14
Redovisningsmedel medel som mottagits för annans räkning med redovisnings-skyldighet
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital eget kapital enligt de särskilda reglerna för respektive företagsform kapitel 15
Obeskattade reserver summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Övriga obeskattade reserver

15.3
Avsättningar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställnings­formen i punkt 4.7

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

kapitel 16
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-utfästelse m.m. åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen till nuvarande och tidigare anställda kapitel 16
Långfristiga skulder summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Obligationslån

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga skulder

kapitel 17

17.5

5 kap. 13 § ÅRL
Kortfristiga skulder summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.7

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder

Pågående arbete för annans räkning

Fakturerad men ej upparbetad intäkt Leverantörsskulder

Växelskulder

Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

kapitel 17

 

 

17.5

6.14

6.24

6.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7.4, 7.10, 7.11, 6.6, 6.25, 17.9 och 17.10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Tabellerna i punkterna 4.7 och 4.8 visar hur en balansräkning respektive en balansräkning i förkortad form ska ställas upp. Posterna kommenteras nedan. För de flesta företagsformer finns också särskilda regler som kompletterar punkterna 4.7 och 4.8. Exempelvis framgår det av de särskilda reglerna hur eget kapital ska redovisas.

Enligt 3 kap. 4 b § ÅRL ska företaget ange summan av fordringar som är omsätt­ningstillgångar och som ska betalas senare än ett år efter balansdagen. Det samma gäller för skulder som ska betalas inom ett år respektive senare än ett år efter balansdagen. Uppgifterna framgår av uppställningsformen till balansräkningen och någon ytterligare uppgift behöver därför inte lämnas.

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

I posten redovisas förvärvade rättigheter, t.ex. koncessioner, patent och varu­märken. I posten redovisas också anslutningsavgifter till t.ex. fibernät, fjärrvärme och kommunala avloppsnät som är tillkommande utgifter.

Hyresrätter och liknande rättigheter

I posten redovisas förvärvade hyresrätter och liknande rättigheter.

Goodwill

I posten redovisas goodwill som erhållits i samband med förvärv av inkråmet i ett annat företag.

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

I posten redovisas förskott i samband med förvärv av immateriella anlägg­nings­tillgångar, t.ex. depositioner och handpenning. I posten redovisas inte avskrivningar men i förekommande fall nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

I posten redovisas byggnader, mark och markanläggningar samt maskiner avsedda för en byggnads allmänna användning. Ett företag som handlar med fastigheter ska i stället redovisa sitt innehav som lager.

Maskiner och andra tekniska anläggningar

I posten redovisar ett tillverkande företag maskiner, mark- och byggnadsinventarier och andra anläggningar som är avsedda att användas i produktionen. Även tillgångar som utgör byggnads- respektive markinventarier enligt IL och som används i produktionen redovisas i posten.

Inventarier, verktyg och installationer

I posten redovisas inventarier, verktyg och installationer som är avsedda att användas på hjälpavdelningar samt inom administration och försäljning, t.ex. bilar och datorer. Även tillgångar som utgör byggnads- respektive markinventarier enligt IL och som används på hjälpavdelningar samt inom administration och försäljning redovisas i posten.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

I posten redovisas aktiverade förbättringsutgifter på annans fastighet. Det som enligt IL klassificeras som byggnadsinventarier eller markinventarier ska redovisas som inventarier och inte som förbättringsutgifter på annans fastighet.

Övriga materiella anläggningstillgångar

I posten redovisas t.ex. djur i jordbruk och renskötsel som har klassificerats som anläggningstillgångar.

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

I posten redovisas värdet på anläggningstillgångar som är under tillverkning och inte är färdiga att tas i bruk. Här redovisas även förskott i samband med förvärv av materiella anläggningstillgångar, t.ex. depositioner och handpenning.

I posten redovisas inte avskrivningar men i förekommande fall nedskrivningar.

 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

I posten redovisas aktier och andelar i koncernföretag. Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 19.

Fordringar hos koncernföretag

I posten redovisas långfristiga fordringar på koncernföretag. Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 19.

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

I posten redovisas aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 19.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

I posten redovisas långfristiga fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 19.

Ägarintressen i övriga företag

I posten redovisas aktier och andelar i företag som det redovisningskyldiga företaget har ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 11.

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

I posten redovisas långfristiga fordringar på företag som det redovisningskyldiga företaget har ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 11.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

I posten redovisas andra långsiktiga innehav av aktier och andelar än sådana som redovisas i posterna Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag samt Ägarintressen i övriga företag. Även övriga långsiktiga värdepappersinnehav redovisas i posten.

Andra långfristiga fordringar

I posten redovisas fordringar som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen, t.ex. den del av en kapitalförsäkring som ska betalas senare än ett år från balansdagen.

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

I posten redovisas råvaror och förnödenheter som har inköpts för att bearbetas eller för att vara komponenter i den egna tillverkningen, t.ex. lager av insatsvaror till produktionen.

Varor under tillverkning

I posten redovisar ett tillverkande företag sitt lager av varor där tillverkning har påbörjats men där varorna ännu inte är färdigtillverkade. Se exempel 12 b.

Färdiga varor och handelsvaror

I posten redovisar ett tillverkande företag lagret av färdigtillverkade varor och ett handelsföretag lagret av varor som ska säljas vidare. Se exempel 12 b.

Övriga lagertillgångar

I posten redovisar ett företag som handlar med värdepapper sitt lager av värdepapper och ett företag som handlar med fastigheter sitt lager av fastigheter.

I posten redovisas också värdet på djur i jordbruk och renskötsel som klassificerats som omsättningstillgångar.

Pågående arbete för annans räkning

Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln redovisas i posten som skillnaden mellan aktiverade utgifter och fakturerade belopp om värdet på de aktiverade utgifterna överstiger de fakturerade beloppen. Överstiger fakturerade belopp aktiverade utgifter ska skillnaden redovisas under rubriken Kortfristiga skulder.

Förskott till leverantörer

I posten redovisas betalningar samt obetalda fakturor för varor och tjänster som regelmässigt redovisas som lager men där prestationen ännu inte erhållits.

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

I posten redovisas obetalda kundfakturor till andra företag än koncern- och intresseföretag.

Fordringar hos koncernföretag

I posten redovisas samtliga kortfristiga fordringar på koncernföretag inklusive kundfordringar. Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 19.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

I posten redovisas samtliga kortfristiga fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 19.

Fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i

I posten redovisas samtliga kortfristiga fordringar, inklusive kundfordringar, på företag som det finns ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 11.

Övriga fordringar

I posten redovisas kortfristiga fordringar som inte kan hänföras till någon annan post under rubriken Kortfristiga fordringar, t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar (enligt samma beräkning som till posten Skatteskulder), mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Ett företag som redovisar pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) redovisar i posten värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp, se punkterna 6.14 och 6.21.

Överstiger fakturerade belopp den vinstavräknade upparbetningen ska detta redovisas i posten Förskott från kunder vid uppdrag på löpande räkning, se punkt 6.14, och i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt vid uppdrag till fast pris, se punkt 6.21. Kvittning mellan uppdrag som ger ett tillgångssaldo och uppdrag som ger ett skuldsaldo får endast ske för uppdrag till samma uppdragsgivare och om uppdragen är hänförliga till samma tidsperioder. Eftersom en sådan kvittning är en så kallad legal kvittning, omfattas den inte av kravet på notupplysning enligt 5 kap. 5 § andra stycket ÅRL.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I posten redovisas utgifter som ska kostnadsredovisas kommande räkenskapsår och på balansdagen ej fakturerade inkomster som ska intäktsredovisas innevarande räkenskapsår, se kapitel 7 respektive 6.

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag

Posten används endast om ett företag redan vid tidpunkten för förvärvet av aktier och andelar i koncernföretag har fattat beslut om att sälja hela eller en del av innehavet inom ett år.

Övriga kortfristiga placeringar

I posten redovisas innehav av kortfristiga placeringar i aktier, andelar eller andra värdepapper som inte är anläggningstillgångar och som inte redovisas i någon annan post under rubriken Omsättningstillgångar.

Kassa och bank

I posten redovisas företagets kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden. Ett tillgodohavande ska redovisas i denna post även om det är pantsatt.

Redovisningsmedel

I posten redovisar ett företag som tar emot medel för annans räkning, t.ex. mäklar- eller advokatföretag, redovisningsskyldiga medel. Samma belopp ska redovisas som en kortfristig skuld.

Eget kapital

Hur eget kapital ska redovisas framgår av de särskilda reglerna för respektive företagsform.

Obeskattade reserver

Det ackumulerade värdet på periodiseringsfonder, överavskrivningar och övriga obeskattade reserver som enligt skattereglerna måste bokföras för att företaget ska få göra skattemässiga avdrag ska redovisas i respektive post.

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I posten redovisas åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda som företaget har gjort avsättningar för enligt tryggandelagen.

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

I posten redovisas andra åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda än de som redovisats enligt tryggandelagen.

Övriga avsättningar

I posten redovisas andra avsättningar än för pensionsåtaganden, t.ex. för garantiåtaganden.

Långfristiga skulder

I respektive post under rubriken Långfristiga skulder redovisas de skulder som ska betalas senare än ett år från balansdagen.

Checkräkningskredit

I posten redovisas den del av en utnyttjad checkräkningskredit som bedöms som en långfristig finansiering och som inte förväntas bli uppsagd kommande räkenskapsår.

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

I posten redovisas utnyttjade tillfälliga krediter och den del av utnyttjade krediter som företaget inte bedömer vara en långfristig finansiering.

Övriga skulder till kreditinstitut

I posten redovisas kortfristiga lån samt den del av långfristiga lån som ska amorteras kommande räkenskapsår.

Förskott från kunder

I posten redovisas betalningar från kunder och obetalda kundfakturor där någon motprestation ännu inte lämnats. Redovisar företaget uppdrag på löpande räkning ska belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats redovisas i denna post.

Pågående arbete för annans räkning

Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln redovisas i posten som skillnaden mellan fakturerade belopp och aktiverade utgifter om fakturerade belopp överstiger värdet på de aktiverade utgifterna. Överstiger aktiverade utgifter fakturerade belopp ska skillnaden redovisas under rubriken Varulager m.m.

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Ett företag som redovisar pågående uppdrag för annans räkning till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) ska i posten redovisa värdet av fakturerade belopp med avdrag för den redovisade intäkten. Kvittning mellan uppdrag som ger ett tillgångssaldo och uppdrag som ger ett skuldsaldo får endast ske för uppdrag till samma uppdragsgivare och om uppdragen är hänförliga till samma tidsperioder. Eftersom en sådan kvittning är en så kallad legal kvittning, omfattas den inte av kravet på notupplysning enligt 5 kap. 5 § andra stycket ÅRL.

Leverantörsskulder

I posten redovisas obetalda leverantörsfakturor från andra företag än koncern- och intresseföretag.

Skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag samt övriga företag som det finns ett ägarintresse i

I posterna redovisas samtliga kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag samt övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörsskulder. Vilka företag som räknas som koncernföretag, intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 19. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 11.

Skatteskulder

I posten redovisas skillnaden mellan inbetald F-skatt och skatter som F-skatten avräknas mot, dvs. de skatter som företaget lämnar underlag för i sin inkomstdeklaration och får fastställda på slutskattebeskedet.

För innevarande och tidigare räkenskapsår redovisas följande belopp som inte slutavräknats på företagets skattekonto:
+ Beräknad och/eller fastställd inkomstskatt
+ Beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt eller motsvarande
+ Beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt på pensionskostnader
+ Beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt
– Inbetalad F-skatt

Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar.

Exemplen 17 a och 17 b visar hur en skatteskuld beräknas.

 

Övriga skulder

Följande kortfristiga skulder redovisas i posten:

•  mervärdesskatteskuld,

•  särskilda punktskatter,

•  innehållen personalskatt och arbetsgivaravgifter som ska deklareras och betalas efterföljande månad,

•  skulder till finansieringsföretag för belånade kundfordringar (factoring),

•  skulder för mottagna redovisningsmedel (samma belopp ska även redovisas som en omsättningstillgång), och

•  diverse övriga kortfristiga skulder som inte redovisas i andra skuldposter.

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I posten redovisas på balansdagen ej fakturerade utgifter som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår och inkomster som ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår, se kapitel 7 respektive 6. I posten redovisas även andra utgifter som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår, t.ex. upplupen semesterlön.

Särskilda regler för aktiebolag

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.9  Ett aktiebolag ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten bolagets säte, vilken verksamhet bolaget bedriver, om bolaget bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör bolaget 5.2, 5.3 och 5.6
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5.4 och 5.7
Egna aktier upplysningar enligt 6 kap. 1 § andra stycket 6–9 årsredovisningslagen (1995:1554) om bolaget förvärvat egna aktier enligt 19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551)
Flerårsöversikt en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat 5.5
Förändringar i eget kapital upplysningar enligt 6 kap. 2 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning
Resultatdisposition styrelsens och verkställande direktörens förslag till hur fritt eget kapital ska disponeras 5.8

Regler för och kommentarer till vad som ska anges under respektive rubrik och underrubrik finns i kapitel 5.

Uppställningsform för balansräkningen

Tecknat men ej inbetalt kapital

4.10   Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående rubrik före rubriken Anläggningstillgångar:

Rubrik/underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Tecknat men ej inbetalt kapital fordringar på aktieägare för tecknat men ej inbetalt kapital vid nyemission

I rubriken redovisas den del av en pågående nyemission som är tecknad av aktieägare men som inte inbetalats på balansdagen.

Lån till delägare eller närstående

4.11   Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Rubrik/under-rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Lån till delägare eller närstående fordringar på delägare och andra till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen 5 kap. 18 § ÅRL

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

I posten redovisas långfristiga fordringar på delägare och närstående till delägare enligt ABL:s definition. Så kallade förbjudna lån och lån som lämnats före låneförbudets ikraftträdande den 6 juni 1973 samt lån som lämnats efter dispens ska redovisas här.

Eget kapital

4.12   Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital.

Rubrik/underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Bundet eget kapital kapitel 15
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission
Uppskrivningsfond 5 kap. 11 § ÅRL
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital kapitel 15
Överkursfond den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde
Balanserat resultat det sammanlagda beloppet av tidigare års balanserade vinster, förluster och överkursfonder samt aktieägartillskott
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

 

Det är först när aktiekapitalet är registrerat hos Bolagsverket som det redovisas i posten Aktiekapital. Tecknat eller inbetalt aktiekapital vid en pågående nyemission samt av behörigt organ beslutad ökning av aktiekapitalet vid fondemission ska redovisas i posten Ej registrerat aktiekapital.

I posten Överkursfond redovisas det belopp, utöver aktiekapital, som tillförts bolaget vid nyemissioner under räkenskapsåret. Beloppet ska ingå i styrelsens förslag till resultatdisposition och ska, efter bolagsstämmans beslut, inte längre redovisas i posten Överkursfond.

Särskilda regler för ekonomiska föreningar

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.13   En ekonomiska förening ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten föreningens säte, vilken verksamhet föreningen bedriver, om föreningen bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör föreningen 5.2, 5.3 och 5.9
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5.4
Medlemsin-formation förändringar i medlemsantalet och insatsbelopp som ska återbetalas 5.11
Förlagsinsatser den rätt till utdelning som förlagsinsatser medför och förlagsinsatser som ska återbetalas 5.12
Flerårsöversikt en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat 5.5
Förändringar i eget kapital upplysningar enligt 6 kap. 2 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning
Resultatdisposition styrelsens och verkställande direktörens förslag till hur fritt eget kapital ska disponeras 5.10

Regler för och kommentarer till vad som ska anges under respektive rubrik och underrubrik finns i kapitel 5.

Uppställningsform för resultaträkningen

Nettoomsättning

I en bostadsrättsförening räknas årsavgifter och eventuella hyresintäkter till primära intäkter och ska därför ingå i nettoomsättningen.

Övriga rörelseintäkter

I denna post redovisas sekundära intäkter i föreningens verksamhet. Ett exempel är medlemsavgifter.

Lämnad gottgörelse

4.14   En ekonomisk förening ska upprätta resultaträkning med tillägg av nedanstående post under rubriken Bokslutsdispositioner:

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Lämnad gott­görelse 5.12

Lämnad gottgörelse enligt FL redovisas som bokslutsdisposition.

Uppställningsform för balansräkningen

Övriga kortfristiga placeringar

En bostadsrättsförenings innehav av en lägenhet med bostadsrätt i den egna föreningen redovisas i posten Övriga kortfristiga placeringar.

Övriga skulder

Inre reparations-/ underhållsfond i en bostadsrättsförening (skuld till medlemmar) redovisas i posten Övriga skulder.

Lån till delägare eller närstående

4.15   En ekonomisk förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Rubrik/under-rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Lån till delägare eller närstående fordringar på del­ägare och andra till vilka de­lägare står i sådant förhåll­ande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktie­bo­lagslagen (2005:551) och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen 5 kap. 18 § ÅRL

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

I posten redovisas långfristiga fordringar på delägare och närstående till delägare. Vilka som räknas till närstående till delägare framgår av bestämmelsen i 21 kap. 1 § 3, 4 och 5 ABL. Det är personkretsen i ABL som avses. I en ekonomisk förening är det medlemmarna som äger föreningen.

Eget kapital

4.16   En ekonomisk förening ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital:

Rubrik/under-rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Bundet eget kapital kapitel 15
Medlemsinsatser insatser, insats-emissioner, överinsatser, upplåtelseinsatser och upplåtelseavgifter 15.8 och 15.9
Förlagsinsatser
Uppskrivningsfond 5 kap. 11 § ÅRL
Reservfond
Fond för yttre underhåll medel reserverade för framtida fastighets-underhåll i bostadsrätts-föreningar 15.10 och 15.11
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital kapitel 15
Balanserat resultat det sammanlagda beloppet av från tidigare år balanserade vinster och förluster
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

 

Upprättar föreningen balansräkning i förkortad form enligt punkt 4.8 ska posterna Medlemsinsatser och Förlagsinsatser slås samman till en post. Den posten ska benämnas Medlemsinsatser och förlagsinsatser. På motsvarande sätt ska posterna Reservfond och Fond för yttre underhåll slås samman till en post. Den posten ska benämnas Reservfond och fond för yttre underhåll.

I posten Medlemsinsatser redovisas endast betalda insatser och upplåtelseavgifter, se punkt 15.8.

I posten Förlagsinsatser redovisas kapital som tillskjutits genom förlagsinsatser.

I posten Fond för yttre underhåll redovisas medel som en bostadsrättsförening har reserverat för framtida fastighetsunderhåll i enlighet med 9 kap. 5 § första stycket 7 BRL.

Särskilda regler för handelsbolag

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.17   Ett handelsbolag ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten bolagets säte, vilken verksamhet bolaget bedriver, om bolaget bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör bolaget 5.2 och 5.3
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5.4
Flerårsöversikt en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat 5.5

 

Regler för och kommentarer till vad som ska anges under respektive rubrik och underrubrik finns i kapitel 5.

Uppställningsform för balansräkningen

Lån till delägare eller närstående

4.18   Ett handelsbolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Lån till delägare eller när­stående fordringar på delägare och andra till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen 5 kap. 18 § ÅRL

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

I posten redovisas långfristiga fordringar på delägare och närstående till delägare. Vilka som räknas till närstående till delägare framgår av bestämmelsen i 21 kap. 1 § 3, 4 och 5 ABL. Det är personkretsen i ABL som avses.

Eget kapital

4.19   Ett handelsbolag ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

 

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året summan av årets insättningar och uttag 15.14–15.19
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

I posten Eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

I posten Insättningar eller uttag under året redovisas summan av årets insättningar och uttag som påverkat eget kapital under året.

Skatter

Resultatet i ett handelsbolag beskattas hos delägarna. Posten Skatt på årets resultat ingår därför inte i Resultaträkningen för handelsbolaget.

I posten Skatteskulder redovisas skillnaden mellan inbetald F-skatt och skatter som F-skatten avräknas mot, dvs. de skatter som bolaget lämnar underlag för i sin inkomstdeklaration och får fastställda på slutskattebeskedet.

För innevarande och tidigare räkenskapsår redovisas följande belopp som inte slutavräknats på bolagets skattekonto:

+ beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt eller motsvarande
+ beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt på anställdas pensionskostnader
+ beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt
– inbetalad F-skatt.

Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar.

 

Särskilda regler för stiftelser

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.20   En stiftelse ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

 

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten stiftelsens säte, vilken verksamhet stiftelsen bedriver, om stiftelsen bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör stiftelsen 5.2, 5.3 och 5.13
Främjande av ändamålet uppgift enligt 6 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) om stiftelsens ändamål enligt stiftelseförordnandet och på vilket sätt ändamålen har främjats under räkenskapsåret
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5.4
Flerårsöversikt en rättvisande översikt över utvecklingen av stiftelsens verksamhet, ställning och resultat 5.14

 

Regler för och kommentarer till vad som ska anges under respektive rubrik och underrubrik i förvaltningsberättelsen finns i kapitel 5.

Uppställningsform för resultaträkningen

Gåvor och bidrag

4.21   En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken, med undantag för poster som ska redovisas enligt punkt 4.22.

 

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Gåvor gåvor som får förbrukas för stiftelsens ändamål 6.26
Bidrag bidrag som tas emot för stiftelsens verksamhet 6.39 och 6.27–6.29

 

Gåvor som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital, se punkt 15.22.

Enligt punkt 3.5 får en post utelämnas om det inte finns något att redovisa.

Ränteintäkter, utdelning m.m.

4.22   En stiftelse vars huvudsakliga verksamhet är att lämna bidrag ur stiftel­sens av­kastning eller eget kapital ska upprätta resultat­räkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelse­intäkter, lager­för­ändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Utdelningar vissa erhållna vinstutdelningar från

• koncernföretag,

• intresseföretag,

• gemensamt styrda företag,

• övriga företag som det finns ett ägarintresse i,

• övriga finansiella anläggningstillgångar, och

• finansiella omsättningstillgångar

8.6 och 19.12 18.23 och 19.22
Ränteintäkter ränteintäkter på finansiella anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 8.7 19.15 och 19.16

I posten Utdelningar redovisas vinstutdelning med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet.

I posten Ränteintäkter redovisas avkastning på banktillgodohavanden, räntebärande värdepapper och andra räntebärande placeringar.

Andra finansiella intäkter, t.ex. realisationsresultat på finansiella tillgångar redovisas i respektive post under rubriken Finansiella poster. Även nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar redovisas under samma rubrik.

Enligt punkt 3.5 får en post utelämnas om det inte finns något att redovisa.

Lämnade bidrag

4.23   En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Lämnade bidrag 7.18

Punkten omfattar lämnade bidrag som ska kostnadsföras, t.ex. lämnade bidrag i en insamlings­stiftelse och utbetalda stödåtgärder i en kollektiv­avtalsstiftelse. Andra benämningar på lämnade bidrag kan vara lämnade anslag och lämnade gåvor.

Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om bidraget har fattats.

I avkastningsstiftelser, pensionsstiftelser, personal­stiftelser och vinstandelsstiftelser redovisas lämnade anslag, gott­görelser och bidrag som en minsk­ning av eget kapital, se punkterna 7.19 och 15.23.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

4.24   En stiftelse ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital, om inte annat anges i punkt 4.25.

Underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel summan av årets inbetalda medel i

• pensionsstiftelser,

• personalstiftelser, och

• vinstandelsstiftelser

15.21
Lämnade och återförda bidrag summan av årets

• lämnade och åter-förda gottgörelser och bidrag i en personalstiftelse,

• lämnad gottgörelse i en pensionsstiftelse, och

• utbetalda vinst-andelar i en vinst-andelsstiftelse

15.23
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

I posten Eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

I det fall stiftelsen har så kallade ändamålsbestämda medel ingår de i eget kapital, se kapitel 15. De får inte redovisas i egen post eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om stiftelsen vill visa ändamålsbestämda medel i årsredovisningen kan det göras i en not.

4.25   En stiftelse som enligt punkt 15.20 ska dela in eget kapital i bundet och fritt, ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital:

Underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Bundet eget kapital sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål 15.20
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital 15.22
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Fritt eget kapital 15.20
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel summan av årets inbetalda medel i

• pensionsstiftelser,

• personalstiftelser, och

• vinstandelsstiftelser

15.21
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återförda bidrag summan av årets

• lämnade och åter-förda anslag i en avkastningsstiftelse,

• lämnade och åter-förda gottgörelser och bidrag i en personalstiftelse,

• lämnad gottgörelse i en pensionsstiftelse, och

• utbetalda vinst-andelar i en vinst-andelsstiftelse

15.23
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

 

I posterna Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början och Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut respektive Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Som bundet eget kapital redovisas stiftelsekapital/donationskapital, kapitalisering enligt stiftelsens förordnande samt realisationsresultat och erhållna gåvor som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål, se punkt 15.20.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

I det fall stiftelsen har så kallade ändamålsbestämda medel ingår de i eget kapital, se kapitel 15. De får inte redovisas i egen post eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om stiftelsen vill visa ändamålsbestämda medel i årsredovisningen kan det göras i en not.

Mottagna ej använda bidrag

4.26   En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

Bidrag som ska täcka kostnader under flera räkenskapsår redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

Beviljade ej utbetalda bidrag

4.27   En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

 

Post Här redovisas Se punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Beviljade ej utbetalda bidrag bidrag och anslag som är beslutade men ännu ej utbetalda 7.18 och 17.2

Utfästelser om bidrag eller anslag som ska utgå under flera år redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll.

Särskilda regler för ideella föreningar

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.28   En ideell förening ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten föreningens säte, vilken verksamhet föreningen bedriver, om föreningen bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör föreningen 5.2, 5.3 och 5.15
Främjande av ändamålet uppgift om föreningens ändamål och hur ändamålen har främjats under räkenskapsåret 5.16
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5.4
Flerårsöversikt en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat 5.17

Regler för och kommentarer till vad som ska anges under respektive rubrik och underrubrik i förvaltningsberättelsen finns i kapitel 5.

Uppställningsform för resultaträkningen

Medlemsavgifter, gåvor och bidrag

 

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Medlemsavgifter avgift som betalas av föreningens medlemmar för den allmänna verk-samheten i föreningen 6.40
Gåvor gåva som tas emot för föreningens verksamhet 6.26
Bidrag bidrag som tas emot för föreningens verksamhet 6.41 och 6.27–6.29

Församlingar och kyrkliga samfälligheter i Svenska kyrkan får lägga till en post för begravningsavgifter.

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första och andra stycket ingå i posten Bruttoresultat. (BFNAR 2017:7)

Medlemsavgifter innefattar inte avgift för en specifik verksamhet t.ex. termins­avgift för kurs eller serviceavgift och inte heller försäljning till medlem­marna.

I posten Bidrag redovisas både offentliga bidrag och andra typer av bidrag till den ideella föreningens verksamheten.

Enligt punkt 3.5 får en post utelämnas om det inte finns något att redovisa.

Nettoomsättning

I posten Nettoomsättning redovisar en förening t.ex. avgifter för kurser och akti­viteter, serviceavgifter, entréavgifter och försäljning till medlemmar och andra. Även intäkter från sponsring redovisas i posten.

Övriga rörelseintäkter

I posten Övriga rörelseintäkter redovisar en ideell förening intäkter som inte ryms i någon av posterna medlemsavgifter, gåvor, bidrag eller nettoomsättning.

Lämnade bidrag

4.30  En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Lämnade bidrag 7.20

Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om bidraget har fattats.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre be­skriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

4.31  En ideell förening ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

Församlingar och kyrkliga samfälligheter i Svenska kyrkan får lägga till poster och summeringsrader för redovisning av församlingskyrkas fastighetsfond.

I posten Eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Ändamålsbestämda medel är en del av eget kapital, se kapitel 15. De får inte redovisas i egen post eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill särredovisa ändamålsbestämda medel i årsredovisningen kan det göras i en not.

Mottagna ej använda bidrag

4.32   En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder:

Post Här redovisas Se punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Mottagna ej använda bidrag bidrag som föreningen tagit emot men ännu inte redovisat som intäkt 6.41 och 6.29

Beviljade ej utbetalda bidrag

4.33 En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder:

Post Här redovisas Se punkt Se om noter i ÅRL respektive punkt
Beviljade ej utbetalda bidrag bidrag som är beslutade men ännu ej utbetalda 7.20 och 17.2

 

Utfästelser om bidrag som ska utgå under flera år redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

Särskilda regler för samfällighetsföreningar

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.34   En samfällighetsförening ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten föreningens säte, vilken verksamhet föreningen bedriver, om föreningen bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör föreningen 5.2 och 5.3
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5.4
Flerårsöversikt en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat 5.18

Regler för och kommentarer till vad som ska anges under respektive rubrik och underrubrik finns i kapitel 5.

Uppställningsform för resultaträkningen

Uttaxerade bidrag och övriga bidrag

4.35  En samfällighetsförening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Uttaxerade bidrag uttaxerade bidrag i samfällighetsföreningar och fiskevårdsområdes-föreningar 6.42
Övriga bidrag bidrag från t.ex. stat och kommun 6.27–6.29 och 6.43 6.43

I posten Övriga bidrag redovisar t.ex. en samfällighetsförening som förvaltar en vägsamfällighet bidrag från Trafikverket och kommunen.

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

4.36   En samfällighetsförening ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

 

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Utdelning 15.24
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 18.24

Häradsallmänningar med sådan kapitalinkomst som anges i 18 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar, ska i stället upprätta balansräkningen med de underrubriker, poster och sumeringsrader under rubriken Eget kapital som anges i punkt 4.25 med undantag för posterna Inbetalda medel och Lämnade och återförda bidrag. Posten Utdelning ska läggas till efter posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början.

        Det som anges i andra stycket gäller även för allmänningsskogar med sådan kapitalinkomst som anges i 17 § lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.

I posten Eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Utdelning kan förekomma från t.ex. häradsallmänningar och allmänningsskogar.

Underhålls- och förnyelsefond ingår i eget kapital och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa underhålls- och förnyelsefonden i årsredovisningen kan det göras i en not.

I 18 § lagen om häradsallmänningar anges att viss inkomst i en häradsallmänning är kapitalinkomst. På motsvarande sätt anges i 17 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna att viss inkomst i en allmänningsskog är kapitalinkomst. Sådan inkomst får bara användas för vissa ändamål och får inte delas ut. Kapitalinkomsten ska därför föras om från fritt till bundet eget kapital.

 

Särskilda regler för filialer

Verksamhet genom filial innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Filialen är en del av det utländska företaget. Filialen saknar eget kapital och dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets förmögenhetsmassa. Skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver benämns i detta allmänna råd filialens kapital. Filialens kapital redovisas i egna poster under rubriken Eget kapital nedan.

 

4.37   En filial ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Post/ summerings­rad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om noter i ÅRL respek-tive punkt
Filialens kapital vid räkenskapsårets början filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Filialens kapital vid räkenskaps-årets slut filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut

 

I posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Filialens kapital vid räkenskapsårets slut.