Kapitel 21 – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Tillämpning

2 kap. 1 § ÅRL
En årsredovisning ska bestå av
1.  en balansräkning.
2.  en resultaträkning,
3.  noter, och
4.  en förvaltningsberättelse.
I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys.
Lag (2014:542)

21.1  Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas.

Särskilda regler finns för

a) stiftelser i punkterna 21.17 och 21.18, och

b) ideella föreningar i punkterna 21.19 och 21.20.

Enligt 2 kap. 1 § ÅRL är det endast för ett större företag som en kassaflödesanalys ska ingå i årsredovisningen. Ett mindre företag får frivilligt upprätta en kassaflödesanalys.

Kapitlet beskriver vilken information som ska finnas i en kassaflödesanalys och hur informationen ska presenteras. Sist i kapitlet finns ett exempel på hur en kassaflödesanalys kan utformas.

Kassaflödesanalysens placering i årsredovisningen

21.2  Kassaflödesanalysen ska placeras mellan balansräkningen och noterna i årsredovisningen.

Om företaget upprättar en kassaflödesanalys kommer årsredovisningens olika delar att presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Grundläggande bestämmelser

6 kap. 5 § ÅRL
     I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Lag (2014:542)

21.3  En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

21.4  Kassaflöden är in- och utflöden av likvida medel.

21.5  Med likvida medel avses i detta kapitel

a) kassamedel,

b) disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, och

c) kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Företagets andel av medel på ett koncernkonto får anses som likvida medel.

Kassamedel är sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar.

Likvida medel innehas främst i syfte att tas i anspråk för att fullgöra kortfristiga åtaganden och inte för investeringar eller andra syften. En placering kan därför normalt klassificeras som likvida medel endast när den har en kort löptid räknat från anskaffningstidpunkten, vanligen tre månader eller kortare.

Vad gäller checkräkningskredit hänförs en utnyttjad checkräkningskredit, i likhet med lån, normalt till finansieringsverksamheten. En outnyttjad checkräkningskredit är inte likvida medel.

21.6  Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäkts-genererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Kassaflödena från den löpande verksamheten är vanligen ett resultat av transaktioner och händelser som påverkar företagets resultat. Följande in- och utbetalningar är exempel på kassaflöden som hänförs till den löpande verksamheten:

•  inbetalningar som avser sålda varor och utförda tjänster,

•  inbetalningar som avser royaltyer, arvoden, provisioner och övriga intäkter,

•  utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster,

•  utbetalningar som avser löner och andra personalutgifter,

•  utbetalningar och återbetalningar som avser inkomstskatter som inte särskilt kan identifieras som hänförliga till investerings- eller finansieringsverksamheten,

•  in- och utbetalningar som avser investeringar, lån och andra kontrakt som innehas för handel och som kan jämföras med lagerposter som förvärvats i avsikt att säljas vidare, och

•  inbetalningar som avser medlemsavgifter, gåvor och bidrag.

Vissa transaktioner, t.ex. försäljning av anläggningstillgångar, kan visserligen ge upphov till en vinst eller förlust som påverkar företagets resultat, men kassa-flöden från sådana transaktioner ska hänföras till investeringsverksamheten.

21.7  Investeringsverksamhet utgörs av förvärv och avyttringar av anlägg-ningstillgångar samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel.

Följande in- och utbetalningar är exempel på kassaflöden som hänförs till investeringsverksamheten:

•  utbetalningar för förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar,

•  inbetalningar från försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar,

•  utbetalningar som avser investeringar i aktier eller skuldebrev utgivna av andra företag (utom utbetalningar för sådana instrument som omfattas av begreppet likvida medel eller avser värdepapper som innehas för handel),

•  inbetalningar som avser avyttrade aktier eller skuldebrev utgivna av andra företag (om inte inbetalningen avser en placering som omfattas av begreppet likvida medel eller avser värdepapper som innehas för handel),

•  utbetalningar av förskott och lån till utomstående,

•  inbetalningar från utomstående av lån och förskott,

•  utbetalningar som avser termins- och optionsavtal samt swap-avtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller har klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten, och

•  inbetalningar som avser termins- och optionsavtal samt swap-avtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller har klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

Redovisas ett terminskontrakt som en säkring, se kapitel 11, 13 och 17, ska betalningar som avser kontraktet redovisas på samma sätt som betalningar som hänförs till den säkrade fordran eller skulden.

21.8  Finansieringsverksamhet utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

Följande in- och utbetalningar är exempel på kassaflöden som hänförs till finansieringsverksamheten:

•  inbetalningar vid emission av egna aktier,

•  utbetalningar till ägare för återköp eller inlösen av företagets aktier,

•  utbetalningar till ägare som avser utdelning,

•  inbetalningar vid emission av obligationslån, reverslån och inteckningslån samt andra kort- eller långfristiga lån, och

•  utbetalningar vid återbetalning av lån.

Redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten

21.9  Ett företag ska beräkna och redovisa nettot av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten genom att justera resultatet för

a) icke-kassaflödespåverkande poster och alla övriga poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten, och

b) periodens förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt förändringar av andra rörelsefordringar och rörelseskulder.

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet och frivilligt upprättar en kassaflödesanalys använder den så kallade indirekta metoden. Den innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till investeringsverksamhetens eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Exempel på justeringar enligt punkt 21.9 a är avskrivningar, realisationsresultat, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster samt ej utdelade resultatandelar i intresseföretag.

Redovisning av kassaflöden från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten

21.10   Ett företag ska redovisa väsentliga slag av in- och utbetalningar hänförliga till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten brutto och separat i respektive kategori.
Avser in- och utbetalningarna förvärv eller avyttringar av dotterföretag eller andra affärsenheter, ska summan av betalningarna redovisas separat och hänföras till investeringsverksamheten.

Kassaflöden som får nettoredovisas

21.11   Ett företag får nettoredovisa följande typer av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten:

a) in- och utbetalningar för kunders räkning om betalningarna snarare återspeglar kundernas verksamhet än företagets, och

b) in- och utbetalningar av stora belopp som avser poster som omsätts snabbt och har kort löptid.

Kassaflöden i utländsk valuta

21.12   Ett företag ska redovisa effekten av orealiserade valutakursförändringar i likvida medel skild från kassaflöden från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

I likvida medel kan ingå belopp i utländsk valuta omräknade till svenska kronor, eller i förekommande fall euro, enligt balansdagens kurs, se punkt 14.6. Orealiserade vinster och förluster som uppkommer vid omräkningen utgör inte kassaflöden. För att möjliggöra en avstämning av likvida medel mellan räkenskapsårets början och slut, ska effekten av dessa orealiserade valutakursförändringar i likvida medel redovisas i kassaflödesanalysen skild från kassaflöden från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Räntor och utdelningar

21.13   Kassaflöden från in- och utbetalningar som avser räntor och utdelningar ska redovisas separat.

21.14   Räntor och erhållna utdelningar ska hänföras till den löpande verksamheten.
Trots det som sägs i första stycket får räntor och erhållna utdelningar hänföras till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten, om de betraktas som kostnader för finansiering eller utgör avkastning på placeringar och om klassificeringen är konsekvent från ett räkenskapsår till ett annat.

21.15   Utbetald utdelning ska hänföras till finansieringsverksamheten.

Anledningen till att utbetald utdelning ska hänföras till finansierings-verksamheten är att utdelningen utgör en betalning som rör företagets finansiering.

Inkomstskatter

21.16   Betalningar som avser inkomstskatter ska redovisas separat och hänföras till den löpande verksamheten, om inte betalningarna särskilt identifieras och specifikt hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.

Transaktioner som inte medför betalningar

Transaktioner som hänförs till investerings- och finansieringsverksamheterna men som inte medför in- och utbetalningar ska inte ingå i kassaflödet trots att de påverkar företagets kapital- och tillgångsstruktur.

Att i kassaflödesanalysen undanta transaktioner som inte direkt påverkar likvida medel är förenligt med analysens syfte, eftersom dessa transaktioner inte ingår i kassaflödet under räkenskapsåret. Exempel på transaktioner som inte direkt påverkar kassaflödet är

•  förvärv av tillgångar genom att antingen överta en till tillgången direkt relaterad skuld,

•  förvärv av ett företag genom apportemission, och

•  konvertering av skuld till eget kapital.

Särskilda regler för stiftelser

21.17   Räkenskapsårets kassaflöden i en stiftelse får, utöver vad som anges i punkt 21.3, hänföras till kategorin bidragsverksamheten.

21.18   Kassaflöden från bidragsverksamheten utgörs av bidrag som är utbetalda eller återbetalda under räkenskapsåret.

Särskilda regler för ideella föreningar

21.19   Räkenskapsårets kassaflöden i en ideell förening får, utöver vad som anges i punkt 21.3, hänföras till kategorin bidragsverksamheten.

21.20   Kassaflöden från bidragsverksamheten utgörs av bidrag som är utbetalda eller återbetalda under räkenskapsåret.

 

Exempel – Kassaflödesanalys

Nedan följer ett exempel på hur en kassaflödesanalys kan utformas. I exemplet utgår kassaflödesanalysen från resultatnivån Rörelseresultat. Enligt punkt 21.9 kan kassaflödesanalysen utgå från en annan resultatnivå. Exemplet är inte heltäckande.

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Även kortfristiga placeringar kan vara likvida medel. För att vara likvida medel ska de lätt kunna omvandlas till ett känt belopp och vara utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Vid slutet av perioden ingår räntefordringar om 21 250 kr i posten Upplupna intäk-ter och förutbetalda kostnader. Motsvarande post vid ingången av året var 15 300 kr. Det har alltså skett en ökning med 5 950 kr.

Under året har betalts 19 000 kr avseende föregående års räntekostnader, vilka ingick i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna räntekost-nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr. De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr. Årets räntekostnader uppgår till 156 332 kr.

I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870 kr, som består av inkomstskatt. Vid årets början hade företaget i stället en skatteskuld om 63 159 kr, som också bestod av inkomstskatt.

Under året har materiella anläggningstillgångar förvärvats för 657 542 kr.

Inventarier har sålts för 150 000 kr och realisationsförlusten uppgick till 71 992 kr.

Företaget har ett lån i euro. I balansräkningen år 1 redovisades 1 118 233 kr av lånet som kortfristig skuld i posten Övriga skulder till kreditinstitut. När amorteringen gjordes år 2 hade valutakursen ändrats och amorteringen blev 1 130 658 kr. Under år 2 tog företaget upp ett nytt lån på 80 447 euro som räknades om till 736 088 kr. På balansdagen år 2 värderas den totala skulden till 1 493 514 kr vilket medför en valutakursförlust på 63 912 kr. Beloppet redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Under år 2 har skulden utvecklats enligt följande:

EUR

SEK

Långfristig del

Kortfristig del

IB

202 686

1 824 172

705 939

1 118 233

Amortering

-124 248

-1 130 658

Nytt lån

80 447

736 088

Omvärdering till balansdagens kurs

63 912

UB

158 885

1 493 514

1 100 000

393 514

Under året har företaget lämnat 300 000 kr i utdelning.

Företaget har under året tillförts 100 000 kr genom en nyemission.

Företagets resultaträkning för år 2
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 14 486 479
Övriga rörelseintäkter 119 200
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 14 605 679
Rörelsens kostnader
Handelsvaror − 4 328 481
Övriga externa kostnader − 1 456 705
Personalkostnader − 5 249 233
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar − 322 845
Övriga rörelsekostnader − 71 992
Summa rörelsekostnader 11 429 256
Rörelseresultat 3 176 423
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter 46 975
Räntekostnader och liknande resultatposter − 220 244
Summa finansiella poster 173 269
Resultat efter finansiella poster 3 003 154
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond − 148 346
Summa bokslutsdispositioner 148 346
Resultat före skatt 2 854 808
Skatter
Skatt på årets resultat − 205 147
Årets resultat 2 649 661

 

Företagets balansräkning per den 31 december

År 2 År 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 771 471 658 766
Summa materiella anläggningstillgångar 771 471 658 766
Summa anläggningstillgångar 771 471 658 766
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 1 680 443 1 892 543
Summa varulager 1 680 443 1 892 543
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 887 718 868 966
Övriga fordringar 209 769 125 488
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 505 362 482 554
Summa kortfristiga fordringar 3 602 849 1 477 008
Kassa och bank
Kassa och bank 1 748 318 793 935
Summa kassa och bank 1 748 318 793 935
Summa omsättningstillgångar 7 031 610 4 163 486
SUMMA TILLGÅNGAR 7 803 081 4 822 252
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 500 000 500 000
Summa bundet eget kapital 500 000 500 000

 

Fritt eget kapital
Balanserat kapital 910 364 794 821
Årets resultat 2 649 661 315 843
Summa fritt eget kapital 3 560 025 1 110 364
Summa eget kapital 4 060 025 1 610 364
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 348 346 200 000
Summa obeskattade reserver 348 346 200 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 100 000 705 939
Summa långfristiga skulder   1 100 000 705 939
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 393 514 1 118 233
Leverantörsskulder 1 206 404 614 591
Skatteskulder 0 63 159
Övriga kortfristiga skulder 572 706 449 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122 086 60 789
Summa kortfristiga skulder 2 294 710 2 318 374
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 803 081 4 822 252

 

Härledning av vissa poster i kassaflödesanalysen:

Erhållen ränta

Övriga ränteintäkter enligt resultaträkningen 46 975
Ökning av räntefordran (i upplupna intäkter) − 5 950
41 025


Erlagd ränta

Räntekostnad enligt resultaträkningen − 156 332
Ökning av ränteskulder (i upplupna kostnader) 26 000
130 332

Betald inkomstskatt

Skattekostnad enligt resultaträkningen − 205 147
Minskning av skatteskulder (−63 159 − 96 870) − 160 029
– 365 176

 

Förändring av rörelsefordringar

Ökning av kortfristiga fordringar − 2 125 841
Förändring av skattefordran 96 870
Förändring i upplupna ränteintäkter 5 950
2 023 021

Förändring av rörelseskulder

Minskning av kortfristiga skulder − 11 239
Förändring av skatteskuld 63 159
Förändring i upplupna räntekostnader − 26 000
Justering kortfristig del av lån (1 118 233 – 393 514) 724 719
750 639

 

Kassaflödesanalys   

År 2
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 176 423
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  Avskrivningar 322 845
  Realisationsförlust 71 992
3 571 260
Erhållen ränta 41 025
Erlagd ränta − 130 332
Betald inkomstskatt − 365 176
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 3 116 777
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Minskning av varulager 212 100
  Ökning av rörelsefordringar − 2 023 021
  Ökning av rörelseskulder 750 639
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 056 495
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar − 657 542
Försäljning av inventarier 150 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 507 542
Finansieringsverksamheten
Nyemission 100 000
Upptagna lån 736 088
Amortering av skuld − 1 130 658
Utbetald utdelning − 300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 594 570
Årets kassaflöde 954 383
Likvida medel vid årets början 793 935
Likvida medel vid årets slut 1 748 318