Exempel till Kapitel 9 – Tillgångar

9 a – Omklassificering av en tillgång

Ett företag som handlar med kopieringsmaskiner köper år 1 en kopierings­maskin för 35 000 kr. Den 31 december år 1 finns maskinen i företagets lager och har ett beräknat nettoförsäljningsvärde på 42 000 kr.

I mars år 2 beslutar företaget att behålla maskinen för att använda den i företaget.

Nyttjandeperioden fastställs till 5 år enligt punkt 10.27 (förenklingsregel).

Den 31 december år 1 ingår kopieringsmaskinen i företagets lager och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, dvs. 35 000 kr.

I mars år 2 ändrar företaget avsikten med innehavet varför kopieringsmaskinen ska omklassificeras till anläggningstillgång. Maskinens redovisade värde i årsredovisningen år 1 blir anskaffningsvärdet år 2.

Enligt punkt 10.23 får företaget skriva av 7 000 kr (35 000/5) trots att kopieringsmaskinen inte använts hela året.

Resultaträkningen                                           År 2                  År 1

Rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar          -7 000                       0

Balansräkningen                                     31/12 år 2        31/12 år 1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer             28 000                      0

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror                               0             35 000

Noter om redovisningsprinciper

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid:
Inventarier, verktyg och installationer                  5 år

Noter till balansräkningen
(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Inventarier, verktyg och installationer

År 2
Ingående anskaffningsvärden 0
Omklassificeringar m.m. 35 000
Utgående anskaffningsvärden 35 000
Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -7 000
Utgående avskrivningar -7 000
Redovisat värde 28 000

Punkterna 9.5, 9.7, 10.23, 10.277, 12.4, 18.4 och 18.10 samt 5 kap. 8 § ÅRL