Exempel till Kapitel 7 – Rörelsekostnader

7 a – Försäkringskostnad

Ett företag betalar en årspremie för att ha sitt lager försäkrat. Premien betalas den 31 augusti varje år. År 1, 2 och 3 betalades 50 000 kr, 54 000 kr respektive 60 000 kr. Årsredovisningen upprättas per den 31 december.

Företaget kommer att varje år betala försäkringspremien och har inte anledning att tro att premien kommer variera med mer än 20 % mellan åren. Förenklingsregeln i punkt 7.9 kan därför användas. Räkenskapsårets kostnad blir det fakturerade beloppet.

Alternativt kan företaget välja att periodisera utgiften enligt punkt 7.10. I årsredovisningen år 1 innebär detta att 33 333 kr (50 000/12 × 8) tas upp som förutbetald kostnad eftersom åtta av tolv månader avser år 2.

Företagets val av alternativ ska tillämpas konsekvent.

Vid tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                                  – 50 000
År 2
Övriga externa kostnader                                   -54 000
År 3
Övriga externa kostnader                                   -60 000

Ingenting redovisas i balansräkningen.

Utan tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                                   -16 667
År 2
Övriga externa kostnader                                   -51 333
År 3
Övriga externa kostnader                                   -56 000

Balansräkningen

År 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    33 333
År 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    36 000
År 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    40 000

Förenklingsregeln: punkt 7.9
Utan förenklingsregeln: punkterna 7.6 och 7.10

7 b – Leasing av bil

Ett företag börjar leasa en bil i augusti. Avtalet omfattar 36 månader och företaget faktureras 5 000 kr varje månad att betalas i förskott. Årsredovisning upprättas per den 31 december.

Utgiften är återkommande. Utgångspunkten vid bedömningen om utgiften kan antas variera högst 20 % mellan åren är en normal årskostnad. Förenklingsregeln i punkt 7.9 kan därför tillämpas även om företaget inte leasar bilen ett helt år under år 1 och 4. Företaget kommer att erhålla 6 fakturor år 1, 12 fakturor år 2 och år 3 samt 6 fakturor år 4.

Vid tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                               -30 000
År 2
Övriga externa kostnader                               -60 000
År 3
Övriga externa kostnader                               -60 000
År 4
Övriga externa kostnader                               -30 000

I balansräkningen redovisas eventuell obetald leverantörsskuld.

Utan tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                                -25 000
År 2
Övriga externa kostnader                                -60 000
År 3
Övriga externa kostnader                                -60 000
År 4
Övriga externa kostnader                                -35 000

I balansräkningen redovisas förutom eventuell obetald leverantörsskuld:

År 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    5 000
År 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    5 000
År 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    5 000

Förenklingsregeln: punkt 7.9
Utan förenklingsregeln: punkterna 7.6 och 7.10

7 c – Leasing av bil inklusive förhöjd leasingavgift

Ett företag börjar leasa en bil i augusti. Avtalet gäller 36 månader och före­taget får en faktura på 4 000 kr varje månad att betala i förskott. För­enklingsregeln i punkt 7.9 kan tillämpas på den här utgiften, men företaget väljer att inte tillämpa den.

Vid tecknandet av avtalet betalar företaget en förhöjd leasingavgift (förstagångshyra) på 36 000 kr.

Årsredovisning upprättas per 31 december.

Utgiften för månadsdebiteringarna periodiseras på vanligt sätt. Eftersom bilen leasas 5 månader första året blir kostnaden 20 000 kr (5 × 4 000). År 2 respektive år 3 leasas bilen hela året och kostnaden uppgår till 48 000 kr (12 × 4 000) per år. År 4 leasas bilen under 7 månader vilket medför en kostnad på 28 000 kr (7 × 4 000).

Den förhöjda leasingavgiften redovisas enligt grundprinciperna. Förenklingsregeln kan inte tillämpas eftersom utgiften inte är årligen återkommande. Motprestationen är att företaget kan nyttja bilen under 36 månader. Kostnaden uppgår därför till 1 000 kr per månad (36 000/36). Sammanlagt kommer därför kostnaden att uppgå till 5 000 kr per månad.

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                                  -25 000
År 2
Övriga externa kostnader                                  -60 000
År 3
Övriga externa kostnader                                  -60 000
År 4
Övriga externa kostnader                                  -35 000

I balansräkningen redovisas förutom eventuell obetald leverantörsskuld:

År 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    35 000
År 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    23 000
År 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    11 000

Punkterna 7.6 och 7.10

7 d – Annons- och försäkringskostnad

Ett företag har i september en årlig utgift på 8 000 kr för en annons i en telefon­katalog. Företaget betalar den 1 oktober varje år även 15 000 kr för en företagsförsäkring för tiden oktober–september. Årsredovisningen upprättas per den 31 december.

Inte någon av utgifterna kan hänföras till en specifik intäkt. För den första utgiften får företaget en tjänst utförd i form av en annons i telefonkatalogen. Tjänsten avser inte en period utan levereras i samband med att annonsen införs. Kostnaden ska redovisas i den period som tjänsten utförs, dvs. 8 000 kr redovisas som kostnad i årsredovisningen varje år. Det finns inte någon anledning att använda sig av förenklingsregeln.

 

För den andra utgiften får företaget en tjänst i form av ett löpande löfte om ersättning om något skulle hända från oktober till september året efter. Eftersom tjänsten erhålls löpande ska utgiften periodiseras över den period som den avser. För år 1 innebär det att resultatet ska belastas med 3 750 kr (15 000/12 × 3). För år 2 blir resultatbelastningen 15 000 kr (11 250 + 3 750).

Alternativt kan företaget tillämpa förenklingsregeln på försäkringspremien eftersom det rör sig om en återkommande utgift som kan antas variera med högst 20 % mellan åren. Tillämpas förenklingsregeln redovisas en årlig kostnad på 15 000 kr.

Vid tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                                -23 000
År 2
Övriga externa kostnader                                -23 000

Ingenting redovisas i balansräkningen.

Utan tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1
Övriga externa kostnader                                 -11 750
År 2
Övriga externa kostnader                                 -23 000

 

Balansräkningen

År 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    11 250
År 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    11 250

Förenklingsregeln: punkterna 7.9 och 7.10
Utan förenklingsregeln: punkterna 7.6 och 7.10

7 e – Personalkostnader

Enligt anställningsvillkoren får de anställda 10 % av företagets resultat före skatt i bonus. Bonusen inkluderar arbetsgivaravgifter. År 1 utlovas även en provision på 1 % på de anställdas försäljning under december. Även provisionen inkluderar arbetsgivaravgifter. Det finns inget löfte att provisionen ska vara återkommande.

Årsredovisning upprättas per den 31 december.

Årsredovisningen blir klar i mitten av februari. Resultatet före skatt uppgår till 1 212 740 kr före beräkning av bonus och provision. De anställda har sålt för 5 243 595 kr i december.

Provisionen är ännu inte utbetald när årsredovisningen upprättas. Provisionen baseras på försäljning under december det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas och ska redovisas det året. Kostnaden beräknas till 52 436 kr (5 243 595 × 0,01).

Även bonusen ska periodiseras. Bonusen beräknas till 116 030 kr ((1 212 740 – 52 436) × 0,10).

Kostnader för arbetsgivaravgifter ingår enligt villkoren för bonus och provision.

Förenklingsregeln i punkt 7.9 får inte tillämpas på personalutgifter.

Resultaträkningen                           År 1

Rörelsekostnader
Personalkostnader                     -168 466

Balansräkningen                   31/12 år 1

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter                    168 466

Punkt 7.11