Exempel till kapitel 5 – Förvaltningsberättelsen

5 a – Flerårsöversikt i ett konsultföretag

Följande uppgifter framgår av företagets årsredovisningar.
Belopp i tkr.

År 4

År 3

År 2

År 1

Nettoomsättning

3 200

3 525

3 445

3 400

Resultat efter
finansiella poster

100

150

200

150

Totalt eget kapital

305

300

330

275

Obeskattade
reserver

70

100

160

120

Balansomslutning

1 000

1 150

1 300

1 200

Skattesatsen aktuellt beskattningsår är 22 %.

Enligt punkt 5.5 beräknas soliditeten som eget kapital inklusive egetkapitalandel av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. Med en skattesats på 22 % blir soliditeten år 4: 35,96 % ((305 + (0,78 × 70))/1 000 × 100).
Soliditeten får avrundas till helt procenttal.

Flerårsöversikt

År 4

År 3

År 2

År 1

Nettoomsättning (tkr)

3 200

3 525

3 445

3 400

Resultat efter finansiella poster (tkr)

100

150

200

150

Soliditet

36 %

33 %

35 %

31 %

Punkt 5.5

 

5 b – Upplysning om förändringar i eget kapital i ett aktiebolag

Vid årets ingång består aktiebolagets egna kapital av de poster och belopp som anges vid Redovisa så här i årsredovisningen.

I årsredovisningen för föregående år lämnade styrelsen följande förslag till vinstdisposition (belopp i kr):

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond

20 000

Balanserat resultat

450 000

Årets resultat

75 000

Totalt

545 000

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till ägarna

45 000

Balanseras i ny räkning

500 000

Totalt

545 000

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

Under räkenskapsåret beslutades om en fondemission på 100 000 kr genom överföring av 20 000 kr från uppskrivningsfonden, 30 000 kr från reservfonden och 50 000 kr från balanserat resultat.

Dessutom genomfördes en nyemission i vilken 130 000 kr betalades in, varav 30 000 kr utgjorde överkurs.

Räkenskapsårets avskrivning på entidigare uppskriven tillgång är 10 000 kr.

Aktiebolagets redovisade förlust för räkenskapsåret uppgick till 15 000 kr.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående år ska specificeras i för­valt­ningsberättelsen. Har bolaget erhållit eller återbetalat aktieägartillskott specificeras detta på en egen rad.

Förändringar i eget kapital

Aktie-kapital

Uppskriv-ningsfond

Reserv-fond

Överkurs-fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång

100 000

100 000

50 000

20 000

450 000

75 000

795 000

Resultat-disposition enligt bolags-stämman:

   Utdelning

-45 000

-45 000

   Balanseras
i ny räkning

-20 000

95 000

-75 000

Fondemission

100 000

-20 000

-30 000

-50 000

Nyemission

100 000

30 000

130 000

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

-10 000

10 000 

Årets resultat

-15 000

-15 000

Belopp vid årets utgång

300 000

70 000

20 000

30 000

460 000

-15 000

865 000

6 kap. 2 § andra stycket ÅRL

5 c – Upplysning om förändringar i eget kapital i en ekonomisk förening

Vid årets ingång består den ekonomiska föreningens egna kapital av de poster och belopp som anges vid Redovisa så här i årsredovisningen.

I årsredovisningen för föregående år lämnade styrelsen följande förslag till
vinstdisposition (belopp i kr):

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat

450 000

Årets resultat

75 000

Totalt

545 000

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning (2 % på medlemsinsatser)

2 000

Insatsemission (5 % på medlemsinsatser)

5 000

Utdelning på förlagsinsatser

3 000

Till reservfonden avsätts

7 250

Balanseras i ny räkning

507 750

Totalt

525 000

Styrelsen hade beslutat om gottgörelse med 1 % i återbäring på gjorda inköp.

Återbäringen uppgick till 70 000 kr och belastade föregående års resultat.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition.

Under innevarande räkenskapsår har medlemsinsatser återbetalats till medlemmar som avgått med sammanlagt 4 000 kr. Medlemsinsatser från nya medlemmar har betalats in med sammanlagt 5 000 kr.

Innevarande räkenskapsårs avskrivning på entidigare uppskriven tillgång är 10 000 kr.

Den ekonomiska föreningens redovisade förlust för räkenskapsåret uppgick till 15 000 kr.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående år ska specificeras i förvalt­ningsberättelsen.

Förändringar i eget kapital

Medlems-insatser

Förlags-insatser

Uppskriv-ningsfond

Reserv-fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång

100 000

50 000

100 000

10 000

450 000

75 000

785 000

Resultat-disposition enligt förenings-stämman:

   Vinst- utdelning

-2 000

-2 000

   Insats- emission

5 000

-5 000

   Utdelning på förlags­- insatser

-3 000

-3 000

   Avsättning till reserv- fonden

7 250

-7 250

   Balanseras
i ny räkning

67 750

-67 750

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

-10 000

10 000 

Förändring medlems-insatser

1 000

1 000

Årets resultat

-15 000

-15 000

Belopp vid årets utgång

106 000

50 000

90 000

17 250

517 750

-15 000

766 000

6 kap. 2 § andra stycket ÅRL

5 d – Upplysning om förändringar i eget kapital i en bostadsrättsförening

Vid årets ingång består föreningens egna kapital av de poster och belopp som anges vid Redovisa så här i årsredovisningen.

Fastighetens fasad har reparerats under föregående räkenskapsår för 895 000 kr. Reparationen har belastat föregående räkenskapsårs resultat.

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ska reservering göras till fond för yttre underhåll.

I årsredovisningen för föregående år lämnade styrelsen följande förslag till resultatdisposition (belopp i kr):

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat

375 000

Årets resultat

-745 000

Totalt

-370 000

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Reservering fond för yttre underhåll

135 000

Ianspråktagande av fond för yttre underhåll

-895 000

Balanseras i ny räkning

390 000

Totalt

-370 000

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

Under innevarande räkenskapsår har en tidigare hyresrätt upplåtits med bostadsrätt. Insatsen uppgick till 600 000 kr och upplåtelseavgiften till 1 200 000 kr.

Föreningen redovisade vinst för räkenskapsåret uppgick till 140 000 kr.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående år ska specificeras i förvaltningsberättelsen.

Förändringar i eget kapital

 

Medlems-insatser

Upp-låtelse-avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 12 000 000   2 850 000 375 000 -745 000 14 480 000
Resultat­disposition enligt förenings-stämman:            
Reservering fond för yttre underhåll     135 000 -135 000    
Ianspråk­tagande av fond för yttre underhåll     -895 000 895 000    
Balanseras i ny räkning       -745 000 745 000  
Upplåtelse av ny bostadsrätt 600 000 1 200 000       1 800 000
Årets resultat         140 000 140 000
Belopp vid årets utgång 12 600 000 1 200 000 2 090 000 390 000 140 000 16 420 000

6 kap. 2 § andra stycket ÅRL