Exempel till Kapitel 18 – Noter

18 a – Redovisningsprinciper

Ett företag tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag och redovisar tjänsteuppdrag till fast pris enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner 5 år

Lastbilar 6 år

Byggnader 25 år

   Vid beräkningen av avskrivningsunderlaget på lastbilar har hänsyn tagits till ett beräknat restvärde.

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet behöver inte lämna fler upplysningar om redovisningsprinciper än vad som framgår av punkterna 18.3–18.5.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 6 år

Byggnader 25 år

 

Inventarier, verktyg och installationer består av lastbilar. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

 

Punkterna 18.3–18.5 och 18.7

18 b – Exceptionella intäkter och kostnader

Ett företag har i samband med bokslutet gjort en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar på totalt 5 000 000 kr. Därutöver har avsättning gjorts med 2 000 000 kr avseende en pågående rättstvist.

 

Exceptionella intäkter och kostnader är sådana intäkter och kostnader som på grund av sin storlek eller förekomst avviker markant från vad som normalt förekommer i företaget. De är ofta av engångskaraktär. Det är ovanligt att intäkter eller kostnader är exceptionella endast på grund av sin storlek. Ofta är de exceptionella både på grund av sin storlek och sin förekomst.

Ett företag som haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst ska lämna upplysning i not om arten och storleken av varje sådan intäkt eller kostnad.

Hänvisning till noten ska göras vid de poster som noten hänför sig till, dvs. Övriga externa kostnader och Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

 

Exceptionella intäkter och kostnader
Avsättning för pågående rättstvist

2 000 000

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

5 000 000

 

5 kap. 3 och 19 §§ ÅRL

18 c – Upplysningar om anläggningstillgångar

Upplysning ska lämnas för varje redovisad post under rubriken Anläggnings­tillgångar i årsredovisningen. Enligt balansräkningsuppställningen i punkt 4.7 ingår följande poster.

• Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter,

• Hyresrätter och liknande rättigheter,

• Goodwill,

• Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar,

• Byggnader och mark,

• Maskiner och andra tekniska anläggningar,

• Inventarier, verktyg och installationer,

• Förbättringsutgifter på annans fastighet,

• Övriga materiella anläggningstillgångar,

• Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar,

• Andelar i koncernföretag,

• Fordringar hos koncernföretag,

• Andelar i intresseföretag,

• Fordringar hos intresseföretag,

• Andra långfristiga värdepappersinnehav,

• Lån till delägare eller närstående, och

• Andra långfristiga fordringar.

 

Det framgår av uppställningen nedan (Redovisa så här i årsredovisningen) hur upplys­ningen presenteras. Rader som inte är relevanta ska inte tas med, t.ex. utgår raderna för avskrivning och uppskrivning vad gäller noten till finansiella anlägg­ningstillgångar eftersom någon avskrivning eller uppskrivning inte görs på dessa.

 

I exemplet visas fler rader än vad som krävs enligt ÅRL. Den extra informationen gör att redovisat värde i balansräkningen kan härledas.

 

Ingående anskaffningsvärden

xxx.xxx

Inköp

xxx.xxx

Försäljningar/utrangeringar

-xxx.xxx

Omklassificeringar m.m.

xxx.xxx

Utgående anskaffningsvärden

xxx.xxx

 

 

Ingående avskrivningar

-xxx.xxx

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

xxx.xxx

Omklassificeringar m.m.

xxx.xxx

Årets avskrivningar

-xxx.xxx

Utgående avskrivningar

-xxx.xxx

 

Ingående uppskrivningar

xxx.xxx

Återförda uppskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

-xxx.xxx

Omklassificeringar m.m.

xxx.xxx

Årets uppskrivningar

xxx.xxx

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-xxx.xxx

Utgående uppskrivningar

xxx.xxx

 

Ingående nedskrivningar

-xxx.xxx

Återförda nedskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

xxx.xxx

Återförda nedskrivningar

xxx.xxx

Omklassificeringar m.m.

xxx.xxx

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

-xxx.xxx

Utgående nedskrivningar

-xxx.xxx

Redovisat värde

xxx.xxx

 

5 kap. 8 § ÅRL och punkt 18.10

18 d – Uppskrivningsfond

Ett aktiebolag äger ett antal fastigheter. Några av fastigheterna har tidigare år skrivits upp till taxeringsvärdet. Under räkenskapsåret har ytterligare en fastig­het skrivits upp och uppskrivningsfonden har tagits i anspråk för en fondemission.

Anläggningstillgångarnas sammantagna utgående bokförda värde uppgår till 35 000 000 kr. Utgående bokfört värde exklusive uppskrivningar uppgår till
23 000 000 kr.

 

Upplysning om uppskrivningsfonden ska lämnas i tabell eller liknande. De uppgifter som ska lämnas är fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut samt förändringar under året. Uppgift ska också lämnas om det värde som skulle ha redovisats om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp.

 

Uppskrivningsfond
Belopp vid årets ingång

8 200 000

Avsättning till fonden under räkenskapsåret

4 000 000

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-200 000

Ianspråktaget för fondemission

-5 000 000

Belopp vid årets utgång

7 000 000

 

Anläggningstillgångarnas utgående bokförda värde exklusive uppskrivningar uppgår till 23 000 000 kr.

5 kap. 11 § ÅRL

18 e – Ställda säkerheter

Ett företag har lämnat en företagsinteckning på 1 000 000 kr (beloppet som anges på inteckningen) som säkerhet till banken. Företaget har en bil med äganderättsförbehåll. Bilens bokförda värde uppgår till 350 000 kr. Det finns belånade kundfordringar (factoring) till ett värde av 255 000 kr.

I posten Andra långfristiga värdepapperinnehav finns en kapitalförsäkring som tecknades i samband med att företaget utfäste pension till sin VD. Kapitalförsäkringen är pantsatt till förmån för företagets VD. Anskaffningsvärdet uppgår till 1 000 000 kr.

Företaget har också ställt säkerhet i form av en fastighetsinteckning om 500 000 kr till förmån för sitt dotterföretag.

 

Företaget ska lämna upplysning om säkerheternas omfattning, art och form.

När en tillgång är ställd som säkerhet ska upplysningen om omfattningen avse tillgångens redovisade värde. När säkerhet har ställts i form av en inteckning ska upplysningen i stället avse de ställda säkerheternas belopp för respektive slag av inteckning.

 

Ställda säkerheter
Företagsinteckning

1 000 000

Fastighetsinteckning

500 000

   (varav fastighetsinteckning till förmån för koncernföretag)

(500 000)

Tillgångar med äganderättsförbehåll

350 000

Belånade kundfordringar

255 000

Andra ställda säkerheter

1 000 000

2 205 000

 

Punkterna 18.13 och 18.14 och 5 kap. 16 § ÅRL

18 f – Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Ett företag har banklån på totalt 1 500 000 kr. Varje år amorteras 150 000 kr.

 

Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska upplysning lämnas om förhållandet till andra poster.

Den kortfristiga delen av lånet uppgår till 150 000 kr och redovisas som kort­fristig skuld under rubriken Övriga skulder till kreditinstitut. Resterande del, 1 350 000 kr, redovisas som långfristig skuld under rubriken Övriga skulder till kreditinstitut.

Hänvisning till noten ska göras vid de poster som noten hänför sig till.

 

Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 500 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 350 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 150 000

 

3 kap. 4 § första stycket andra meningen och 5 kap. 3 § ÅRL