Exempel till Kapitel 17 – Skulder

17 a – Skatteskulder

Ett företag har betalat in 11/12 av F-skatten på 120 000 kr (dvs. 110 000 kr). Beräknad inkomstskatt är 98 000 kr. Beräknad särskild löneskatt på tjänstepensionsförsäkringspremier är 23 000 kr och fastighetsskatt är 19 000 kr. F-skatten ska täcka den beräknade inkomstskatten, den särskilda löneskatten samt fastighetsskatten. Företaget betalar inte någon avkastningsskatt.

 

Enligt punkt 4.7 ska följande poster (för innevarande och tidigare räkenskapsår) ingå i skatteskulden:

Beräknad och/eller fastställd inkomstskatt +98 000

Beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt eller
motsvarande +19 000

Beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt
på pensionskostnader +23 000

Beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt 0

Inbetald F-skatt -110 000

Skatteskuld =30 000

 

Resultaträkningen                            År X

 

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader             -19 000

Personalkostnader                        -23 000

 

Skatter

Skatt på årets resultat                  -98 000

 

Balansräkningen                    31/12 år X

 

Kortfristiga skulder

Skatteskulder                               30 000

 

Punkterna 4.7 och 17.2

17 b – Semesterlöneskuld

Ett företag har 5 anställda. Intjänandeåret för semestern är den 1 april till den 31 mars. Den 31 december har de anställda sammanlagt 100 semesterdagar innestående. Alla anställda har en månadslön på 30 000 kr. Lagstadgade arbets­givaravgifter antas vara 30 %. Företaget följer semesterlagen.

Årsredovisning upprättas per den 31 december år 2.

 

Semesterlönen per semesterdag beräknas till 5,4 % av månadslönen. Den består dels av lön (4,6 %), dels av semesterlönetillägg (0,8 %).

Semesterlöneskulden blir 162 000 kr (30 000 × 0,054 ×100 dagar).

Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskulden blir 48 600 kr (162 000 × 0,3).

Total semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgifter blir 210 600 kr (162 000 + 48 600).

 

Balansräkningen                             31/12 år 2

 

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter                                                210 600

 

Punkt 17.10