Exempel till kapitel 16 – Avsättningar

16 a – Produktgarantier

Enligt försäljningsvillkoren åtar sig en tillverkare att reparera, byta ut eller på annat sätt åtgärda tillverkningsfel som upptäcks inom två år från för­säljnings­dagen. Tidigare statistik visar att det är sannolikt att garantin kommer att utnyttjas i en del fall.

Utgifterna för garantier under räkenskapsåret uppgår till 500 000 kr. I balansräkningen för föregående räkenskapsår uppgick avsättning för garantier till 400 000 kr.

 

Tillverkaren har ett åtagande gentemot köparna till följd av garantin vid för­sälj­ningen. Det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtag­andet och att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Tillverkaren ska redovisa en kollektiv avsättning i balansräkningen för samtliga sina åtaganden gentemot köparna på balansdagen.

Företagets bästa uppskattning av framtida garantiåtaganden utgörs av garantikostnaderna för innevarande år, dvs. 500 000 kr.

Eftersom den utgående avsättningen innebär en ökning i förhållande till den ingående avsättningen redovisas en kostnad på 100 000 kr (500 000 – 400 000) i resultaträkningen utöver den faktiska kostnaden på 500 000 kr som under året belastat resultaträkningen.

Vid inkomstbeskattningen gäller enligt den så kallade schablonregeln att avdraget för framtida garantiutgifter inte får överstiga kostnaderna under beskat­t­ningsåret på grund av garantiåtaganden, bortsett från förändringen av avsättningen för framtida garantiutgifter. Avsättningen i balansräkningen och avdraget vid beskattningen för framtida garantiutgifter kommer därför i det här fallet att stämma överens.

 

Resultaträkningen År 2 År 1

 

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -600 000 X

 

Balansräkningen 31/12 år 2 31/12 år 1

Avsättningar

Övriga avsättningar 500 000 400 000

 

Punkterna 16.2 och 16.7

 

16 b – Skattetvist

Under år 3 genomförs en skatterevision hos ett företag. Vid revisionen gör Skatte­verket bedömningen att företaget blivit för lågt beskattad avseende beskattningsår 1. Skatteverket beslutar därför i december år 3 att beskatta företaget för ett ytter­ligare belopp. Beskattningsbeslutet medför att företaget ska betala 2 miljoner kr i tillkommande inkomstskatt som ska betalas i början av år 4. Företaget gör be­döm­ningen att det är möjligt att få en ändring i beskattningsbeslutet och över­klagar det. Företaget yrkar att det inte ska behöva betala någon tillkommande skatt. I samband med överklagandet begär företaget anstånd med att betala skatte­beloppet. Skatteverket medger anstånd med betalning.

Någon övrig avsättning fanns inte redovisad den 31december år 2.

Beskattningsbeslutet innebär att företaget har ett åtagande vid utgången av år 3. Visserligen har företaget överklagat beskattningsbeslutet och hoppas få en ändring till stånd men det är ändå sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet.

Företaget gör en avsättning med 2 miljoner kr i balansräkningen för år 3.

Avsättningens storlek kan vara en viktig extern faktor som påverkat företagets ställning och resultat och ska i så fall beskrivas i förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen

Verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Skatteverket har under året påfört företaget 2 miljoner kr i tillkommande inkomstskatt efter en skatterevision avseende beskattningsår 1. Företaget har avsatt motsvarande belopp i årsredovisningen. Beslutet har överklagats och styrelsen bedömer att det är möjligt att förvaltningsrätten ändrar beslutet.

 

Resultaträkningen År 3 År 2

Skatter

Skatt på årets resultat -2 000 000 0

Balansräkningen 31/12 år 3 31/12 år 2

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 000 000 0

Punkterna 5.4, 16.2 och 16.9

16 c – Pensionsåtagande med pensionsstiftelse

Ett företag har bildat en pensionsstiftelse till säkerhet för företagets pensions­åtagande. Enligt stiftelseförordnandet omfattas samtliga anställda i företaget. Stiftelsen och företaget har samma räkenskapsår.

Stiftelsens förmögenhet värderas på balansdagen år 2 till 3 468 000 kr. Företagets pensionsreserv, dvs. kapitalvärdet av företagets pensionsåtaganden, fastställs till 3 535 000 kr, en ökning med 160 000 kr från föregående års kapitalvärde (3 375 000 kr). Av föregående års beräkningar framgår att stiftelsens förmögenhet då översteg pensionsreserven med 9 000 kr.

Den redovisade lönekostnaden för år 2 uppgår till 425 000 kr. Redovisad kostnad för arbetsgivaravgifter före avsättningen till pensioner uppgår till 140 250 kr. Andra personalkostnader, t.ex. utbildning, uppgår till 30 000 kr. Räkenskapsårets skattesats för särskild löneskatt är 24 %.

Personalkostnaden hänförs i sin helhet till en person som både är ägare och VD i företaget.

 

År 2 understiger stiftelsens förmögenhet pensionsreservens värde och en avsättning ska göras motsvarande mellanskillnaden 67 000 kr (3 535 000 – 3 468 000). Företaget ska också beräkna särskild löneskatt på det reserverade beloppet vilken blir 16 080 kr (0,24 × 67 000).

 

Personalkostnaden i resultaträkningen består av följande delposter (belopp i kr):

 

Lönekostnad 425 000

Arbetsgivaravgifter på lönekostnaden 140 250

Mellanskillnad pensionsreserv

och stiftelsens förmögenhet 67 000

Särskild löneskatt på pensionskostnad 16 080

Utbildningskostnad 30 000

Personalkostnad 678 330

 

Resultaträkningen År 2

 

Rörelsekostnader

Personalkostnader -678 330

 

Balansräkningen 31/12 år 2

 

Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 67 000

Övriga avsättningar 16 080

 

Punkterna 16.16 och 16.17

16 d – Pensionsåtagande med kapitalförsäkring

Under året har företaget utfäst pension till ägaren vilken säkerställs genom en av företaget tecknad och till ägaren pantförskriven kapitalförsäkring. Enligt avtalet är företagets åtagande för ägarens pension och därtill hörande särskilda löneskatt begränsat till utfallet på kapitalförsäkringen.

Kapitalförsäkringen är tecknad med återbetalningsskydd för 1 000 000 kr. Återköpsvärdet per den 31 december är 980 000 kr. Försäkringskapitalet är 995 000 kr. Kapitalförsäkringen är företagets enda finansiella anläggningstillgång.

Företagets utgifter för pensionsförsäkringspremier för övriga anställda är 47 000 kr.

Räkenskapsårets skattesats för särskild löneskatt är 24 %.

Företagets kostnader för löner uppgår under räkenskapsåret till 1 425 000 kr. Av dessa avser 425 000 kr lön till ägaren. Kostnaden för arbetsgivaravgifter är 470 250 kr. Företagets övriga personalkostnader, t.ex. för utbildning, uppgår till 40 000 kr.

 

Kapitalförsäkringslösningen avser ägaren som har det bestämmande inflytandet över verksamheten. Pensionsutfästelsen får därför inte redovisas i enlighet med 5 § tryggandelagen varför den i stället ska redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Kapitalförsäkringen ska redovisas som en tillgång i företagets balansräkning.

Kapitalförsäkringen och pensionsutfästelsen ska redovisas till samma värde, dvs. anskaffningsvärdet för kapitalförsäkringen. Någon nedskrivning behöver inte göras av kapitalförsäkringens redovisade värde. Värdenedgången understiger både 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång (kapitalförsäkringen är företagets enda finansiella anläggningstillgång).

Pensionsutfästelsen säkerställs genom en kapitalförsäkring som även omfattar den särskilda löneskatten. Någon separat beräkning behöver därför inte göras.

Personalkostnaden i resultaträkningen består av följande delposter (belopp i kr):

 

Lönekostnad 1 425 000

Arbetsgivaravgifter på lönekostnaden 470 250

Pensionskostnad

      Premier för pensionsförsäkringar 47 000

      Särskild löneskatt på pensionskostn. 11 280

      Kapitalförsäkringslösning 1 000 000

Utbildningskostnad 40 000

Personalkostnad 2 993 530

 

Resultaträkningen År 1

 

Rörelsekostnader

Personalkostnader -2 993 530

 

Balansräkningen 31/12 år 1

 

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 1 000 000

Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 1 000 000

 

Noter till balansräkningen

 

Ställda säkerheter

Andra ställda säkerheter 1 000 000

 

De redovisade värdena på kapitalförsäkringen och det tillhörande pensions­åtagandet är oförändrade under år 2–9 eftersom försäkringen har ökat i värde.

År 10 påbörjas pensionsutbetalningen till ägaren samtidigt som 150 000 kr betalas ut från kapitalförsäkringen. Kapitalförsäkringens värde på balansdagen är 1 350 000 kr.

Företagets utgifter för pensionsförsäkringspremier för övriga anställda är 53 000 kr.

Räkenskapsårets skattesats för särskild löneskatt är 24 %.

Kostnaden för löner och andra ersättningar är 1 665 000 kr. Av dessa avser 525 000 kr ägaren. Kostnaden för arbetsgivaravgifter är 549 450 kr. Övriga personalkostnader är 60 000 kr.

 

Det utbetalda beloppet från kapitalförsäkringen ska även användas till att betala den särskilda löneskatten på pensionen till ägaren. Företaget har vid utbetalningen beräknat hur stor del som avser pension respektive särskild löneskatt. Av det ut­betalda beloppet på 150 000 kr utbetalades följaktligen 120 968 kr (150 000/1,24) i pension till ägaren. Den särskilda löneskatten blir 29 032 kr.

Det verkliga värdet överstiger det redovisade värdet på kapitalförsäkringen. Balansräkningen påverkas därför inte av utbetalningen. Pensionsutbetalningen och skyldigheten att betala särskild löneskatt ska redovisas som kostnad i resul­taträkningen. Utbetalningen från kapitalförsäkringen redovisas som intäkt. Först när utbetalat belopp leder till att kapitalförsäkringens värde understiger det redovisade värdet ska utbetalningarna minska de redovisade beloppen i balansräkningen.

 

Personalkostnaden i resultaträkningen består av följande delposter (belopp i kr):

Lönekostnad 1 665 000

Arbetsgivaravgifter på lönekostnaden 549 450

Pensionskostnad

   Pensionsutbetalningar 120 968

   Premier för pensionsförsäkringar 53 000

   Särskild löneskatt på pensionskostnader

   ((53 000 * 0,24) + 29 032) 41 752

Övriga personalkostnader 60 000

Personalkostnad 2 490 170

 

Det utbetalade beloppet från kapitalförsäkringen (150 000 kr) redovisas i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.

 

 

Resultaträkningen År 10

 

Rörelsekostnader

Personalkostnader -2 490 170

 

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella 150 000

anläggningstillgångar

 

Balansräkningen 31/12 år 10

 

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 1 000 000

 

Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 1 000 000

 

Noter till balansräkningen

 

Ställda säkerheter

Andra ställda säkerheter 1 000 000

 

Punkterna 11.3, 10.19, 10.20, 16.16, 16.18, 18.13 och 18.14