Exempel till Kapitel 15 – Eget kapital och obeskattade reserver

15 a – Medlemsinsats och upplåtelseavgift i bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening finns 14 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och en upplåten med hyresrätt. Hyresgästen har sagt upp sitt hyreskontrakt och flyttat. Hyresrätten har ombildats till bostadsrätt. I samband med ombildningen renoverade föreningen lägenheten för 150 000 kr och betalade mäklararvode med 40 000 kr. Renoveringen var inte en värdehöjande förbättring utan endast normalt underhåll. Den nya bostadsrättshavaren betalade 1 300 000 kr för bostadsrätten, 500 000 kr utgjorde insats och 800 000 kr upplåtelseavgift.

 

Renoveringen var inte värdehöjande. Utgiften för renoveringen ska därför kostnadsföras.

Mäklararvodet ska redovisas som kostnad det år tjänsten utförs.

Insatsen och upplåtelseavgiften ska redovisas som bundet eget kapital.

 

Resultaträkningen                                           År X

 

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader                           -150 000

Övriga rörelsekostnader                               -40 000

 

Balansräkningen                                   31/12 år X

 

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser                                     1 300 000

 

Punkterna 7.10, 10.18 och 15.8

 

15 b – Redovisning i avkastningsstiftelse

En avkastningsstiftelse har under räkenskapsåret ränteinkomster på 1 000 000 kr och erhållna utdelningar på 2 000 000 kr. Realisationsresultatet från försäljning av värdepapper har uppgått till 2 400 000 kr. Stiftelsens kostnader som till största del består av förvaltningskostnader och kostnader för styrelse, administration och revision har uppgått till 340 000 kr.

Under räkenskapsåret har stiftelsen fått en gåva i form av likvida medel om 2 000 000 kr. Enligt gåvobrevet får gåvan inte förbrukas för stiftelsens ändamål.

Stiftelsen har under räkenskapsåret beviljat anslag om 2 700 000 kr varav 700 000 kr utbetalas efter räkenskapsårets utgång.

Enligt stadgarna ska 10 % av årets resultat före realisationsresultatet överföras till bundet eget kapital. Realisationsresultatet får inte förbrukas för stiftelsens ändamål.

Exemplet visar hela resultaträkningen men endast delar av balansräkningen.

Stiftelsen väljer att visa förändringen av eget kapital i en not.

 

I en avkastningsstiftelse får en gåva som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt. En sådan gåva ska redovisas direkt mot eget kapital när gåvan erhålls.

Ett lämnat bidrag ska i en avkastningsstiftelse redovisas som en minskning av eget kapital.

Eget kapital ska delas in i bundet respektive fritt eget kapital. Som bundet eget kapital ska redovisas sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelseändamålet.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posterna i resultat- och balansräkningen anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. Enligt punkt 3.12 får stiftelser även ändra benämningen av rubriker och summeringsrader. Stiftelsen utnyttjar dessa möjligheter i resultaträkningen.

 

Resultaträkning                                   År X

 

Stiftelsens intäkter

Utdelningar                                                               2 000 000

Ränteintäkter                                                            1 000 000

Summa stiftelsens intäkter                                    3 000 000

 

Stiftelsens kostnader

Externa kostnader                                                       -340 000

Summa stiftelsen kostnader                                    -340 000

 

Förvaltningsresultat                                                    2 660 000

 

Finansiella poster

Realisationsresultat                                                     2 400 000

Summa finansiella poster                                         2 400 000

 

Årets resultat                                                                5 060 000

 

Balansräkning                                                            31/12 år X

 

Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början        40 000 000

Förändringar av bundet eget kapital                            4 666 000

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut            44 666 000

 

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början             5 000 000

Överfört till och från bundet eget kapital                   -2 666 000

Lämnade och återförda anslag                                 -2 700 000

Årets resultat                                                              5 060 000

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut                  4 694 000

Summa eget kapital                                               49 360 000

 

Kortfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda anslag                                       700 000

 

Noter till balansräkningen

 

Eget kapital

Bundet eget kapital                              Fritt eget kapital

Belopp vid räkenskapsårets början                            40 000 000                                       5 000 000

Erhållna gåvor                                                              2 000 000

Beviljade anslag                                                                                                                -2 700 000

Årets resultat                                                                                                                      5 060 000

Omfört till och från bundet eget kapital

Kapitalisering                                                                 266 000                                        -266 000

Realisationsresultat                                                    2 400 000                                     -2 400 000

Belopp vid räkenskapsårets slut                               44 660 000                                       4 694 000

 

Punkterna 3.5, 3.12, 4.22, 4.25, 4.27, 6.38, 7.19, 15.20, 15.22 och 15.23

 

15 c – Reservering och användning av underhålls- och förnyelsefond i en samfällighetsförening

En samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning som är av kommunalteknisk natur och inrättad för småhusfastigheter. Föreningen ska därför, enligt 19 § lagen om förvaltning av samfälligheter, avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av anläggningen. Utifrån en bedömning av föreningens underhålls- och förnyelseplan gör föreningen en årlig reservering till fonden på 100 000 kr.

Vid räkenskapsårets ingång har föreningen ett eget kapital på 1 900 000 kr varav 1 700 000 kr är underhålls- och förnyelsefond. Förening har under räkenskapsåret utfört underhåll för 895 000 kr. Räkenskapsårets underskott uppgår till 800 000 kr.

Utgifter för utfört underhåll redovisas i resultaträkningen.

Reservering till underhålls- och förnyelsefond görs genom att en del av årets över­skott avskiljs inom eget kapital. Även ianspråktagande av fonden görs inom eget kapital. Eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till i årsredovisningen, redovisas underhålls- och förnyelsefonden i posterna Eget kapital vid räkenskapsårets början, Årets resultat och Eget kapital vid räkenskapsårets slut i balansräkningen. Däremot kan föreningen ha olika konton inom eget kapital i sin bokföring.

Samfällighetsföreningar som ska avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond enligt 19 § lagen om förvaltning av samfälligheter, ska lämna upplysning om storleken på fonden. Även föreningar som frivilligt gör avsättningar för underhåll och förnyelse och som vill visa storleken på fonden, kan göra det i en upplysning.

Resultaträkningen                                               År X

 

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader                                 895 000

 

Balansräkningen                                         31/12 år X

 

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början         1 900 000

Årets resultat                                                    -800 000

Eget kapital vid räkenskapsårets slut        1 100 000

 

Noter till balansräkningen

 

Underhålls- och förnyelsefond

I eget kapital ingår underhålls- och förnyelsefond.

Belopp vid årets ingång                               1 700 000

Årets ianspråktagande                                   -895 000

Årets reservering                                             100 000

Belopp vid årets utgång                                   905 000

 

Kapitel 15 under rubriken Särskilda regler för samfällighetsföreningar