Exempel till Kapitel 12 – Varulager

12 a – Värdering av egentillverkade varor

Ett företag tillverkar två olika produkter, A och B. I förkalkylen uppskattas kostnaderna för att tillverka produkterna enligt följande:

Lönekostnad inkl. arbetsgivaravgifter 150 kr/tim
Materialkostnad 60 kr/kg

Samma arbetskraft och samma slags material används vid tillverkningen av båda produkterna enligt följande:
                                           A                  B
Material                       8 kg/st         5 kg/st
Arbetstid                    2 tim/st         6 tim/st

Företaget uppskattar de fasta omkostnaderna enligt följande:

Tillverkningsomkostnad                          600 000 kr
(tjänstemannalön, avskrivningar,
övriga indirekta tillverkningskostnader)

Administrationsomkostnad                     300 000 kr
(ekonomipersonal, försäkring, lokalhyra)

Försäljningsomkostnad                          400 000 kr
(broschyrer, reklam, säljfunktion)

Årsarbetstid i produktionen                    20 000 timmar fördelat på 4 000 A- produkter och 2 000 B-produkter

Förkalkylen bedöms ge ett realistiskt mått på produkternas anskaffningsvärde. Företaget använder en metod där tillverkningsomkostnaden fördelas per arbetad timme och påförs respektive produkt genom ett timpris.

Företaget bedömer att försäljningspris, efter beaktande av inkurans, för produkt A är 1 000 kr och för produkt B 1 450 kr. Vid försäljning utgår provision till återförsäljare för produkt A med 3 % och för produkt B med 6 %.

På balansdagen den 31 december inventerar företaget lagret och det finns 180 st produkt A och 300 st produkt B.

 

Anskaffningsvärde
Administrations- och försäljningsomkostnader ska inte räknas in i anskaffningsvärdet. Skäligt pålägg för tillverkningsomkostnader får ingå. Pålägget för tillverkningsomkostnader beräknas till 30 kr/tim (600 000/20 000).

Förkalkyl
Anskaffningsvärde Produkt A
Direkt material                60 kr/kg × 8 kg/st = 480 kr
Direkt lön                    150 kr/tim × 2 tim/st = 300 kr
Tillv.omk.påslag             30 kr/tim × 2 tim/st =  60 kr
Anskaffningsvärde                                          840 kr

Anskaffningsvärde Produkt B
Direkt material                60 kr/kg × 5 kg/st = 300 kr
Direkt lön                    150 kr/tim × 6 tim/st = 900 kr
Tillv.omk.påslag            30 kr/tim × 6 tim/st = 180 kr
Anskaffningsvärde                                      1 380 kr

Nettoförsäljningsvärde
Nettoförsäljningsvärdet innebär att det bestämda försäljningsvärdet ska minskas med kostnader som direkt kan hänföras till försäljningen (försäljningssärkostnad). Med försäljningssärkostnad avses varurabatter, bonus, provisioner etc. Företaget har gjort vissa antaganden (se förutsättningar) avseende försäljningen.

Nettoförsäljningsvärde per produkt Produkt A
Försäljningspris                                        1 000 kr
Provision återförsäljare, 3 %                        -30 kr
Nettoförsäljningsvärde                                970 kr

Nettoförsäljningsvärde per produkt Produkt B
Försäljningspris                                       1 450 kr
Provision återförsäljare, 6 %                       -87 kr
Nettoförsäljningsvärde                            1 363 kr

Varulagrets värde
Varulagret ska värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Det lägsta värdet för produkt A är anskaffningsvärdet medan nettoförsäljningsvärdet är det lägsta värdet för produkt B. Varulagrets värde i årsredovisningen beräknas enligt följande:

Varulagervärde Produkt A
Anskaffningsvärde                                840 kr
Antal produkter                                     180 st
Varulagervärde                              151 200 kr

Varulagervärde Produkt B
Nettoförsäljningsvärde                      1 363 kr
Antal produkter                                    300 st
Varulagervärde                             408 900 kr

Totalt varulagervärde 560 100 kr

I resultaträkningen redovisas kostnaderna i respektive post. Inga exakta kostnader finns med i förutsättningarna varför det inte visas här. Förändringen i lagervärdet från föregående räkenskapsår redovisas i posten Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning.

I balansräkningen redovisas 560 100 kr i posten Färdiga varor och handelsvaror.

Företaget lämnar följande not om redovisningsprinciper.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor
Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

 

Punkterna 12.4, 12.9–12.15 och 18.7

12 b – Redovisning av handelsvaror samt egentillverkade varor i resultat- och balansräkningen

Ett företag köper in produkten A och tillverkar produkterna B och C. Företaget räknar inte in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för de egentillverkade produkterna. Företagets försäljning uppgår enligt följande (belopp i kr):

Produkt                    Oms. år 1                 Oms. år 2
A                                   120 000                    152 400
B                                   233 950                    545 500
C                                  680 380                    810 420
Summa                      1 034 330                 1 508 320

Lagervärde enligt lägsta värdets princip (belopp i kr):

Produkt                    Värde år 0               Värde år 1                Värde år 2
A                                    327 950                   400 000                     350 800
B                                    600 000                   550 000                     745 000
C                                    775 950                   800 000                     920 300

Av produkt B var 25 % färdigtillverkade år 1 och 10 % färdigtillverkade år 2. Av produkt C var 50 % färdigtillverkade år 1 och 25 % färdigtillverkade år 2.

 

För produkterna B och C ska skillnaden mellan ingående och utgående lager­värden redovisas i posten Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning. Värdet i balansräkningen har ökat mellan år 1 och 2, vilket medför att i resultaträkningen ska en kreditpost redovisas på 315 300 kr ((745 000 + 920 300) – (550 000 + 800 000)). Värdet har minskat mellan år 0 och 1, vilket medför att i resultaträkningen ska en debetpost redovisas på -25 950 kr ((550 000 + 800 000) – (600 000 + 775 950)).

I exemplet finns inte något beloppsunderlag för redovisning av respektive års kostnader för produkterna A, B och C.

Produkterna ska i balansräkningen redovisas i olika lagerposter. Produkt A ska alltid ingå i posten Färdiga varor och handelsvaror. Produkterna B och C ingår i den posten till den del de på balansdagen är färdigtillverkade. Resterande produkter B och C ingår i posten Varor under tillverkning. Råvaror och förnödenheter som ännu inte tagits i bruk ingår i posten Råvaror och förnödenheter. I exemplet finns inga sådana angivna.

 

Varor under tillverkning år 1
B                                75 % × 550 000 412 500 kr
C                                50 % × 800 000 400 000 kr
Totalt                                                    812 500 kr

Färdiga varor år 1
A                              100 % × 400 000 400 000 kr
B                                25 % × 550 000 137 500 kr
C                                50 % × 800 000 400 000 kr
Totalt                                                    937 500 kr

Varor under tillverkning år 2
B                               90 % × 745 000 670 500 kr
C                             75 % × 920 300   690 225 kr
Totalt                                                1 360 725 kr

Färdiga varor år 2
A                             100 % × 350 800 350 800 kr
B                                 10 % × 745 000 74 500 kr
C                               25 % × 920 300 230 075 kr
Totalt                                                   655 375 kr

 

Resultaträkningen                                                     År 2                                       År 1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning                                                  1 508 320                              1 034 330
Förändring av lager av produkter i
arbete, färdiga varor och pågående
arbete för annans räkning                                      315 300                                  -25 950

Balansräkningen                                               31/12 år 2                             31/12 år 1

Varulager m.m.
Varor under tillverkning                                        1 360 725                                812 500
Färdiga varor och handelsvaror                              655 375                                937 500

Inga notupplysningar krävs.

 

Punkterna 4.7 och 12.13

12 c – Värdering av varulager i ett detaljhandelsföretag

En affär säljer skor. I försäljningspriset ingår ett schablonmässigt pålägg med 80 % på inköpspriset. På balansdagen finns 400 par skor i lager. Försälj­ningspriset är normalt 1 350 kr per par. I mellandagsrean har försälj­ningspriset för vissa skor satts ned till 600 kr. Av dessa skor finns 150 par kvar på balans­dagen. Alla belopp är exkl. mervärdesskatt.

 

Varulagret ska värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaf­fningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Ett detaljhandelsföretag får beräkna anskaffningsvärdet till försäljningspriset (exkl. mervärdesskatt) med avdrag för det pålägg som används i priskalkylen.

Värdering av skor till ordinarie pris

Anskaffningsvärdet beräknas till 750 kr (1 350/1,8) per par. Anskaffningsvärdet 187 500 kr (750 × 250) är lägre än nettoförsäljningsvärdet 337 500 kr (1 350 × 250) och dessa skor värderas därför till 187 500 kr enligt lägsta värdets princip.

 

Värdering av skor till reapris

Anskaffningsvärdet beräknas till 750 kr (1 350/1,8) per par (dvs. utifrån ordinarie försäljningspris). Nettoförsäljningsvärdet 90 000 kr (600 × 150) är lägre än anskaffningsvärdet 112 500 kr (750 × 150) och reaskorna värderas därför till 90 000 kr enligt lägsta värdets princip.

 

Balansräkningen

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror                         277 500

 

Punkterna 12.4, 12.8, 12.14 och 12.15

12 d – Varor som erhållits i gåva och som inte bokförts löpande

En ideell förening säljer begagnade kläder, böcker och porslin, skänkta av privatpersoner, för att få in pengar till sin verksamhet. Föreningen bokför inte gåvorna löpande med stöd av 5 kap. 1 § BFL. De varor som finns kvar på balansdagen redovisas till ett uppskattat sammanvägt nettoförsäljningsvärde.

Vid föregående års utgång värderades varulagret till 320 000 kr och vid årets utgång till 400 000 kr. Under räkenskapsåret har föreningen sålt varor för 1 273 000 kr.

Varulagrets värde är högre vid räkenskapsårets utgång än ingång. Det innebär att varulagerförändringen, 80 000 kr (400 000 – 320 000), redovisas som intäkt av gåva. Hade varulagrets värde varit lägre, hade varulagerförändringen i stället redovisats som kostnad i posten Handelsvaror.

Eftersom förändring av varulager avseende varor som erhållits i gåva i vissa fall ska redovisas som intäkt av gåva måste en förening som säljer både varor som skänkts och inköpta varor göra separata beräkningar för det inköpta varulagret respektive det varulager som erhållits i gåva.

Resultaträkningen År X
Rörelseintäkter
Gåvor 80 000
Nettoomsättning 1 273 000
Balansräkningen 31/12 år X
Varulager m.m.
Handelsvaror 400 000

Punkterna 4.29, 6.26, 9.3, 9.12 och 12.20