Exempel till Kapitel 11 – Finansiella anläggningstillgångar

11 a – Noterade aktier, värdeuppgång

Ett företag köper 1 000 aktier i det noterade företaget XYZ för 90 kr/aktie. Courtage i samband med köpet är 2 000 kr. Aktierna har gått upp i värde och betalkursen på balansdagen är 110 kr/aktie.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I det värdet ingår utgifter som är hänförliga till förvärvet, t.ex. courtage. Värdering till verkligt värde är inte tillåtet. Aktiernas värde får inte skrivas upp. En värdestegring får ingen effekt i resultaträkningen förrän aktierna säljs. Däremot ska en orealiserad förlust få genomslag i resultaträkningen.

Balansräkningen                                                         31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                           92 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

Punkterna 11.7 och 11.9 samt 4 kap. 6 § ÅRL
För aktiebolag och ekonomiska föreningar se även punkt 11.24 respektive 11.25

11 b – Noterade aktier, köp innan aktieutdelning

Ett företag köper den 1 maj 1 000 aktier i det noterade företaget ABC för 55 kr/aktie inklusive courtage. Den 15 maj lämnar ABC en utdelning på 5 kr/aktie. Syftet med innehavet är långsiktigt.

Aktieutdelning som ingår i inköpspriset behöver inte minska anskaffningsvärdet på aktierna.

Resultaträkningen                                                              År X

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                                           5 000

Balansräkningen                                                        31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                           55 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

Punkt 11.10

11 c – Noterade aktier, beräkning av anskaffningsvärde vid avyttring

Ett företag köper aktier i det noterade företaget DEF. Köpen görs som en långsiktig placering och vid tre olika tillfällen enligt följande:
500 aktier köps den 5 mars för 23 kr/aktie
2 000 aktier köps den 7 maj för 27 kr/aktie
1 000 aktier köps den 29 juni för 29 kr/aktie

Den 10 oktober säljs 1 500 aktier för 35 kr/aktie. Betalkursen på balansdagen är 33 kr.

Anskaffningsvärdet på aktier av samma slag ska beräknas enligt genom­snitts­metoden. Det realisationsresultat som inkluderas i resultaträkningen beräknas med utgångspunkt i det genomsnittliga anskaffningsvärdet på de aktier före­taget innehar. Totalt innehar företaget 3 500 aktier (500 + 2 000 + 1 000). Anskaffningsvärdet beräknas på följande sätt:

Tidpunkt

Antal aktier

Pris

Totalt anskaffningsvärde

5 mars

  500

23

11 500

7 maj

2 000

27

54 000

29 juni

1 000

29

29 000

Totalt värde

3 500

94 500

Genomsnittligt värde per aktie är 27 kr (94 500/3 500). Realisationsresultat i samband med försäljning blir 8 kr (35 – 27) per aktie eller totalt 12 000 kr (8 × 1 500).

Resultaträkningen                                                                 År X

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                                            12 000

Balansräkningen                                                           31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                              54 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

Punkt 11.14

11 d – Statsobligation, upplupen ränta

Ett företag köper den 1 juni en statsobligation med ett nominellt värde på 1 miljon kr. Kupongräntan uppgår till 4 % och betalas halvårsvis den 31 december och den 30 juni. Företaget betalar 1 016 667 kr för obligationen. Årsredovisning upprättas per den 31 december.

När företaget köper obligationen betalar man för den ränta som har ackumu­lerats under perioden den 1 januari till den1 juni. Den ackumulerade räntan uppgår till 16 667 kr (1 000 000 × 0,04 × 5/12).

Den ackumulerade (upplupna) räntan ska inte ingå i anskaffningsvärdet för obligationen. Totalt kommer företaget att få 40 000 kr utbetalat i ränta under året. Årets ränteintäkt blir 23 333 kr (40 000 – 16 667) vilket motsvarar 7 månaders ränta.

Resultaträkningen                                                                År X

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                                          23 333

Balansräkningen                                                         31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                       1 000 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

 

Punkt 11.10

11 e – Statsobligation, köpt till överkurs

Ett företag köper den 1 januari år 2 en statsobligation till överkurs. Det innebär att mer än det nominella värdet betalas och att överkursen inte utgörs av upp­lupen ränta. I det aktuella fallet görs köpet direkt efter ränteutbetalningen. Nominellt värde på obligationen är 1 000 000 kr. Företaget betalar 1 040 000 kr. Kvarvarande löptid på obligationen är 4 år. Kupongräntan är 5 %, dvs. ränte­utbetalningen är 50 000 kr (1 000 000 × 0,05) per år. Årsredovisning upprättas per den31 december.

Obligationens anskaffningsvärde är 1 040 000 kr. Det redovisade värdet på obligationen ska under de fyra åren, från anskaffningstidpunkten till inlösentidpunkten, minska från 1 040 000 kr till 1 000 000 kr. Skillnaden, dvs. 40 000 kr, ska minska ränteintäkten under den tid företaget innehar obligationen.

Det finns olika metoder för hur överkursen på 40 000 kr ska fördelas. Kommentaren till punkt 11.16 anger att det kan ske linjärt. Det innebär att ränteintäkten minskas med 10 000 kr (40 000/4) per år. Därmed minskar också obligationens värde med 10 000 kr per år.

Resultaträkningen                               År 3                        År 2

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                        40 000                    40 000

Balansräkningen                        31/12 år 3              31/12 år 2
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värde-
pappersinnehav                            1 020 000              1 030 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

 

Punkt 11.16

11 f – Nollkupongsobligation

Ett företag köper den 1 juli år 1 en s.k. nollkupongare. Kvarvarande löptid på obligationen är 3 år, nominellt värde 1 000 000 kr och inköpspriset 820 000 kr. Årsredovisning upprättas per 31 december.

En nollkupongare är en obligation som inte ger någon ränta. Därför säljs den med rabatt. Rabatten är 180 000 kr (1 000 000 – 820 000). Av kommentaren till punkt 11.16 framgår att en sådan rabatt kan redovisas som ränteintäkt linjärt under tiden fram till dess obligationen löses in. Kvarvarande löptid är 3 år och räntan blir därför 60 000 kr (180 000/3) per år. Betalning för ränteintäkten erhålls först i samband med inlösen av obligationen den 30 juni år 4, vilket gör att räntan adderas löpande till obligationens värde.

I årsredovisningen år 1 ska anskaffningsvärdet ökas med 30 000 kr (60 000 × 6/12).

Resultaträkningen                               År 1

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                        30 000

Balansräkningen                       31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värde-
pappersinnehav                              850 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

Punkt 11.16

 

11 g – Finansiell anläggningstillgång som värderas till noll kr

Ett företag äger följande finansiella anläggningstillgångar (belopp i tkr):

Redovisat värde 31/12 år 1

Värde 31/12 år 2

Värde-förändring

Andelar i koncernföretag

100

0

-100

Fordringar hos koncernföretag

100

80

-20

Andra långfristiga värdepappersinnehav

100

120

+20

Företaget har ett ingående eget kapital som överstiger 250 000 kr.

Posten Andelar i koncernföretag bedöms den 31 december år 2 ha ett värde på 0 kr och ska därför skrivas ned med 100 000 kr till 0 kr.

Varje enskild anläggningstillgång prövas individuellt. Efter nedskrivningen av posten Andelar i koncernföretag understiger kvarvarande värdenedgång på företagets finansiella tillgångar, dvs. värdenedgången på posten Fordringar i koncernföretag, 25 000 kr varför någon ytterligare nedskrivning inte behöver göras.

Även posten Andra långfristiga värdepappersinnehav tas upp till redovisat värde vid årets början eftersom värdering till verkligt värde inte är tillåtet.

Resultaträkningen                                         År 2                            År 1

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella
anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar                              – 100 000                               0

Balansräkningen                                   31/12 år 2                 31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                                       0                    100 000
Fordringar hos koncernföretag                   100 000                    100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav    100 000                    100 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

 

Punkterna 11.7, 11.20 och 19.8

11 h – Kollektiv värdering av finansiella anläggningstillgångar

Ett företag äger följande finansiella anläggningstillgångar (belopp i tkr):

Redovisat värde 31/12 år 1

Värde 31/12 år 2

Värde-förändring

Andelar i koncernföretag

100

90

-10

Fordringar hos koncernföretag

100

90

-10

Andra långfristiga värdepappersinnehav

100

90

-10

Summa

-30

Företaget har ett ingående eget kapital som överstiger 250 000 kr.

 

Värdenedgången på varje enskild finansiell anläggningstillgång understiger 25 000 kr.

Trots att ingen enskild anläggningstillgång har minskat med 25 000 kr uppgår ändå den kollektiva värdeminskningen till mer än 25 000 kr. Varje enskild anläggningstillgång skrivs ned individuellt med 10 000 kr.

Resultaträkningen                                               År 2                                 År 1

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella
anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar                                   -30 000                                     X

Balansräkningen                                      31/12 år 2                       31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                                  90 000                         100 000
Fordringar hos koncernföretag                         90 000                         100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav          90 000                         100 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

 

Punkterna 11.20 och 19.8

 

11 i – En värdepappersportfölj ska ses som en helhet

Ett företag äger följande finansiella anläggningstillgångar (belopp i tkr):

Redovisat värde 31/12 år 1

Värde 31/12 år 2

Värde-förändring

Andelar i koncernföretag

Aktier i DB 1

100

30

-70

Aktier i DB 2

100

90

-10

Fordringar hos koncernföretag

100

100

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier 1 i portföljen

50

10

-40

Aktier 2 i portföljen

50

80

+30

Aktier 3 i portföljen

50

40

-10

Summa värdepappersportfölj

150

130

-20

Andra långfristiga fordringar

220

220

0

Företaget har ett ingående eget kapital som överstiger 250 000 kr.

Finansiella anläggningstillgångar ska värderas var och en för sig utom en värdepappersportfölj som ska ses som en tillgång.

Aktierna i DB 1 och DB 2 skrivs ned individuellt och värdepappersport­följen kollektivt.

Resultaträkningen                                                   År 2                                              År 1

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella
anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar                                         -100 000                                               X

Balansräkningen                                             31/12 år 2                                 31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                                      120 000                                     200 000
Fordringar hos koncernföretag                             100 000                                     100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav              130 000                                     150 000
Andra långfristiga fordringar                                 220 000                                      220 000

Noter till balansräkningen
Se exempel 18 c.

 

Punkterna 11.6, 11.20 och 19.8