Exempel till Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar

10 a – Förvärv av fastighet och avskrivning av byggnad

Ett företag förvärvar den 1 juli år 1 en fastighet för 5 000 000 kr, inklusive utgift för lagfart. 1 000 000 kr betalas kontant och 4 000 000 kr finansieras med ett amorteringsfritt banklån med 4,5 % ränta som betalas den 31 december och den 30 juni. Taxeringsvärdet uppgår till 3 000 000 kr varav 750 000 kr avser mark.

Företaget har bedömt byggnadens nyttjandeperiod till 80 år. Skattemässigt är byggnaden ett hyreshus och värdeminskningsavdrag får göras med 2 % per år.

Årsredovisning upprättas per den 31 december.

Anskaffningsvärdet på byggnad och mark fördelas normalt efter taxeringsvärdets fördelning. Utgiften för lagfarten hänförs till fastighetsköpet och ska redovisas på mark och byggnad enligt samma fördelning. Anskaffningsvärdet för mark blir därför 1 250 000 kr (750 000/3 000 000 × 5 000 000) och anskaffningsvärdet för byggnaden 3 750 000 kr.

Trots att fastigheten är förvärvad den 1 juli får byggnaden skrivas av med lika stora belopp varje år. Det innebär en avskrivning på 46 875 kr (3 750 000/80) varje år.

Eftersom företaget också har möjlighet att beräkna avskrivningen i överensstämmelse med Skatteverkets allmänna råd innebär det att avskrivning årligen kan ske med 75 000 kr (3 750 000 × 0,02).

För att få en fullständig överensstämmelse med inkomstdeklarationen kan företaget även välja att skriva av under den period företaget verkligen ägt tillgången, dvs. fr.o.m. den 1 juli. Första årets avskrivning blir 37 500 kr (3 750 000 × 0,02 × 6/12).

För att inte behöva göra justeringar i inkomstdeklarationen väljer företaget att skriva av med samma belopp som i deklarationen.

Mark ska inte skrivas av.

Ett privatbostadsföretag får beräkna avskrivningen i överensstämmelse med Skatteverkets allmänna råd trots att sådana företag vid beskattningen inte ska ta upp inkomster eller dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.

Resultaträkningen                                                                         År 1

Rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar                                      -37 500

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter                              -90 000

Balansräkningen                                                                  31/12 år 1

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark                                                              4 962 500

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut                                               4 000 000

Noter om redovisningsprinciper

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid:
Byggnader                                                       80 år

Noter till balansräkningen
(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Byggnader och mark

År 1

Ingående anskaffningsvärden

0

Inköp

5 000 000

Utgående anskaffningsvärden

5 000 000

Ingående avskrivningar

0

Årets avskrivningar

-37 500

Utgående avskrivningar

-37 500

Redovisat värde

4 962 500

 

Punkterna 10.9, 10.20–10.233, 10.29, 10.31, 18.4 och 18.10 samt 5 kap. 8 § ÅRL

10 b – Förvärv och avskrivning av en tidigare leasad bil

Ett företag som leasar en bil beslutar att köpa den. Bilen löses ut för 240 000 kr. Företaget avser ha kvar bilen ytterligare 4 år för att sedan sälja den och köpa eller leasa en ny. Restvärdet om 4 år uppskattas till 50 000 kr.

En förhöjd leasingavgift (förstagångshyra) betalades av företaget när leasingen påbörjades. Vid förvärvet återstår 24 000 kr av den periodiserade förstagångshyran (förutbetald kostnad).

Både det som betalas till leasegivaren och det som finns kvar i företagets balansräkning som periodiserad förstagångshyra ska ingå i anskaffningsvärdet. Det innebär att det totala anskaffningsvärdet uppgår till 264 000 kr.

Nyttjandeperioden för bilen är 4 år, men enligt punkt 10.27 (förenklingsregel) får den bestämmas till 5 år. Eftersom företaget väljer att tillämpa punkt 10.27 kan hänsyn inte tas till det uppskattade restvärdet (se punkt 10.25). Företaget skriver därför av bilen med 52 800 kr varje år.

Resultaträkningen                                                                År X

 

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar                              -52 800

 

Balansräkningen                                                          31/12 år X

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer                               211 200

 

Noter om redovisningsprinciper

 

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Inventarier, verktyg och installationer              5 år

 

Noter till balansräkningen

(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

 

Inventarier, verktyg och installationer

År X

Ingående anskaffningsvärden

0

Inköp

264 000

Utgående anskaffningsvärden

264 000

Ingående avskrivningar

0

Årets avskrivningar

-52 800

Utgående avskrivningar

-52 800

Redovisat värde

211 200

 

Punkterna 10.12, 10.23, 10.25, 10.27, 18.4 och 18.10 samt 5 kap. 8 § ÅRL

10 c – Avskrivning av en maskin som levereras år 1 och tas i bruk år 2

Ett företag köper en maskin för 1 800 000 kr. Den levereras i december år 1 och tas i bruk i februari år 2. Beräknad nyttjandeperiod är 6 år. Företaget vill av skatteskäl värdera maskinen så lågt som möjligt.

Företaget äger inga andra maskiner eller inventarier.

Resultaträkningen                                               År 2                         År 1

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar         -300 000                              0

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar                     -78 000                   -540 000

Balansräkningen                                        31/12 år 2                 31/12 år 1

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska

anläggningar                                               1 500 000                  1 800 000

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar                  618 000                     540 000

Noter om redovisningsprinciper

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid:
Maskiner och andra tekniska anläggningar  6 år

Noter till balansräkningen
(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Maskiner och andra tekniska anläggningar

År 2

År 1

Ingående anskaffningsvärden

1 800 000

0

Inköp

0

1 800 000

Utgående anskaffningsvärden

1 800 000

1 800 000

Ingående avskrivningar

0

0

Årets avskrivningar

-300 000

0

Utgående avskrivningar

-300 000

0

Redovisat värde

1 500 000

1 800 000

Punkterna 9.2, 10.20, 10.23, 18.4 och 18.10 samt 5 kap. 8 § ÅRL

      

10 d – Förbättringsutgifter på en anläggningstillgång

Ett företag köper år 1 en maskin för 1 000 000 kr. Nyttjandeperioden bestäms till 5 år. År 4 förbättras maskinen för 500 000 kr. Nyttjandeperioden för den förbättrade maskinen bestäms till 6 år.

En tillkommande aktiverad utgift för en maskin är inte en separat avskrivningsenhet. Medför en investering i en produktionsutrustning att nyttjandeperioden för utrustningen förlängs ska det nya totala redovisade värdet skrivas av enligt den omprövade nyttjandeperioden.

Redovisat värde 1/1 år                     4 400 000
Förbättring år 4                                   500 000
Avskrivningsunderlag                         900 000

Avskrivningen år 4 är 150 000 kr (900 000/6).

Resultaträkningen                                                      År 4                      År 3

Rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar                  -150 000              -200 000

Balansräkningen                                                31/12 år 4            31/12 år 3
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska
anläggningar                                                            750 000                400 000

Noter om redovisningsprinciper

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid:
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 år
Noter till balansräkningen
(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Maskiner och andra tekniska anläggningar

År 4

År 3

Ingående anskaffningsvärden

1 000 000

1 000 000

Inköp

  500 000

0

Utgående anskaffningsvärden

1 500 000

1 000 000

Ingående avskrivningar

-600 000

-400 000

Årets avskrivningar

-150 000

-200 000

Utgående avskrivningar

-750 000

-600 000

Redovisat värde

750 000

400 000

Punkterna 10.19, 10.20, 10.22, 18.4 och 18.10 samt 5 kap. 8 § ÅRL

      

10 e – Återföring av en nedskrivning

Ett företag köper ett växthus för 2 000 000 kr år 1. Nyttjandeperioden bestäms till 20 år och växthuset skrivs av med 100 000 kr (2 000 000/20) per år.

År 6 skrivs växthuset ned eftersom värdet har minskat till 1 000 000 kr på grund av ändrade energipriser och minskande kundunderlag och det antas att värdenedgången är bestående.

År 9 byggs ett bostadsområde nära växthuset vilket medför att kundunderlaget ökar. Värdet på växthuset bedöms ha ökat till 1 800 000 kr.

Nedskrivning
Redovisat värde 1/1 år 6          1 500 000
Värde 1/1 år 6                         -1 000 000
Nedskrivning                               500 000

Efter nedskrivningen skrivs växthuset av med 66 667 kr (1 000 000/15) per år.

Återföring av nedskrivning
En nedskrivning ska återföras om skälet som föranledde nedskrivningen inte längre finns kvar. Efter återföringen av nedskrivningen får värdet på tillgången inte överstiga ett värde motsvarande vad tillgången skulle ha varit redovisad till om avskrivning skett på det ursprungliga avskrivningsunderlaget.

Redovisat värde den 1 januari år 9 är 800000 kr (1 000 000 – (66 667 × 3)). Hade någon nedskrivning inte gjorts skulle det redovisade värdet ha uppgått till 1 200 000 kr. Återföring görs med 400 000 kr. År 9 bedöms värdet ha ökat till 1 800 000 kr. Hade värdet bedömts vara 1 150 000 kr hade återföring fått göras med endast 350 000 kr.

Efter återföringen av nedskrivningen skrivs växthuset av med 100 000 kr (1 200 000/12) per år.

I resultaträkningen redovisas 300 000 kr (400 000 – 100 000).

Företaget väljer att lämna mer utförliga upplysningar än vad lagen kräver och visar därför i noten till anläggningstillgångarna att hela nedskrivningen är återförd. Den skillnad mellan nedskrivning och återfört belopp som beror på de avskrivningar som skulle ha redovisats om tillgången inte skrivits ned, anges i noten på raderna för Omklassificering m.m. vid avskrivningar respektive nedskrivningar.

 

Resultaträkningen                                                     År 9                          År 8

Rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar                  300 000                   -66 667

Balansräkningen                                               31/12 år 9               31/12 år 8

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark                                          1 100 000                   800 000

Noter om redovisningsprinciper

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid:
Byggnader och mark                     20 år

Noter till balansräkningen
(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Byggnader och mark

År 9

År 8

Ingående anskaffningsvärden

2 000 000

2 000 000

Utgående anskaffningsvärden

2 000 000

2 000 000

Ingående avskrivningar

-700 000

-633 333

Omklassificeringar m.m.

-100 000

              0

Årets avskrivningar

-100 000

 -66 667

Utgående avskrivningar

-900 000

-700 000

Ingående nedskrivningar

-500 000

-500 000

Återförda nedskrivningar

400 000

             0

Omklassificeringar m.m.

100 000

             0

Utgående nedskrivningar

             0

-500 000

Redovisat värde

1 100 000

 800 000

Punkterna 10.37–10.39, 18.4 och 18.10 samt 5 kap. 8 § ÅRL

      

10 f – Förvärv av fastighet som saknar taxeringsvärde

En ideell förening förvärvar den 1 mars en fastighet för 9 000 000 kr inklusive utgift för lagfart till sin museiverksamhet. Fastigheten saknar taxeringsvärde vid tidpunkten för köpet. På fastighen finns en byggnad som beräknas ha en nyttjandeperiod på 50 år.

Anskaffningsvärdet för en fastighet som består av både byggnad och mark fördelas normalt efter taxeringsvärdets fördelning. Eftersom fastigheten i detta fall saknar taxeringsvärde får fördelningen mellan byggnad och mark göras på annan skälig grund. Föreningen gör en fiktiv beräkning av taxeringsvärdet med hjälp av Skatteverkets e-tjänst Beräkna taxeringsvärde. Med utgångspunkt i detta fiktiva taxeringsvärde kan 2/3, 6 000 000 kr, av det totala anskaffningsvärdet hänföras till byggnaden och 1/3, 3 000 000 kr, till marken. Föreningen redovisar avskrivning på byggnaden med 2 % av 6 000 000 kr, vilket innebär en avskrivning på 120 000 kr.

 

ResultaträkningenÅr 1

Rörelsekostnader

Avskrivningar -120 000

Balansräkningen                                                             31/12 år 1

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark                                                          8 880 000

Noter om redovisningsprinciper

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid:
Byggnader                                                         50 år

Noter till balansräkningen
(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

 

Byggnader och mark 

År 1

Ingående anskaffningsvärden                                        0

Inköp                                                                9 000 000

Utgående anskaffningsvärden                     9 000 000

Ingående avskrivningar                                                 0

Årets avskrivningar                                            -120 000

Utgående avskrivningar                                     -120 000

Redovisat värde                                               8 880 000

Punkt 10.11