Kapitel 7 – Kassaflödesanalys

Tillämpningsområde och definitioner

7.1  Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas.
Kapitlet ska även tillämpas på en frivilligt upprättad kassaflödesanalys.
I punkt 7.21 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9)

Kapitlet beskriver vilken information som ska finnas i en kassaflödesanalys samt hur den ska presenteras. Enligt 7 kap. 4 § ÅRL ska en koncernredovisning bland annat bestå av en kassaflödesanalys. Enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÅRL ska det ingå en kassaflödesanalys i en årsredovisning för ett större företag. En kassaflödesanalys behöver däremot inte ingå i en årsredovisning för ett mindre företag som tillämpar detta allmänna råd.
Enligt 7 kap. 31 § ÅRL tillämpas 6 kap. 5 § även på koncernredovisningen.

6 kap. 5 § ÅRL
I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Lag (2014:542)

7.2  En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhetinvesteringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

7.3  Kassaflöden är in- och utflöden av likvida medel.

7.4  Likvida medel är

a) kassamedel,

b) disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, och

c) kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Kassamedel är sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar.

Likvida medel innehas främst i syfte att tas i anspråk för att fullgöra kortfristiga åtaganden och inte för investeringar eller andra syften. En placering kan därför normalt klassificeras som likvida medel endast när den har en kort löptid räknat från anskaffningstidpunkten, vanligen tre månader eller kortare.

Vad gäller checkräkningskredit hänförs en utnyttjad checkräkningskredit, i likhet med lån, normalt till finansieringsverksamheten. En outnyttjad checkräkningskredit är inte likvida medel.

7.5  Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Kassaflödena från den löpande verksamheten är vanligen ett resultat av transaktioner och händelser som påverkar företagets resultat. Följande in- och utbetalningar är exempel på kassaflöden som hänförs till den löpande verksamheten:

•  Inbetalningar som avser sålda varor och utförda tjänster.

•  Inbetalningar som avser royaltyer, arvoden, provisioner och övriga intäkter.

•  Utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster.

•  Utbetalningar som avser löner och andra personalutgifter.

•  Utbetalningar och återbetalningar som avser inkomstskatter som inte särskilt kan identifieras som hänförliga till investerings- eller finansieringsverksamheten.

•  In- och utbetalningar som avser investeringar, lån och andra kontrakt som innehas för handel och som kan jämföras med lagerposter som förvärvats i avsikt att säljas vidare.

•  Inbetalningar som avser medlemsavgifter, gåvor och bidrag.

   Vissa transaktioner, t.ex. försäljning av anläggningstillgångar, kan visserligen ge upphov till en vinst eller förlust som påverkar företagets resultat, men kassa-flöden från sådana transaktioner ska hänföras till investeringsverksamheten.

7.6  Investeringsverksamhet utgörs av förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel.

Följande in- och utbetalningar är exempel på kassaflöden som hänförs till investeringsverksamheten:

•  Utbetalningar för förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

•  Inbetalningar från försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

•  Utbetalningar som avser investeringar i aktier eller skuldebrev utgivna av andra företag, inklusive joint venture (utom utbetalningar för sådana instrument som omfattas av begreppet likvida medel eller avser värdepapper som innehas för handel).

•  Inbetalningar som avser avyttrade aktier eller skuldebrev utgivna av andra företag, inklusive joint venture (om inte inbetalningen avser en placering som omfattas av begreppet likvida medel eller avser värdepapper som innehas för handel).

•  Utbetalningar av förskott och lån till utomstående.

•  Inbetalningar från utomstående av lån och förskott.

•  Utbetalningar som avser termins- och optionsavtal samt swap-avtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller har klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

•  Inbetalningar som avser termins- och optionsavtal samt swap-avtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller har klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

   Redovisas ett avtal som en säkring (se kapitel 11 och 12), ska betalningar som avser avtalet redovisas på samma sätt som betalningar som hänförs till den säkrade positionen.

7.7  Finansieringsverksamhet utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

Följande in- och utbetalningar är exempel på kassaflöden som hänförs till finansieringsverksamheten:

•  Inbetalningar vid emission av egna aktier eller andra egetkapitalinstrument.

•  Utbetalningar till ägare för återköp eller inlösen av företagets aktier.

•  Utbetalningar till ägare som avser utdelning.

•  Inbetalningar vid emission av obligationslån, reverslån och inteckningslån samt andra kort- eller långfristiga lån.

•  Utbetalningar vid återbetalning av lån.

•  Utbetalningar som avser amorteringar av låneskulder till följd av finansiella leasingavtal.

Redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten

7.8  Ett företag ska tillämpa indirekt metod eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden som hänförs till den löpande verksamheten.

Indirekt metod innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till investeringsverksamhetens eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Direkt metod innebär att väsentliga slag av in- och utbetalningar ska anges brutto och separat.

Exempel 1 visar hur en kassaflödesanalys kan ställas upp enligt indirekt metod och exempel 2 visar direkt metod.

Indirekt metod

7.9  Tillämpas indirekt metod, ska nettot av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas och redovisas genom att resultatet justeras för

a) icke-kassaflödespåverkande poster och alla övriga poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten, samt

b) periodens förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt förändringar av andra rörelsefordringar och rörelseskulder.

Exempel på justeringar enligt 7.9 a är avskrivningar, realisationsresultat, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster, ej utdelade resultatandelar i intresseföretag samt minoritetsintressen.

Direkt metod

7.10   Tillämpas direkt metod, ska väsentliga slag av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten redovisas brutto och separat.

Uppgifter om väsentliga slag av betalningar erhålls antingen direkt från företagets räkenskaper eller genom att företagets försäljningsintäkter, kostnader för sålda varor och tjänster med flera poster i resultaträkningen justeras för

•  periodens förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt förändringar av andra rörelsefordringar och rörelseskulder,

•  andra poster som inte har påverkat kassaflödet, samt

•  poster vars påverkan på kassaflödena hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.

Redovisning av kassaflöden från investerings­verksamheten och finansieringsverksamheten

7.11   Ett företag ska redovisa väsentliga slag av in- och utbetalningar hänförliga till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten brutto och separat i respektive kategori.
Avser in- och utbetalningarna förvärv eller avyttringar av dotterföretag eller andra affärsenheter, ska summan av betalningarna redovisas separat och hänföras till investeringsverksamheten.

Kassaflöden som får nettoredovisas

7.12   Ett företag får nettoredovisa följande typer av in- och utbetalningar i den löpande verksamheteninvesteringsverksamheten och finansieringsverksamheten:

a) In- och utbetalningar för kunders räkning om betalningarna snarare återspeglar kundernas verksamhet än företagets.

b) In- och utbetalningar av stora belopp som avser poster som omsätts snabbt och har kort löptid.

Kassaflöden i utländsk valuta

7.13   Ett företag ska redovisa effekten av orealiserade valutakursförändringar i likvida medel skild från kassaflöden från den löpande verksamheteninvesteringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

I likvida medel kan ingå belopp i utländsk valuta omräknade till svenska kronor (eller i förekommande fall euro) enligt balansdagens kurs (se kapitel 30). Orealiserade vinster och förluster som uppkommer vid omräkningen utgör inte kassaflöden. För att möjliggöra en avstämning av likvida medel mellan räkenskapsårets början och slut, ska effekten av dessa orealiserade valutakursförändringar i likvida medel redovisas i kassaflödesanalysen skild från kassaflöden från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

 

Räntor och utdelningar

7.14   Kassaflöden från in- och utbetalningar som avser räntor och utdelningar ska redovisas separat.

7.15   Räntor och erhållna utdelningar ska hänföras till den löpande verksamheten.
Trots det som sägs i första stycket får räntor och erhållna utdelningar hänföras till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten, om de betraktas som kostnader för finansiering eller utgör avkastning på placeringar och om klassificeringen är konsekvent från ett räkenskapsår till ett annat.

7.16   Utbetald utdelning ska hänföras till finansieringsverksamheten.

Anledningen till att utbetald utdelning ska hänföras till finansierings-verksamheten är att utdelningen utgör en betalning som rör företagets finansiering.

 

Inkomstskatter

7.17   Betalningar som avser inkomstskatter ska redovisas separat och hänföras till den löpande verksamheten, om inte betalningarna särskilt identifieras och specifikt hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.

När företagets skattebetalningar redovisas under skilda kategorier ska upplysning lämnas om företagets totala skattebetalningar, se punkt 7.20.

 

Transaktioner som inte medför betalningar

Transaktioner som hänförs till investerings- och finansieringsverksamheterna men som inte medför in- och utbetalningar ska inte ingå i kassaflödet trots att de påverkar företagets kapital- och tillgångsstruktur. Sådana transaktioner ska redovisas på annan plats i den finansiella rapporten på ett sätt som ger relevant information om dessa investerings- och finansieringsaktiviteter.

Att i kassaflödesanalysen undanta transaktioner som inte direkt påverkar likvida medel är förenligt med analysens syfte, eftersom dessa transaktioner inte ingår i kassaflödet under räkenskapsåret. Exempel på transaktioner som inte direkt påverkar kassaflödet är

•  förvärv av tillgångar genom att antingen överta en till tillgången direkt relaterad skuld eller ingå ett finansiellt leasingavtal,

•  förvärv av ett företag genom apportemission, och

•  konvertering av skuld till eget kapital.

Noter

Upplysningar om sammansättningen av likvida medel

7.18   Ett större företag ska lämna upplysningar om sammansättningen av likvida medel enligt den fördelning som anges i punkt 7.4. (BFNAR 2016:9)

Upplysningen ska visa storleken på delposterna

•  kassamedel,

•  disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, och

•  kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Övriga upplysningar

7.19   Ett större företag ska lämna upplysningar om likvida medel som är av betydande omfattning och inte är tillgängliga för användning för koncernens räkning samt skälen för detta. (BFNAR 2016:9)

Ett exempel är likvida medel som inte är tillgängliga för användning för koncernens räkning därför att det råder valutarestriktioner eller andra legala restriktioner.

7.20   Ett större företag ska lämna upplysning om företagets totala skattebetalningar, om dessa redovisas under olika kategorier i kassaflödesanalysen. (BFNAR 2016:9)

Redovisning i juridisk person

7.21   I juridisk person får företagets andel av medel på ett koncernkonto anses
som likvida medel. (BFNAR 2012:5)