Kapitel 5 – Resultaträkning

Tillämpningsområde

5.1  Detta kapitel ska tillämpas när resultaträkningen i en finansiell rapport upprättas.

Enligt 7 kap. 8 § ÅRL tillämpas vissa bestämmelser i 3 kap. även i koncern­redovisningen. Vad som sägs där om större och mindre företag ska i stället avse större respektive mindre koncerner.

Resultaträkningens uppställningsform och innehåll

3 kap. 2 § ÅRL

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Lag (1999:1112)

3 kap. 3 § första stycket andra meningen ÅRL

—Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.
— Lag (2015:813)

Bilaga 2 ÅRL 

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)

1. Nettoomsättning

2. Förändring av varulager

3. Aktiverat arbete för egen räkning

4. Övriga rörelseintäkter

5. Råvaror och förnödenheter

6. Övriga externa kostnader

7. Personalkostnader

8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella  anläggningstillgångar

9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

10. Övriga rörelsekostnader

11. Intäkter från andelar i koncernföretag

12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13. Intäkter från övriga företag som det finns ägarintresse i

14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)

18. Bokslutsdispositioner

19. Skatt på årets resultat

20. Övriga skatter

21. Årets resultat

Lag (2015:813)

Väljer ett företag att presentera sin resultaträkning enligt bilaga 2 till ÅRL (kostnadsslagsindelad resultaträkning), redovisas årets förändring av redovisat värde av varor under tillverkning och egentillverkade färdiga varor i posten Förändring av varulager. I posten Aktiverat arbete för egen räkning redovisas de utgifter som under räkenskapsåret lagts ned på egenproducerade anläggningstillgångar.

Årets utgifter för produktion av varor under tillverkning, egentillverkade färdiga varor och egenproducerade anläggningstillgångar redovisas som kostnader fördelade på kostnadsslag.

Bilaga 3 ÅRL

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)

1. Nettoomsättning

2. Kostnad för sålda varor

3. Bruttoresultat

4. Försäljningskostnader

5. Administrationskostnader

6. Övriga rörelseintäkter

7. Övriga rörelsekostnader

8. Intäkter från andelar i koncernföretag

9. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläg­gnings­tillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

14. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)

15. Bokslutsdispositioner

16. Skatt på årets resultat

17. Övriga skatter

18. Årets resultat

    Lag (2015:813)

3 kap. 11 § ÅRL
Mindre företag får slå samman posterna 1–6 i bilaga 2 respektive posterna 1–3 och 6 i bilaga 3 till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att uppgiften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrensskäl. Lag (2010:1515)

3 kap. 4 § första–fjärde styckena ÅRL
Posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform. Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska det

upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i en not.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

     Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

1. om posternas belopp är obetydliga med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild, eller

2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

— Lag (2015:813)

5.2  Ett företag får lägga till underrubriker och delresultat i resultaträkningen.

Exempel på delresultat är Rörelseresultat och Resultat efter finansiella poster.

5.3  Om det behövs med hänsyn till verksamhetens särskilda inriktning och för att informationen ska vara användbar, ska företaget

a) lägga till poster,

b) göra en ytterligare uppdelning i delposter, eller

c) slå samman poster.

Minoritetens andel av årets resultat ska i koncernresultaträkningen redovisas i direkt anslutning till Årets resultat (se punkt 9.6).

3 kap. 7 § ÅRL

I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska sådan överskottsut­delning som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (1987:667) om eko­nomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost. Lag (2015:813)

Byte av uppställningsform

3 kap. 3 § andra stycket ÅRL

    Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.
Lag (2015:813)

Exempel på när ett företag får byta uppställningsform enligt 3 kap. 3 § andra stycket ÅRL är om

•  det efter en betydande förändring av verksamheten är uppenbart att en annan uppställningsform är mer lämplig, eller

•  företaget önskar anpassa sin uppställningsform till den som tillämpas inom koncernen.