Kapitel 35 – Första gången detta allmänna råd tillämpas

Tillämpning

35.1  Detta kapitel ska endast tillämpas första gången en finansiell rapport upprättas enligt detta allmänna råd.
Väljer ett företag att, efter en period då annan normgivning tillämpats, åter tillämpa detta allmänna råd, får inte kapitel 35 tillämpas ytterligare en gång.
I punkt 35.34 finns särskilda regler för juridisk person.

Kapitlet ska tillämpas oavsett vilken normgivning företaget tidigare tillämpat.
Ett företag som åter tillämpar det allmänna rådet efter att ha tillämpat annan normgivning ska tillämpa reglerna om byte av redovisningsprincip (se kapitel 10).

 

Jämförelsetal

3 kap. 5 § ÅRL
För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.
Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

    Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§, får avvikelse göras från andra stycket.
Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplysningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna. Lag (2015:813)

35.2  En förstagångstillämpare ska vid tidpunkten för övergång räkna om posterna i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och noterna enligt detta kapitel. (BFNAR 2012:5)

35.3  En förstagångstillämpare är ett företag som första gången tillämpar detta allmänna råd vid upprättandet av en finansiell rapport.

35.3A En förstagångstillämpare som räknar om uppgifter i en flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen ska upplysa om detta förhållande i förvaltningsberättelsen. (BFNAR 2016:9)

Enligt 7 kap. 8 § ÅRL tillämpas 3 kap. 5 § även i koncernredovisningen. Vad som sägs där om mindre företag ska i stället avse mindre koncern.

Noter avseende förvaltningsfastigheter

35.4  Jämförelsetal avseende upplysningar av verkligt värde på förvaltningsfastigheter behöver inte lämnas första gången detta allmänna råd tillämpas.

Ingångsbalansräkning

35.5  En förstagångstillämpare ska upprätta en ingångsbalansräkning.

35.6  En ingångsbalansräkning är en balansräkning per tidpunkten för övergång.

35.7  Tidpunkten för övergång är första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt detta allmänna råd.
För ett mindre företag som med stöd av 3 kap. 5 § fjärde stycket års­redovisningslagen (1995:1554) inte räknar om jämförelsetalen, är tidpunkten för övergång i stället första dagen på det räkenskapsår som detta allmänna råd tillämpas. (BFNAR 2012:5)

För ett företag som upprättar en finansiell rapport första gången enligt det allmänna rådet avseende ett räkenskapsår som omfattar kalenderåret 2014 är tidpunkten för övergång den 1 januari 2013, om jämförelsetal lämnas för ett räkenskapsår. Är företaget ett mindre företag som med stöd av lättnadsregeln i ÅRL inte räknar om jämförelsetalen är tidpunkten för övergång i stället den 1 januari 2014.
Vid tidpunkten för övergång ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken det allmänna rådets redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. I vissa fall är det dock inte tillåtet med retroaktiv tillämpning (se punkterna 35.12–35.20) och det finns även frivilliga undantag (se punkterna 35.21–35.29).

Retroaktiv tillämpning

35.8  Posterna i ingångsbalansräkningen ska redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderingsregler i detta allmänna råd om inte annat framgår av punkterna 35.11–35.30.

Retroaktiv tillämpning är tillämpning av en ny redovisningsprincip på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats (se kapitel 10).

35.9  Ett företag ska, om inte annat framgår av punkterna 35.11–35.30, i ingångsbalansräkningen

a) redovisa alla tillgångar och skulder som ska redovisas enligt detta allmänna råd,

b) omklassificera poster som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats som ett visst slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital men som enligt detta allmänna råd utgör ett annat slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital, samt

c) värdera alla tillgångar och skulder enligt detta allmänna råd.

35.10   Ett företag får inte redovisa poster i ingångsbalansräkningen som tillgång eller skuld, om de inte uppfyller kriterierna i punkt 2.18 såvida inte annat framgår av punkterna 35.11–35.30.

35.11   Finns det skillnader mellan de redovisningsprinciper som ett företag tidigare har tillämpat och principerna enligt detta allmänna råd, ska de skillnadsbelopp som uppkommer redovisas direkt mot eget kapital i ingångsbalansräkningen.

Ej tillåten retroaktiv tillämpning

Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder

35.12   Finansiella tillgångar och finansiella skulder som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har tagits bort från balansräkningen får inte redovisas i ingångsbalansräkningen, om det är fråga om transaktioner som skett före tidpunkten för övergång.

Säkringsredovisning och värdering av finansiella instrument

35.13   Säkringsredovisning avseende säkringsförhållanden som inte längre föreligger vid tidpunkten för övergång får inte ändras.

35.14   Föreligger ett säkringsförhållande vid tidpunkten för övergång, ska detta fortsätta redovisas till dess säkringsförhållandet upphör.

Uppskattningar och bedömningar

35.15   Uppskattningar och bedömningar som gjorts före tidpunkten för övergång får inte ändras.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

35.16   Utgifter som avser en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som tillgång om utgifterna har kostnadsförts i tidigare finansiella rapporter.

Avskrivning på goodwill

35.17   Avskrivning på goodwill som gjorts före tidpunkten för övergång får inte räknas om.
Första stycket gäller inte om företaget tillämpar punkt 35.24 andra stycket. I det fallet får avskrivning på goodwill räknas om. (BFNAR 2016:9)

Materiella anläggningstillgångar

35.18   Materiella anläggningstillgångar, som enligt punkt 17.4 ska delas upp på komponenter, får inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet för dessa tillgångar ska, per tidpunkten för övergång, delas upp på betydande komponenter.

35.19   Har ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång inte redovisats som en minskning av tillgångens anskaffningsvärde före tidpunkten för övergång får det redovisade värdet inte räknas om.

Se punkterna 25.4, 36.16 och 37.18.

35.20   Låneutgifter får inte räknas in i anskaffningsvärdet för en tillgång om utgifterna har kostnadsförts i tidigare finansiella rapporter.

Frivilliga undantag från retroaktiv tillämpning

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

35.21   Finansiella tillgångar och finansiella skulder, som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats i balansräkningen och som enligt detta allmänna råd skulle ha tagits bort från balansräkningen, får fortsätta att redovisas fram till avyttring eller reglering om de avser transaktioner före tidpunkten för övergång.

Koncernbidrag

35.22   Koncernbidrag som inte redovisats som bokslutsdisposition före tidpunkten för övergång behöver inte klassificeras om.

Indirekta tillverkningskostnader

35.23   Indirekta tillverkningskostnader som inte räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång före tidpunkten för övergång behöver inte räknas in i anskaffningsvärdet för tillgången.

Rörelseförvärv

35.24   Kapitel 19 behöver inte tillämpas på rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergång.
Väljer ett företag att räkna om ett rörelseförvärv, ska alla rörelseförvärv som gjorts efter det omräknade rörelseförvärvet räknas om enligt kapitel 19.
Detsamma gäller förvärv som avser intresseföretag och joint venture.

Räknas ett rörelseförvärv om påverkas även koncernredovisningen.

Aktierelaterade ersättningar

35.25   Kapitel 26 behöver inte tillämpas på egetkapitalinstrument som företaget tilldelat före tidpunkten för övergång.

Ackumulerade omräkningsdifferenser

35.26   Vid omräkning av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet får ett företag bestämma att alla ackumulerade valutakursdifferenser vid tidpunkten för övergång är noll.

Enligt kapitel 30 ska ett företag redovisa vissa effekter av ändrade valutakurser på nettoinvesteringar i utlandsverksamhet som en del i eget kapital i koncernredovisningen. Ett företag får välja att redovisa enligt kapitel 30 eller att bestämma att alla ackumulerade valutakursdifferenser (omräkningsdifferenser) är noll vid tidpunkten för övergång.

Uppskjuten skatt

35.27   En uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran som hänför sig till temporära skillnader mellan skattemässigt värde och redovisat värde på tillgångar respektive skulder behöver inte redovisas i ingångsbalansräkningen, om uppgifterna inte kan tas fram utan oskälig kostnad.

Enligt kapitel 29 ska ett företag redovisa uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran som hänför sig till temporära skillnader mellan skattemässigt värde och redovisat värde på skulder respektive tillgångar.

Leasing

35.28   Finansiella leasingavtal, som före tidpunkten för övergång har redovisats som operationella leasingavtal, får i ingångsbalansräkningen värderas till det återstående värde de har enligt leasingavtalet vid tidpunkten för övergång i stället för att räknas om.

Materiella anläggningstillgångar

35.29   Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats som enligt punkt 17.7 ingår i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång får beräknas vid tidpunkten för övergång i stället för den dag då förpliktelsen uppkom.

Praktiskt ogenomförbart att räkna om poster

35.30   Är det praktiskt ogenomförbart att räkna om en eller flera poster i ingångsbalansräkningen, ska omräkningen göras vid ingången av räkenskapsåret.
Tillämpas första stycket, ska upplysning lämnas om vilka poster som inte räknats om i ingångsbalansräkningen. (BFNAR 2016:9)

Noter

35.31   En förstagångstillämpare ska lämna upplysning om att det är första gången detta allmänna råd tillämpas. Upplysning ska även lämnas om vilka lättnadsregler enligt punkterna 35.21–35.30 som har tillämpats.

35.32   Har upphävts. (BFNAR 2016:9)

Enligt punkt 35.30 ska upplysning även lämnas om en eller flera poster i ingångsbalansräkningen inte räknats om.

35.33   En förstagångstillämpare ska i not upplysa om vilka redovisnings­principer som har ändrats. (BFNAR 2016:9)

35.33A Ett större företag ska vid tillämpningen av punkten 35.33 presentera en avstämning genom att specificera förändringar vilka har redovisats direkt mot eget kapital i ingångsbalansräkningen med varje korrigering på egen rad.

    Avstämningen ska innefatta förändringen i eget kapital enligt fastställd balansräkning från året före tidpunkten för övergång till utgående omräknad balansräkning för jämförelseåret. (BFNAR 2016:9)

Redovisning i juridisk person

35.34   Värdet på andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag får i ingångsbalansräkningen bestämmas till det redovisade värdet i den årsredovisning som omfattar perioden som avslutas närmast före tidpunkten för övergång.

Punkt 35.34 innebär t.ex. att ett företag som har minskat anskaffningsvärdet med utdelningar som är hänförliga till förvärvade vinstmedel inte behöver räkna om det redovisade värdet i ingångsbalansräkningen.