Kapitel 34 – Jord- och skogsbruksverksamhet samt utvinning av mineraltillgångar

Tillämpningsområde

34.1  Kapitlet behandlar jord- och skogsbruksverksamhet samt utvinning av mineraltillgångar.

34.2  Jord- och skogsbruksverksamhet består av ett företags biologiska omvandling och skörd av biologiska tillgångar för försäljning eller för omvandling till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya biologiska tillgångar.
Biologiska tillgångar är levande djur och levande växter.
Jord- och skogsbruksprodukter är de skördade produkterna av företagets biologiska tillgångar.

Redovisning

34.3  Tillgångar anskaffade för att användas vid prospektering och utvinning av mineraltillgångar ska redovisas enligt kapitel 17 eller kapitel 18.
(BFNAR 2012:5)

Vad gäller jord- och skogsbruksverksamhet får biologiska tillgångar inte värderas till verkligt värde enligt ÅRL. Sådana tillgångar redovisas därmed enligt allmänna regler för omsättnings- respektive anläggningstillgångar (se t.ex. kapitel 13 och 17). Jord- och skogsbruksprodukter redovisas enligt kapitel 13.
En skyldighet att återställa utvinningsplatsen ska redovisas enligt kapitel 21.