Kapitel 32 – Händelser efter balansdagen

Tillämpningsområde

32.1  Detta kapitel ska tillämpas på händelser efter balansdagen.

32.2  Med händelser efter balansdagen avses såväl gynnsamma som ogynnsamma händelser, vilka inträffat mellan balansdagen och den dag då den finansiella rapporten avges.

Kapitlet behandlar hur händelser efter balansdagen ska redovisas och vilka upplysningar som ska lämnas.
Händelser efter balansdagen är av följande två slag:

•  Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen.

•  Händelser som indikerar förhållanden som uppstått efter balansdagen.

   Händelser efter balansdagen innefattar alla händelser som inträffat fram till den dag då den finansiella rapporten avges, även om de inträffat efter det att resultatet eller annan utvald finansiell information har tillkännagivits.

Enligt 7 kap. 7 § ÅRL tillämpas 2 kap. 4 § även på koncernredovisningen.

 

Redovisning

 

Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen

2 kap. 4 § första stycket 3 ÅRL
Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen,

b) hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att

c) hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.

— Lag (2015:813)

32.3  Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan den finansiella rapporten avges ska beaktas genom att justera beloppen eller att redovisa inte tidigare medtagna poster.

Följande är exempel på händelser efter balansdagen som ska beaktas:

•  Ett domstolsavgörande efter balansdagen som bekräftar att ett företag hade en befintlig förpliktelse på balansdagen. Har företaget redovisat en avsättning kan beloppet behöva justeras. I annat fall ska kapitel 21 tillämpas för att bedöma om en avsättning eller eventualförpliktelse ska redovisas.

•  Information som erhålls efter balansdagen som visar att en tillgång redan på balansdagen hade minskat i värde eller att en tidigare gjord nedskrivning av en tillgång ska justeras, t.ex. information om

–   att en av företagets kunder gått i konkurs efter balansdagen vilket normalt bekräftar att företaget redan på balansdagen hade en förlust på en kundfordran som därför måste skrivas ned, och

–   varuförsäljning efter balansdagen som visar vilket nettoförsäljningsvärde dessa varor hade på balansdagen.

•  Fastställande efter balansdagen av utgiften eller inkomsten för tillgångar som köpts respektive sålts före balansdagen.

•  Fastställande efter balansdagen av det belopp som avser t.ex. vinstdelning eller bonus, om företaget på balansdagen hade en legal förpliktelse eller informell förpliktelse att utge sådana belopp som en följd av händelser före balansdagen.

•  Upptäckt efter balansdagen av bedrägeri eller fel som gör att den finansiella rapporten är felaktig.

   Sådana händelser som indikerar att vissa förhållanden har uppstått efter balansdagen får inte beaktas vid upprättandet av balansräkningen och resultaträkningen.
Ett exempel på en händelse efter balansdagen som inte får beaktas är en nedgång i marknadsvärdet på företagets placeringar mellan balansdagen och den dag den finansiella rapporten avges. En sådan värdenedgång hänförs normalt inte till placeringarnas värde på balansdagen utan återspeglar omständigheter som har uppstått efter balansdagen. Ett företag får därför inte redovisa värdenedgången eller uppdatera upplysningarna om placeringarna per balansdagen. Dock kan företaget behöva lämna upplysningar enligt punkt 32.4.
Ett annat exempel är när företaget har fått en fordran enligt ett domstolsavgörande efter balansdagen men innan den finansiella rapporten avges. En sådan fordran är en eventualtillgång på balansdagen som inte får redovisas (se kapitel 21). Enligt punkt 21.18 kan upplysning behöva lämnas. Fastställs beloppet för ett överenskommet skadestånd innan den finansiella rapporten avges ska dock en justering göras om skadeståndet inte har redovisats tidigare på grund av att beloppet inte kunde mätas på ett tillförlitligt sätt (se punkt 2.10).
Punkt 22.11 innebär att utdelning till ägare som fastställts efter balansdagen inte ska redovisas som skuld per balansdagen.

Noter

 

Händelser som indikerar förhållanden som uppstått efter balansdagen

5 kap. 22 § ÅRL

Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räken­skaps­årets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resul­tat­räkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. Lag (2015:813)

32.4  Kan den ekonomiska effekten av de händelser som företaget ska lämna upplysningar om enligt 5 kap. 22 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte uppskattas, ska uppgift lämnas om detta förhållande. (BFNAR 2016:9)

Händelser som indikerar förhållanden som uppstått efter balansdagen ska inte beaktas i balansräkningen och resultaträkningen. Nedan ges exempel på händelser efter balansdagen som inte beaktas men som normalt leder till att upplysning ska lämnas. Upplysningen ska spegla information som blir känd efter balansdagen men innan den finansiella rapporten avges.

•  Ett betydande rörelseförvärv eller en avyttring av ett viktigare dotterföretag.

•  Offentliggörande av en plan att avveckla en verksamhet.

•  Betydande inköp av tillgångar, avyttringar eller planerade avyttringar av tillgångar eller expropriation av betydande tillgångar.

•  En viktig produktionsanläggning förstörs.

•  En omfattande omstrukturering meddelas, eller påbörjas.

•  Emission eller återköp av företagets skulder eller egetkapitalinstrument.

•  Onormalt stora förändringar av priset på tillgångar eller i valutakurser.

•  Förändringar i skattesatser eller skattelagar som är beslutade eller i praktiken beslutade och som har betydande inverkan på aktuell skatt eller uppskjuten skatt.

•  Betydande åtaganden ingås, t.ex. genom att utfästa betydande garantier.

•  Betydande rättstvist som påbörjas enbart på grund av händelser som inträffat efter balansdagen.