Kapitel 30 – Effekter av ändrade valutakurser

Tillämpningsområde

30.1  Detta kapitel ska tillämpas vid omräkning av

a) poster i utländsk valuta,

b) nettoinvesteringar i utlandsverksamhet, och

c) tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i svenska dotterföretag och utlandsverksamheter som rapporterar i utländsk valuta.

        Kapitlet ska inte tillämpas på poster som säkringsredovisas (se kapitel 11 och 12).

        I punkterna 30.14 och 30.15 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9)

Affärshändelser ska enligt BFL kunna presenteras i redovisningsvalutan. Detta innebär att transaktioner i utländsk valuta måste räknas om till redovisningsvalutan. Omräkningen ska göras första gången en affärshändelse bokförs och enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Även en approximation av faktiska kurser får användas om den inte ger en för stor avvikelse från en omräkning till avistakurs.
Enligt 7 kap. 11 § ÅRL tillämpas 4 kap. även på koncernredovisningen.

30.2  Utländsk valuta är annan valuta än företagets redovisningsvaluta.

Redovisningsvaluta är den valuta i vilken företaget upprättar sin finansiella rapport.

 

Omräkning av poster i utländsk valuta

4 kap. 13 § ÅRL
Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2000:34)

30.3  Monetära poster i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs.

Poster som är säkrade mot valutakursförändringar, t.ex. av en motpost i utländsk valuta eller ett terminskontrakt, ska redovisas enligt kapitel 11 eller 12.

30.4  Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om.

Icke-monetära poster som inte räknas om redovisas till kursen per dagen för affärshändelsen (anskaffningstidpunkten).

30.5  Monetära poster är kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp.

Exempel på monetära poster är banktillgodohavanden, kundfordringar, leverantörsskulder samt upplupna intäkter och kostnader. Även pensionsavsättningar samt uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran är normalt monetära poster.
Icke-monetära tillgångs- och skuldposter är t.ex.

•  aktier,

•  varulager,

•  förskott från kunder (ej att förväxla med återbetalningsbara depositioner),

•  förutbetalda kostnader, t.ex. försäkringsavgifter och hyror,

•  fastigheter, maskiner och inventarier,

•  patent, varumärken, licenser, goodwill och andra immateriella tillgångar, samt

•  förutbetalda intäkter.

30.6  Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster ska redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. För omräkning av poster som ingår i företagets nettoinvestering i utlandsverksamhet gäller i stället punkterna 30.9–30.11 eller 4 kap. 14 d § andra stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554).

30.7  Valutakursdifferensen ska redovisas antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

30.8  Den del av en realisations- eller omräkningsvinst (eller -förlust) från en icke-monetär post som är hänförlig till valutakursförändringar ska redovisas på samma sätt som vinsten eller förlusten.

Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet

30.9  En monetär post som är en fordran på eller skuld till en utlandsverksamhet ska anses som en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten, om en reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

30.10   En utlandsverksamhet är ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet.

Exempel på monetära poster som är en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten är långfristiga fordringar eller lån men inte kundfordringar eller leverantörsskulder.

30.11   En valutakursdifferens avseende en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen i en utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde ska

a) i juridisk person redovisas i resultaträkningen i det företag där differensen uppstår, och

b) i koncernredovisningen redovisas som en separat komponent direkt i eget kapital.

        Avyttras en nettoinvestering i en utlandsverksamhet ska valutakursdifferenser enligt första stycket b redovisas i resultaträkningen. (BFNAR 2012:5)

I juridisk person ska valutakursdifferensen redovisas i resultaträkningen antingen i det rapporterande företaget eller i utlandsverksamheten beroende på var differensen uppstår. Är den monetära posten säkrad, t.ex. genom ett lån i samma valuta, ska i stället reglerna om säkringsredovisning tillämpas.

4 kap. 14 d § första stycket och andra stycket 2 ÅRL
Om värdering sker enligt 14 a §, ska värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.
I följande fall gäller att värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen:

2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

— Lag (2004:1173)

 

Omräkning av dotterföretag och utlandsverksamhet

30.12   Rapporterar ett svenskt dotterföretag eller en utlandsverksamhet i utländsk valuta ska intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder räknas om till redovisningsvalutan på följande sätt:

a) Tillgångar och skulder, inklusive jämförelsetal, till respektive balansdagskurs.

b) Intäkter och kostnader, inklusive jämförelsetal, till avistakursen per varje dag för affärshändelserna, om inte företaget använder en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen.

        Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen ska redo­visas direkt mot eget kapital. Avyttras det svenska dotterföretaget eller utlandsverksamheten ska de ackumulerade valutakursdifferenserna redovisas i resultaträkningen.
Härrör valutakursdifferenserna från ett delägt svenskt dotter­före­tag eller en delägd utlandsverksamhet som omfattas av koncernredovisningen, ska de ackumulerade kurs­differenser som uppkommer vid omräkningen och som är hänförbara till mi­no­ri­tetsandelarna fördelas på och redovisas som en del av mino­ritetsintresset i koncernbalansräkningen. (BFNAR 2012:5)

Består t.ex. en koncern av enskilda företag med olika valutor, ska intäkterna och kostnaderna samt tillgångar och skulder för vart och ett av företagen räknas om till företagets redovisningsvaluta så att koncernredovisning kan upprättas.
En genomsnittlig kurs är ett exempel på en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen.
Redovisade värden på tillgångar och skulder som uppkommit i samband med att en förvärvsanalys upprättas, t.ex. goodwill och över- eller undervärden, ska räknas om till balansdagens kurs.

30.13   Rapporterar ett dotterföretag eller en utlandsverksamhet i en valuta i ett höginflationsland, ska intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder räknas om enligt den av EU-kommissionen antagna internationella redovisningsstandarden IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer.

Noter

Vissa företag ska lämna upplysning om storleken på de valutakursdifferenser som uppkommit under räkenskapsåret och som redovisats som en separat komponent i eget kapital per balansdagen (se kapitel 6, 36 och 37).

 

Redovisning i juridisk person

30.14   I juridisk person får utländska filialers tillgångar och skulder räknas om enligt punkterna 30.3 och 30.4. (BFNAR 2016:9)

Noter

30.15   Tillämpar ett företag punkt 30.14, ska upplysning lämnas om att utländska filialers tillgångar och skulder har räknats om i enlighet med punkterna 30.3 och 30.4. (BFNAR 2016:9)