Kapitel 24 – Offentliga bidrag

Tillämpningsområde

24.1  Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av och upplysningar om erhållna offentliga bidrag.
I punkt 24.9 finns särskilda regler för juridisk person.

24.2  Offentliga bidrag är stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet.

Ett exempel på formellt fristående organ som bildats av EU, staten och kommuner är regionala utvecklingsfonder.

Offentliga bidrag inkluderar inte andra former av offentliga stöd där ett värde inte rimligtvis kan fastställas och inte heller transaktioner med staten eller offentliga organ vilka inte kan särskiljas från företagets normala affärstransaktioner.

 

Redovisning av offentliga bidrag

24.3  Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

24.4  Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när prestationen utförs.
Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld.

Av punkt 2.18 framgår att en intäkt endast får redovisas om

•  de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och

•  inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

24.5  Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt.

Ett bidrag som minskar tillgångens anskaffningsvärde kommer att redovisas i resultaträkningen under tillgångens nyttjandeperiod i form av lägre avskrivningar. Ett bidrag som redovisas som en förutbetald intäkt redovisas i resultaträkningen fördelat på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod.

24.6  Ett offentligt bidrag ska värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Noter

24.7  Ett större företag ska lämna upplysningar om

a) karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

b) villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

c) eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag. (BFNAR 2016:9)

5 kap. 8 § första stycket 1 ÅRL
För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om
1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
— Lag (2015:813)

24.8  Har anläggningstillgångar anskaffats med offentligt bidrag, ska uppgift om anskaffningsvärde enligt 5 kap. 8 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde. (BFNAR 2016:9)

24.8A Har anläggningstillgångar i ett större företag anskaffats med offentligt bidrag, ska upplysning lämnas om bidragets storlek samtliga år som företaget nyttjar tillgången. (BFNAR 2016:9)

Enligt 7 kap. 14 § första stycket ÅRL tillämpas 5 kap. 8 § även på koncern­redovisningen och det som sägs där om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

   Upplysningen ska ange anskaffningsvärdet efter avdrag för bidraget om bidraget har minskat anskaffningsvärdet.

Redovisning i juridisk person

24.9  I juridisk person får ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en omsättningstillgång minska tillgångens anskaffningsvärde.