Kapitel 16 – Noter om förvaltningsfastigheter

Tillämpningsområde

16.1  Detta kapitel ska tillämpas på upplysningar om förvaltningsfastigheter.

Kapitlet innehåller regler om upplysningar om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Vid redovisning av materiella anläggningstillgångar, inklusive förvaltningsfastigheter, tillämpas kapitel 17.

Mindre företag behöver inte tillämpa kapitlet.

 

Definition och klassificering

16.2  En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring.

En förvaltningsfastighet kan vara mark, byggnad, del av byggnad eller mark med byggnad. Punkt 16.2 innebär att en fastighet som används i företagets löpande verksamhet för produktion och tillhandahållande av tjänster, för administrativa ändamål eller innehas för försäljning i den löpande verksamheten inte är en förvaltningsfastighet.

Exempel på förvaltningsfastigheter är

•  mark som innehas för att ge långsiktig värdestegring,

•  byggnad som ägs av företaget och som hyrs ut enligt ett eller flera operationella leasingavtal,

•  byggnad som företaget innehar i egenskap av leasetagare enligt ett finansiellt leasingavtal och som i sin tur hyrs ut enligt ett eller flera operationella leasingavtal, och

•  outhyrd byggnad som innehas för att hyras ut.

   Avser företaget för närvarande att varken nyttja mark för den egna verksamheten eller sälja den, anses syftet med innehavet vara att ge långsiktig värdestegring.

Fastigheter som inte är förvaltningsfastigheter är t.ex.

•  fastigheter som innehas för försäljning i den löpande verksamheten, i förekommande fall efter ombyggnad eller vidareförädling (se kapitel 13),

•  fastigheter som byggs om eller exploateras för ett annat företags räkning (se kapitel 23),

•  rörelsefastigheter, inklusive fastigheter som är avsedda att nyttjas av ägaren i framtiden, fastigheter som används av de anställda oavsett om de betalar marknadshyra eller inte samt rörelsefastigheter som ägaren beslutat att avyttra (se kapitel 17), och

•  fastigheter som byggs om eller exploateras för framtida användning som förvaltningsfastighet (se kapitel 17).

16.3  En fastighet som delvis är förvaltningsfastighet (blandad användning) ska delas upp på förvaltningsfastighet respektive byggnad och mark.
Kan det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet som är del av en fastighet inte utan oskälig kostnad mätas på ett tillförlitligt sätt, behöver inte någon del av fastigheten klassificeras som förvaltningsfastighet.

Noter

16.4  Ett större företag ska lämna följande upplysningar om förvaltningsfastigheter, åtminstone på aggregerad nivå:

a) Redovisat värde.

b) Verkligt värde. 

c) Metoder och betydande antaganden som använts för att fastställa verkligt värde.

d) I vilken utsträckning verkligt värde baserats på värdering utförd av en oberoende värderingsman.

e) Om det finns begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att disponera hyresinkomst eller försäljningslikvid.

f) Väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheterna.

        Upplysningar enligt första stycket b–d behöver endast lämnas om värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt och uppgifterna kan tas fram utan oskälig kostnad. (BFNAR 2016:9)

Upplysning om verkligt värde avseende fastighet som inte är förvaltnings­fastighet, men som byggs om eller exploateras för framtida användning som förvaltningsfastighet, lämnas först när arbetet är slutfört och fastig­heten har övergått till att vara en förvaltningsfastighet. Är det fråga om förvaltningsfastighet som byggs om för att också efter ombyggnaden användas som förvaltningsfastighet ska upplysning lämnas om verkligt värde.

Upplysningar ska även lämnas enligt kapitel 17 och i förekommande fall kapitel 20.