Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

BFNAR 2012:1

Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.
Kapitel 11 och 12 upphör att gälla den 6 december 2012. (BFNAR 2012:5)

 

BFNAR 2012:5

Detta allmänna råd gäller från och med den 6 december 2012.

 

BFNAR 2014:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 17 november 2014.

 

BFNAR 2016:9

Detta allmänna råd gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Bestämmelserna i punkt 1.3 i den nya lydelsen får tillämpas av ett mindre företag som har en annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening, första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

 

BFNAR 2017:2

Detta allmänna råd gäller från och med den 12 juni 2017.