Exempel 5 Avyttring av andelar i dotterföretag

I exempel 3 och 4 visas vad som tidigare har hänt.
Efter sex år säljer företaget A 60 % av företaget B. A erhåller 30 000 för aktierna. Samtidigt köps 100 % av företaget C för 10 000, vilket motsvarar det egna kapitalet i C. I C finns inga övervärden. I samband med försäljningen amorterar A sin skuld till B på 8 000.

Försäljningen av andelarna i B innebär att A inte längre har ett bestämmande inflytande över B och att samtliga andelar i dotterföretaget ska ses som avyttrade. En vinst eller förlust ska redovisas i koncernredovisningen. I stället har A förvärvat andelar i intresseföretaget B. Dessa andelar ska värderas till verkligt värde vid försäljningstidpunkten.
I den juridiska personen A är anskaffningsvärdet på andelarna i dotterföretaget B 26 000 + 7 200=33 200.
Anskaffningsvärdet på As kvarvarande innehav i intresseföretaget B är
40 % × 33 200=13 280.
Redovisad realisationsvinst i den juridiska personen A är
30 000 – (33 200 – 13 280)=10 080.

 

Omvärdering av andelarna i B
I koncernredovisningen är B nu ett intresseföretag i stället för ett dotterföretag och värdet på det kvarvarande innehavet (40 %) ska omvärderas till verkligt värde vid försäljningstidpunkten. Eftersom 60 % av innehavet sålts för 30 000 kan verkligt värde på det kvarvarande innehavet bestämmas till (30 000/0,60) × 40 % = 20 000.
Eftersom anskaffningsvärdet i den juridiska personen är 13 280 och anskaffningsvärdet i koncernen 20 000 justeras värdet i koncernbalansräkningen med 6 720.

 

Justering av eget kapital
Eget kapital i koncernbalansräkningen justeras med vinsten vid försäljningstillfället. Vinsten består dels av realisationsvinsten i koncernredovisningen, dels av vinsten som uppstår vid omvärderingen av innehavet i B.

Försäljningspris                                                                                                            30 000
60 % av Bs värde i koncernen innan försäljningen                                                   – 10 500 1)

Realisationsvinst                                                                                                          19 500

Verkligt värde                                                                                                                20 000

40 % av Bs värde i koncernen innan försäljningen                                                      – 7 000 2)

Omvärderingsvinst                                                                                                        13 000

 

Total vinst i koncernredovisningen                                                                                32 500

 

 

I koncernen är Bs värde innan försäljningen:

Tillgångar minus skulder                                                                                              14 000

Övervärde mark                                                                                                             5 000

Uppskjuten skatt                                                                                                         – 1 500

Summa                                                                                                                        17 500

1)  60 % × 17 500=10 500

2)  40 % × 17 500=7 000

 

Eftersom realisationsvinsten i den juridiska personen är 10 080 och realisationsvinsten i koncernen 19 500 justeras det egna kapitalet i koncernbalansräkningen med 9 420.
Det egna kapitalet justeras också med omvärderingsvinsten på 13 000.

Även den tidigare resultatpåverkan på grund av fem års goodwillavskrivningar avseende majoriteten samt den negativa egetkapitaleffekten för majoriteten av det ytterligare förvärvet år 5 justeras i eget kapital: 12 000 + 3 700=15 700.
I samband med försäljningen av B ökade posten Övriga tillgångar med försäljningspriset minskat med amorteringen: 30 000 – 8 000= 22 000. Köpet av C innebar att tillgångarna i A minskade med 10 000 men samtidigt ökade koncernens tillgångar med lika mycket då tillgångarna i C uppgick till 10 000.

 

 

 

 

 

 

Koncern BR       före förs. av B och köp av C

Förs. av 60 % av B Köp av C

Koncern BR        efter förs. av B och köp av C

Mark

11 000

– 11 000

0

Andelar i B

20 000

20 000

Övriga tillgångar

18 000

22 000

40 000

29 000

31 000

60 000

EK

20 300

31 000

52 800

Uppskjuten skatteskuld

1 500

– 1 500

0

Lån

7 200

0

7 200

29 000

31 000

60 000

 

BR A BR C Eliminering
C
Eliminering och om-värdering B Koncern BR efter försälj-ning och förvärv
Andelar i B 13 280

6 720

20 000

Andelar i C 10 000 – 10 000

0

Övriga tillgångar 30 000 10 000

40 000

53 280 10 000 – 10 000

6 720

60 000

EK 46 080

(varav reavinst 10 080)

10 000 – 10 000

 

 

9 420

13 000

– 15 700

 

 

52 800

Lån 7 200

7 200

53 280 10 000 – 10 000

6 720

60 000