Exempel 4 Rörelseförvärv (förvärv av ytterligare andelar)

I exempel 3 förvärvade företaget A 80 % av företaget B. Efter fem år förvärvar A resterande 20 %, dvs. minoriteten, av B för 7 200. Köpet finansieras med lån. Belopp i tkr.
I koncernredovisningen har avskrivning på goodwill gjorts med 20 % per år.
Bs resultat har varit 0 samtliga år.
Marken skrivs inte av.
B har en fordran på A på 8 000.

Balansräkning i A efter det ytterligare förvärvet

Andelar db

 33 200

Eget kapital

36 000

Övriga tillgångar

18 000

Skuld db

8 000

Lån

7 200

51 200

51 200

 

 

Balansräkning i B vid det ytterligare förvärvet

Mark

6 000

Eget kapital

14 000

Kassa

8 000

14 000

14 000

 

Marken har nu ett marknadsvärde på 12 000.

 

B är redan ett dotterföretag och enligt enhetssynen ses det nya förvärvet enbart som en transaktion mellan ägarna. Detta innebär att transaktionen enbart påverkar det egna kapitalet. Förvärvsanalys upprättas endast när B blev ett dotterföretag varför det högre marknadsvärdet på marken inte beaktas. Detsamma gäller även vid avyttring av andelar i dotterföretag så länge moderföretaget har kvar det bestämmande inflytandet i dotterföretaget.
I koncernbalansräkningen är koncerngoodwillen helt avskriven
15 000 – (5 × 20 % × 15 000) = 0.
I koncernbalansräkningen redovisas de båda företagen som en ekonomisk enhet och interna mellanhavanden elimineras.
Av avskrivningarna på koncerngoodwillen på 15 000 är 12 000 hänförliga till majoritetsägarnas andel och 3 000 är hänförliga till minoritetsintresset.
Efter att minoritetens andel på 6 500 har minskats med avskrivningar på 3 000 återstår ett redovisat värde på 3 500. A har betalat 7 200 för detta vilket innebär att det egna kapitalet i A påverkas med 3 700.

Koncern BR

före förvärvet

Köp av 20 % av B

Koncern BR

efter förvärvet

Goodwill

0

0

Mark

11 000

11 000

Övriga tillgångar

18 000

18 000

29 000

29 000

EK

24 000

– 3 700

20 300

EK minoritet

3 500

– 3 500

0

Uppskjuten skatteskuld

1 500

1 500

Lån

0

7 200

7 200

29 000

0

29 000

 

BR A BR B

Elimine-
ring och justering

Koncern BR direkt efter förvärvet

Goodwill

15 000

–15 000

Mark 6 000

5 000

11 000

Andelar B 33 200

– 33 200

0

Fordran mb 8 000

– 8 000

0

Övriga tillgångar 18 000

18 000

51 200 14 000

– 36 200

29 000

EK 36 000 14 000

– 14 000

20 300

– 12 000

– 3 700

EK minoritet

6 500

0

– 3 000

– 3 500

Uppskjuten skatteskuld

1 500

1 500

Skuld db 8 000

– 8 000

0

Lån 7 200

7 200

51 200 14 000

– 36 200

29 000