Exempel 3 Rörelseförvärv (80 %)

Företaget A förvärvar 80 % av företaget B för 26 000 (betalas med medel ur kassan).

Balansräkning i A vid förvärvet

Kassa

32 500

Eget kapital

32 500

32 500

32 500

 

 

Balansräkning i B vid förvärvet

Mark

6 000

Eget kapital

14 000

Kassa

8 000

14 000

14 000

 

Marken har ett marknadsvärde på 11 000.

Skattesats 30 %. Beloppen är i tkr.

 

Koncernredovisningen ska upprättas enligt enhetssynen, vilket innebär att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet.
Vid upprättande av förvärvsanalysen tar A in samtliga identifierbara tillgångar och skulder i B i koncernredovisningen värderade till verkligt värde. Minoriteten redovisas som en del av det egna kapitalet i koncernbalansräkningen. Skiljer sig det redovisade värdet på en identifierbar tillgång eller skuld från det verkliga värdet ska uppskjuten skatt beräknas och redovisas. Mellanskillnaden av verkligt värde på nettotillgångarna (efter hänsyn till uppskjuten skatt) och köpeskillingen plus minoritetens värde ska redovisas som koncerngoodwill.

Förvärvsanalys                                                                                                                                      

Anskaffningsvärde                                                                                         26 000

Minoritet                                                                                                         6 500    1)          32 500

Verkligt värde (nettotillgångar):

Mark                                                                                                          11 000

Kassa                                                                                                          8 000

   Uppskjuten skatteskuld                                                                            – 1 500  2)           – 17 500

 Goodwill                                                                                                                                     15 000

1)  Minoritetens del i B: (26 000/0,8) × 20 % = 6 500

2)  Uppskjuten skatt på övervärde på mark: 30 % × 5 000 = 1 500

 

 

 

 

I koncernbalansräkningen redovisas de båda företagen som en ekonomisk enhet och interna mellanhavanden elimineras.

BR A

BR B

Elimine-
ring och justering

Koncern BR direkt efter förvärvet

Goodwill

15 000

15 000

Mark

6 000

5 000

11 000

Andelar B

26 000

– 26 000

0

Kassa

6 500

8 000

14 500

32 500

14 000

– 6 000

40 500

EK

32 500

14 000

–14 000

32 500

EK minoritet

6 500

6 500

Uppskjuten
skatteskuld

1 500

1 500

32 500

14 000

– 6 000

40 500