Exempel 2 Kassaflödesanalys (direkt metod)

Samma förutsättningar som i exempel 1.

Härledning av vissa poster i kassaflödesanalysen:

Inbetalningar från kunder

Nettoomsättning enligt resultaträkningen                                                         35 000

Ökning av kundfordringar                                                                                – 1 480

Kundfordringar enligt förvärvsanalys avseende förvärvat

dotterföretag                                                                                                          130

                                                                                                                          33 650

Utbetalningar till leverantörer och anställda

Vid funktionsindelad resultaträkning

Kostnad för sålda varor enligt resultaträkningen                                            – 32 500

Försäljningskostnader enligt resultaträkningen                                                   – 750

Administrationskostnader enligt resultaträkningen                                              – 550

Avskrivningar inkluderade i posterna ovan                                                             350

Minskning av varulager enligt balansräkningen                                                   2 500

Ökning av leverantörsskulder enligt balansräkningen                                         1 360

Varulager enligt förvärvsanalys avseende förvärvat dotterföretag                          110

Leverantörsskulder enligt förvärvsanalys avseende förvärvat

dotterföretag                                                                                                        – 125

                                                                                                                        – 29 605

Vid kostnadsslagsindelad resultaträkning

Handelsvaror enligt resultaträkningen                                                            – 28 000

Övriga externa kostnader enligt resultaträkningen                                           – 3 150

Personalkostnader enligt resultaträkningen                                                      – 2 300

Minskning av varulager                                                                                        2 500

Ökning av leverantörsskulder                                                                              1 360

Varulager enligt förvärvsanalys avseende förvärvat

dotterföretag                                                                                                           110

Leverantörsskulder enligt förvärvsanalys avseende förvärvat

dotterföretag

                                                                                                                            – 125

                                                                                                                       – 29 605

I övrigt är härledningarna desamma som i exempel 1.

Kassaflödesanalys

                                                                                                           År 2

Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder                                                               33 650

Utbetalningar till leverantörer och anställda                                – 29 605

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före betalda räntor och inkomstskatter                                       4 045

Erhållen ränta                                                                                     530

Erlagd ränta                                                                                     – 848

Betald inkomstskatt                                                                         – 917

Kassaflöde från den löpande verksamheten                             2 810

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag                                                                 – 550

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                   – 360

Försäljning av inventarier                                                                    60

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                    – 850

Finansieringsverksamheten

Nyemission                                                                                       300

Upptagna lån                                                                                    275

Amortering av skuld                                                                         – 65

Utbetald utdelning                                                                       – 1 020

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                            – 510

Årets kassaflöde                                                                          1 450

Likvida medel vid årets början, not 1                                            750

Likvida medel vid årets slut, not 1                                              2 200

Tilläggsupplysningen är densamma som i exempel 1.