Exempel 1 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Koncernens likvida medel består av:

                                                                     År 2          År 1
Kassa och bank                                            830           325

Kortfristiga placeringar                               1 370          425

Belopp vid årets slut                                   2 200          750

Alla kortfristiga placeringar i balansräkningen är inte likvida medel. För att vara likvida medel ska de lätt kunna omvandlas till ett känt belopp och vara utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Ett dotterföretag har under året förvärvats för 600. Värdet av förvärvade tillgångar och skulder, enligt den förvärvsanalys som upprättats vid förvärvet, framgår av nedanstående specifikation:

Materiella anläggningstillgångar                610

Varulager                                                   110

Kundfordringar                                          130

Likvida medel                                              50

Långfristiga skulder                                 –175

Leverantörsskulder                                 – 125

Erlagd köpeskilling                                     600

Koncernens likvida medel påverkas med 550 (erlagd köpeskilling minskad med likvida medel i det förvärvade företaget).
Vid slutet av perioden ingår räntefordringar om 120 i posten Upplupna intäkter.
Årets räntekostnader uppgår till 480 som i sin helhet betalts under året. Under året har dessutom betalts 368 avseende föregående års räntekostnader, vilka ingick i posten Upplupna kostnader.
Under året har materiella anläggningstillgångar förvärvats för 1 310 varav 950 finansierats genom ett finansiellt leasingavtal. Resterande 360 betalades vid förvärvstillfället. Under året amorteras skulden enligt leasingavtalet med 65.
Inventarier har sålts för 60. Anskaffningsvärdet för dessa uppgick till 90 och ackumulerade avskrivningar till 50 vilket innebär att reavinsten är 20.
Under året har ett nytt långfristigt lån på 275 tagits upp.
Under året har moderföretaget lämnat 1 020 i utdelning.
Moderföretaget har under året tillförts 300 genom en nyemission.

Koncernens resultaträkning för år 2 (funktionsindelad)

Nettoomsättning                                                                           35 000

Kostnad för sålda varor                                                             – 32 500

Bruttoresultat                                                                               2 500

Försäljningskostnader                                                                    – 750

Administrationskostnader                                                               – 550

Övriga rörelseintäkter                                                                         20

Rörelseresultat                                                                             1 220

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar       650

Räntekostnader                                                                              – 480

Resultat efter finansiella poster                                                  1 390

Skatt på årets resultat                                                                    – 367

Årets resultat                                                                                1 023

 

Koncernens resultaträkning för år 2 (kostnadsslagsindelad)

Nettoomsättning                                                                       35 000

Övriga rörelseintäkter                                                                      20

Rörelsens kostnader

Handelsvaror                                                                         – 28 000

Övriga externa kostnader                                                        – 3 150

Personalkostnader                                                                   – 2 300

Avskrivningar                                                                              – 350

Rörelseresultat                                                                         1 220

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar   650

Räntekostnader                                                                          – 480

Resultat efter finansiella poster                                              1 390

Skatt på årets resultat                                                                – 367

Årets resultat                                                                            1 023

 

 

 

 

 

Koncernens balansräkning per den 31 december

TILLGÅNGAR                                                        År 2            År 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar          1 700            650

Inventarier, verktyg och installationer                      780            300

                                                                              2 480           950

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav              1 800         1 800

                                                                              1 800         1 800

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror                           2 000          4 500

                                                                             2 000          4 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar                                                     3 280          1 800

Upplupna intäkter                                                   120                 0

                                                                             3 400          1 800

Kortfristiga placeringar                                     1 570             625

Kassa och bank                                                    830             325

SUMMA TILLGÅNGAR                                     12 080        10 000

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital                                                          1 300           1 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat            1 703          1 700

                                                                              3 003          2 700

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut                                        2 500            2 500

Övriga skulder                                                      1 735              400

                                                                             4 235           2 900

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                                              3 000           1 640

Skatteskulder                                                            50              600

Upplupna kostnader                                             1 792           2 160

                                                                             4 842           4 400

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       12 080         10 000

 

Härledning av vissa poster i kassaflödesanalysen:

Erhållen ränta

Finansiell intäkt enligt RR                                                                   650

Ökning av räntefordran (i upplupna intäkter)                                   – 120

                                                                                                            530

Erlagd ränta

Räntekostnad enligt RR                                                                   – 480

Minskning av ränteskulder (i upplupna kostnader)                          – 368

                                                                                                         – 848

Betald inkomstskatt

Skattekostnad enligt RR                                                                  – 367

Minskning av skatteskulder                                                              – 550

                                                                                                         – 917

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Ökning av posten enligt BR                                                          – 1 530

Redovisat värde på sålda inventarier                                                – 40

Årets avskrivningar                                                                           – 350

Materiella anläggningstillgångar enligt förvärvsanalys

avseende förvärvat dotterföretag                                                       610

Anskaffning som finansierats genom finansiellt   leasingavtal           950

                                                                                                        – 360

Minskning av varulager

Minskning av posten enligt balansräkningen                                  2 500

Varulager i förvärvat dotterföretag                                                      110

                                                                                                        2 610

Upptagna lån

Ökning av posten enligt balansräkningen                                       1 335

Andel av ökning hänförligt till finansiellt leasingavtal                      – 950

Skulder enligt förvärvsanalys avseende förvärvat dotterföretag     – 175

Amortering av finansiellt leasingåtagande                                           65

                                                                                                           275

Kassaflödesanalys

                                                                                                        År 2

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat                                                                              1 220

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar                                                                                   350

Realisationsvinst                                                                             – 20

                                                                                                      1 550

Erhållen ränta                                                                                   530

Erlagd ränta                                                                                   – 848

Betald inkomstskatt                                                                       – 917

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital                                                      315

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning av varulager                                                                 2 610

Ökning av rörelsefordringar                                                       – 1 350

Ökning av rörelseskulder                                                              1 235

Kassaflöde från den löpande verksamheten                            2 810

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag                                                               – 550

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                 – 360

Försäljning av inventarier                                                                  60

Kassaflöde från investeringsverksamheten                            – 850

Finansieringsverksamheten

Nyemission                                                                                     300

Upptagna lån                                                                                  275

Amortering av skuld                                                                       – 65

Utbetald utdelning                                                                     – 1 020

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                          – 510

Årets kassaflöde                                                                         1 450

Likvida medel vid årets början, not 1                                           750

Likvida medel vid årets slut, not 1                                             2 200

 

 

Noter

Not 1. Likvida medel

 År 2    År 1

Kassa och bank                                                                                  830      325

Kortfristiga placeringar                                                                     1 370      425

Belopp vid årets slut                                                                         2 200      750

 

Kortfristiga placeringar i balansräkningen vid årets slut uppgick till 1 570 (625) varav 1 370 (425) utgjordes av finansiella instrument (fordringar) med en löptid på upp till tre månader.