Bilaga 1 – Definitioner

I denna bilaga har de begrepp som är definierade i vägledningen samlats. Av andra kolumnen framgår i vilken punkt begreppet är definierat. I de fall ett begrepp är definierat i kommentartext står hänvisningen inom parentes. Några begrepp är endast definierade i bilagan. De är märkta med en stjärna.

I kapitlen är det definerade begreppet i fetstil första gången begreppet förekommer i punkten. I kommentartexten är ett begrepp i fetstil första gången det förekommer i kommentaren om begreppet inte förekommer i fetstil i en punkt i det aktuella kapitlet.

 

Begrepp

AR

(Kom)

Definition

Affärsdagen

12.17

Den dag då företaget ingår ett bindande avtal om att köpa eller sälja en tillgång.

Aktierelaterade ersättningar

26.2

Ersättningar till parter, inklusive anställda, som levererat varor eller tjänster till företaget där ersättningen regleras antingen med företagets egetkapitalinstrument eller med kontanter (eller andra tillgångar) till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument.

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

26.3

Ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument.

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

26.4

Ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ådra sig skulder till leverantören av dessa varor eller tjänster till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument.

Aktiv marknad

12.25

En aktiv marknad existerar när följande villkor är uppfyllda:

•  Handeln avser likartade produkter.

•  Intresserade köpare och säljare finns normalt.

•  Information om priserna är allmänt tillgängliga.

 

Aktuell skatt

29.4

Inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Avistaköp eller avistaförsäljning

12.16

Köp eller försäljning av en finansiell tillgång som görs enligt ett avtal vars villkor kräver leverans av tillgången inom den generella tidsram som fastställts av regelverk eller praxis på den berörda marknaden.

Avgiftsbestämda planer

28.8

Planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.

Avskrivning

17.12

En systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

Avskrivningsbart belopp

17.14

En tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i stället för anskaffningsvärdet, efter avdrag för beräknat restvärde.

Avsättning

(21)

En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Balansdagen

*

Sista dagen i det räkenskapsår som den finansiella rapporten avser.

Bestämmande inflytande

9.2

En rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Biologiska tillgångar

34.2

Levande djur och levande växter.

Bruttoinvestering i ett leasingavtal

20.16

Summan av

•  de minimileaseavgifter som leasegivaren erhåller enligt ett finansiellt leasingavtal, och

•  eventuellt ej garanterat restvärde som tillfaller leasegivaren.

Derivatinstrument

11.8

Ett finansiellt instrument som uppfyller följande kriterier:

•  Värdet på instrumentet ändras till följd av ändringar i en särskilt angiven räntesats, valutakurs, råvarupris, pris på ett finansiellt instrument eller annan variabel som inte är specifik för någon av avtalsparterna.

•  Det krävs ingen initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas reagera på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer.

•  Instrumentet regleras vid en framtida tidpunkt.

Effektivränta

11.11

Den räntesats som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under det finansiella instrumentets förväntade löptid till instrumentets redovisade värde.

 

Effektivräntemetoden

11.12

En metod för beräkning enligt vilken ränteintäkten eller räntekostnaden ett räkenskapsår är lika med den finansiella tillgångens eller finansiella skuldens redovisade värde vid räkenskapsårets början multiplicerat med effektivräntan.

Eget kapital

2.14

Skillnaden mellan redovisade tillgångar och redovisade skulder.

Egetkapitalinstrument

22.3

Varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder.

Entreprenadavtal

23.10

Ett särskilt framförhandlat avtal om ett uppdrag som avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning.

Ersättningar efter avslutad anställning

28.6

Ersättningar till anställda som utgår efter avslutad anställning med undantag av ersättningar vid uppsägning.

Ersättningar till anställda

28.2

Alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda.

Ersättningar vid uppsägning

28.25

Ersättningar till anställda som lämnas på grund av

•  företagets beslut att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller

•  en anställds beslut att acceptera frivillig avgång i utbyte mot dessa ersättningar.

Eventualförpliktelse

21.14

•  En möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

•  en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgång

21.15

En möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir.

Fel

10.11

Utelämnande eller felaktighet i de finansiella rapporterna för ett eller flera tidigare räkenskapsår på grund av underlåtenhet att använda, eller felaktig användning av, tillförlitlig information som

•  fanns tillgänglig när de finansiella rapporterna avgavs, och

•  rimligen kunde förväntas ha erhållits och beaktats när de finansiella rapporterna upprättades och utformades.

Finansiell rapport

3.2

En koncernredovisning eller en årsredovisning.

Finansiell skuld

11.6

En skuld som innebär en avtal­senlig skyldighet att

•  erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part, eller

•  byta finansiella instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga.

Finansiell tillgång

11.5

En tillgång i form av

•  kontanter,

•  en avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller en
annan finansiell tillgång från en annan part,

•  en avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument
med en annan part enligt villkor som kan komma
att visa sig förmånliga, eller

•  egetkapitalinstrument utgivna av ett annat företag.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel

12.5

Finansiella tillgångar eller finansiella skulder som

•  förvärvades eller uppkom med syfte att säljas eller återköpas på kort sikt,

•  vid det första redovisningstillfället ingick i en portfölj med finansiella instrument som förvaltades tillsammans och för vilka det fanns ett nyligen uppvisat mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller

•  är derivatinstrument och som inte har identifierats som ett säkringsinstrument enligt punkterna 12.51–12.56 och ingår i en säkringsredovisning.

Finansiella tillgångar som kan säljas

12.9

Finansiella tillgångar som företaget antingen klassificerat i denna värderingskategori eller som inte kan hänföras till någon av de övriga värderingskategorierna i punkt 12.4 a–c.

Finansiellt garantiavtal

11.7

Ett finansiellt instrument enligt vilket utställaren av garantin ska ersätta innehavaren av garantin för en förlust som denne ådrar sig på grund av att en viss gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren för en finansiell skuld.

Finansiellt instrument

11.4

Varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång hos en part och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument hos en annan part. Avtalet behöver inte ha medfört någon betalning.

Finansiellt leasingavtal

20.3

Ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.

Finansieringsverksamhet

7.7

Åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

Forskning

18.10

Planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt.

Företag

1.1

En fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). Med företag avses i detta allmänna råd även en koncern.

Företag för särskilt ändamål

9.3

Ett företag som är bildat för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte.

Förlustkontrakt

21.3

Ett kontrakt där företagets oundvikliga utgifter för att uppfylla sina förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna av kontraktet. Med oundvikliga utgifter avses det lägsta av å ena sidan utgifterna för att fullfölja kontraktet och å andra sidan skadestånd eller liknande ersättningar om kontraktet inte fullföljs.

Förmånsbestämda planer

28.9

Andra planer för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämda planer.

Förstagångstillämpare

35.3

Ett företag som första gången tillämpar detta allmänna råd vid upprättandet av en finansiell rapport.

Förvaltningsfastighet

16.2

En fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring.

Förvaltningstillgångar

28.10

Tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse.

Försäkringsbrev utgivet av en försäkringsgivare som inte är närstående till företaget är också förvaltningstillgång om ersättningen enligt försäkringsbrevet

•  endast kan användas för att betala eller finansiera ersättningar enligt en förmånsbestämd plan, och

•  inte är tillgänglig för företagets egna fordringsägare och kan återföras till företaget endast om ersättningen

–  är större än vad som behövs för att täcka företagets samtliga relaterade förpliktelser, eller

–  återförs till företaget för att ersätta detta för redan betalda ersättningar efter avslutad anställning.

Förvärvstidpunkten

19.5

Den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande över den förvärvade enheten.

Gemensamt bestämmande inflytande

15.3

Föreligger när två eller flera parter i avtal reglerat att gemensamt utöva det bestämmande inflytandet över en ekonomisk verksamhet.

Gemensamt styrt företag

15.8

Ett joint venture som inbegriper bildandet av ett aktiebolag, handelsbolag eller någon annan form av företag i vilket varje samägare äger andelar.

Geografisk marknad

8.19

Ett visst land eller en grupp länder där företaget har försäljning, genom direkt export eller egna lokala enheter.

Goodwill

19.13

Den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är högre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Händelser efter balansdagen

32.2

Såväl gynnsamma som ogynnsamma händelser, vilka inträffat mellan balansdagen och den dag då den finansiella rapporten avges.

IFRS-företag

1.2

Företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Immateriell tillgång

18.2

En icke-monetär tillgång utan fysisk form.

Inbäddat derivat

12.75

En del av ett avtal som också omfattar ett värdkontrakt som inte är ett derivatinstrument, vilket innebär att vissa av avtalets kassaflöden varierar på ett sätt som liknar kassaflödena för fristående derivatinstrument.

Informell förpliktelse

21.6

En förpliktelse till följd av att företaget

•  på grund av en etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt utförligt aktuellt uttalande har visat externa parter att det påtar sig vissa skyldigheter, samt

•  därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter att det kommer att fullgöra sina skyldigheter.

Ingångsbalansräkning

35.6

En balansräkning per tidpunkten för övergång.

Inkomstskatter

29.2

Samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat samt kupongskatter som erläggs av dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag vid utdelning till det rapporterande företaget.

Intäkt

2.16

En ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare som ökar eget kapital är inte en intäkt.

Investeringar som hålls till förfall

12.6

Finansiella tillgångar som inte är derivatinstrument och som har fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid och som företaget har både avsikt och förmåga att hålla till förfall.

Investeringsverksamhet

7.6

Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel.

Joint venture

15.2

Ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten.

Jord- och skogsbruksprodukter

34.2

De skördade produkterna av företagets biologiska tillgångar.

Jord- och skogsbruksverksamhet

34.2

Ett företags biologiska omvandling och skörd av biologiska tillgångar för försäljning eller för omvandling till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya biologiska tillgångar.

Kassaflöden

7.3

In- och utflöden av likvida medel.

Kassaflödesanalys

7.2

Innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Kassagenererande enhet

27.4

Den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av        andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Koncernredovisning

(9)

En redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag upprättad som om dessa var en enda ekonomisk enhet.

Kontrakt som verkställs längre fram

21.2

Kontrakt där inte någon av parterna har uppfyllt någon av sina förpliktelser, eller där båda parterna endast delvis, men i lika utsträckning, har uppfyllt sina förpliktelser.

Kortfristiga ersättningar

28.3

Ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning.

Kostnad

2.17

En minskning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av utbetalningar eller en minskning av tillgångars värde eller en ökning av skulders värde som medför en minskning av eget kapital. Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte en kostnad.

Leasingavtal

20.2

Ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning.

Leasingavtalets implicita ränta

20.7

Den diskonteringssats som för leasegivaren vid leasingavtalets ingående resulterar i att summan av nuvärdet av minimileaseavgifterna och ej garanterat restvärde överensstämmer med summan av det verkliga värdet för det leasade objektet och leasegivarens eventuella direkta utgifter som uppkommer till följd av att ett leasingavtal ingås.

Legal förpliktelse

21.5

En förpliktelse till följd av

•  ett kontrakt,

•  lagstiftning, eller

•  annan laglig grund.

Likvida medel

7.4

•  Kassamedel,

•  disponibla tillgodohavanden hos banker samt motsvarande institut, och

•  kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Likviddagen

12.18

Den dag då en tillgång levereras.

Lånefordringar och kundfordringar

12.8

Finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar men som inte är derivatinstrument.

Låneutgifter

25.2

Ränta och andra utgifter som uppkommer till följd av att ett företag lånar kapital.

Löpande verksamhet

7.5

Utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Marginell låneränta

20.8

Den räntesats som leasetagaren skulle ha betalat enligt ett motsvarande leasingavtal.

 

Materiell anläggningstillgång

17.2

En fysisk tillgång som företaget innehar för

•  produktion eller distribution av varor eller tjänster,

•  uthyrning till andra,

•  administrativa ändamål, eller

•  långsiktigt investeringsändamål.

Minimileaseavgifter

20.6

20.17

För leasetagaren

•  de betalningar, exklusive variabla avgifter, serviceutgifter och skatter, som ska betalas av leasetagaren till leasegivaren under leasingperioden med tillägg av eventuellt belopp som garanteras av leasetagaren eller av denne närstående företag, och

för leasegivaren

•  de betalningar, exklusive variabla avgifter, serviceutgifter och skatter, som ska betalas av leasetagaren till leasegivaren under leasingperioden med tillägg av eventuella restvärden som garanterats av leasetagaren eller denne närstående part eller av oberoende tredje part som har ekonomiska förutsättningar att fullfölja åtagandet.

Minoritetsintresse

9.5A

Ett innehav utan bestämmande inflytande enligt 7 kap. 9 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Monetära poster

30.5

Kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp.

 

Negativ goodwill

19.15

Den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är lägre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Nettoinvestering i ett leasingavtal

20.16

Bruttoinvesteringen i ett leasingavtal diskonterat till leasingavtalets implicita ränta.

Nuvärde

*

Det diskonterade värdet av framtida kassaflöden.

Nyttjandeperiod

17.16

•  Den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag, eller

•  det antal tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med tillgången av ett företag.

Nyttjandevärdet

27.7

Nuvärdet av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till.

Oberoende verksamhetsgren

8.18

En del av ett företags verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar och som i huvudsak har externa kunder.

Offentliga bidrag

24.2

Stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet.

Omvärderingsförluster

(2)

Orealiserade förluster vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.

Omvärderingsvinster

(2)

Orealiserade vinster vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.

Operationellt leasingavtal

20.3

Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Praktiskt ogenomförbart

21.19

Ett krav är praktiskt ogenomförbart om företaget inte kan uppfylla det trots varje rimlig ansträngning att göra det.

Realisationsförlust

(2)

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar.

Realisationsvinst

(2)

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar.

Redovisat värde

*

Det belopp till vilket en tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen.

Redovisningsprinciper

(10)

De principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar när den finansiella rapporten upprättas och utformas.

Redovisningsvaluta

(30)

Den valuta i vilken företaget upprättar sin finansiella rapport.

Relevans

2.10

Informationen i en finansiell rapport är relevant när den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.

Restvärde

17.15

Det belopp ett företag förväntas erhålla för en tillgång efter nyttjandeperiodens slut, efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen.

Resultat

2.15

Skillnaden mellan redovisade intäkter och redovisade kostnader under ett räkenskapsår.

Retroaktiv tillämpning

(10)

Tillämpning av en ny redovisningsprincip på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats.

Rörelseförvärv

19.2

En transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare får det bestämmande inflytandet över en eller flera verksamheter/rörelser (de förvärvade enheterna).

Sammansatta finansiella instrument

11.61

Finansiella instrument som består av en fordran eller en skuld i kombination med ett eller flera derivatinstrument.

Samägare

15.4

Delägare i ett joint venture.

Sannolikt

2.19

Sannolikt innebär att något är mer troligt än inte.

Skattekostnad/ skatteintäkt

29.3

Summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skattepliktigt resultat

29.5

Det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkning av aktuell skatt enligt gällande skatteregler.

Skuld

2.13

En befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar.

Säkringsförhållandets effektivitet

12.49

I vilken utsträckning förändringar i en säkrad posts värde eller förändringar i kassaflöden, som är hänförliga till en säkrad risk, uppvägs av förändringar i säkringsinstrumentets värde eller kassaflöden.

Temporär skillnad

29.14

Skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld.

Tidpunkten för övergång

35.7

Första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt detta allmänna råd.

Tilldelningstidpunkt

26.10

Den tidpunkt då ett företag ingår ett avtal om aktierelaterade ersättningar.

Tillförlitlig

2.9

Informationen i en finansiell rapport är tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller väsentliga fel.

Tillgång

2.12

En resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar.

Uppdrag

23.9

Ett tjänsteuppdrag eller ett uppdrag enligt entreprenadavtal.

Uppdrag till fast pris

23.12

Ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning.

Uppdrag på löpande räkning

23.11

Ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet.

Upplupet anskaffningsvärde

11.10

För en finansiell tillgång eller en finansiell skuld är upplupet anskaffningsvärde det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället.

Uppskjuten skatt

29.11

Inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skattefordran

29.12

Representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till

•  avdragsgilla temporära skillnader,

•  skattemässiga underskottsavdrag, och

•  andra outnyttjade skatteavdrag.

 

Uppskjuten skatteskuld

29.13

Inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

Utlandsverksamhet

30.10

Ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet.

Utländsk valuta

30.2

Annan valuta än företagets redovisningsvaluta.

Utveckling

18.10

Att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning påbörjas.

Variabel avgift

20.10

Den del av leasingavgiften som inte är fast och som beräknas med utgångspunkt från andra faktorer än enbart att tid förflutit.

Varor i lager

13.2

Omsättningstillgångar som är

•  avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

•  under tillverkning för att säljas, eller

•  i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

Verkligt värde

2.20

Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.

Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader

27.6

Det pris som ett företag beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter, som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.

Verksamhet/rörelse

19.3

En integrerad mängd aktiviteter och tillgångar som bedrivs och styrs i syfte att ge

•  avkastning till investerare, eller

•  lägre kostnader eller andra ekonomiska fördelar direkt till deltagare.

Värdepappersportfölj

11.9

Ett innehav av ett flertal finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning.

Värdering

(2)

Värdering innebär att fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i en finansiell rapport.

Återvinningsvärdet

27.5

Det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

 

Ägare

22.4

Innehavare av finansiella instrument som klassificerats som eget kapital i det ägda företagets redovisning.

Ändrad uppskattning och bedömning

10.8

Innebär en ändring av företagets bedömning av aktuell status på, och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder.

Övriga finansiella skulder

12.10

Finansiella skulder som företaget inte har klassificerat i värderingskategorin Finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel.

Övriga långfristiga ersättningar

28.23

Ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning.