Kapitel 20 – Särskilda regler för företag som upprättar årsbokslut enligt punkt 1.7

 

Tillämpning

20.1  Detta kapitel ska tillämpas när ett företag upprättar årsbokslut enligt punkt 1.7.

 

Grundläggande bestämmelser

6 kap. 4 § BFL

    Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor.

    När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

    1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de tillägg som ska göras till nettoomsättningen,

    1 kap. 4-6 §§ om koncern, intresseföretag m.m.,

    2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

    2 kap. 3 a § om väsentlighet,

    2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

    2 kap. 7 § om undertecknande,

    3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,

    3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,

    3 kap. 9 § om redovisning av avsättningar,

    3 kap. 11 § första stycket om resultaträkning i förkortad form,

    4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,

    4 kap. 3 § första stycket om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,

    4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

    4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

    4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,

    4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,

    4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

    4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

    4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och

    4 kap. 15 a § om värdering av avsättningar. Lag (2015:821)

 

20.2  Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning ska tillämpas på samtliga bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som 6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen (1999:1078) anger ska tillämpas när årsbokslutet upprättas.

I punkt 20.6 anges i vilka situationer företaget får övergå till att upprätta årsbokslutet utan tillämpning av punkt 1.7.

 

Väljer ett företag att tillämpa punkt 1.7 innebär det att Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning ska tillämpas på samtliga bestämmelser i ÅRL som 6 kap. 4 § andra stycket BFL anger ska tillämpas när årsbokslutet upprättas. De flesta kapitel i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning innehåller bestämmelser som kan vara relevanta för företaget.

De regler i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning som avser andra bestämmelser i ÅRL än de som anges i BFL får inte tillämpas av företaget. Det innebär t.ex. att regler om koncernredovisning, förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och värdering till verkligt värde inte ska tillämpas.

 

Upplysningar

Vilka upplysningar som ska lämnas framgår av kapitel 17. I punkt 20.3 anges vilka ytterligare upplysningar företaget ska lämna om företaget upprättar årsbokslutet enligt punkt 1.7.

 

6 kap. 5 § BFL
    I årsbokslutet ska företaget lämna de ytterligare upplysningar som anges i andra och tredje styckena.
    Upplysningar ska lämnas om:

vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats,

hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen har beräknats,

hur stor del av de totala skulderna som ska betalas senare än ett år efter balansdagen,

ställda säkerheter, med angivande av säkerheternas omfattning, art och form, och

summan av garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser).

    Om företaget har ändrat redovisningsprinciper, ska en upplysning lämnas om detta. Skälen för ändringen ska anges. Lag (2015:821)

 

Redovisningsprinciper

20.3  De upplysningar om värderingsprinciper som företaget ska lämna enligt 6 kap. 5 § andra stycket 1 bokföringslagen (1999:1078) ska, utöver de uppgifter som anges i punkt 17.2, omfatta

a) uppgift om att företaget tillämpar punkt 1.7, och

b) upplysningar om vilka redovisningsprinciper som valts och som är relevanta för förståelsen av årsbokslutet.

 

Uppgiften enligt punkt 20.3 a kan lämnas i anslutning till den uppgift som ska lämnas enligt punkt 17.2 a och t.ex. utformas enligt följande:

”Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och punkt 1.7 i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.”

Ett årsbokslut som upprättas med tillämpning av punkt 1.7 är upprättat enligt det allmänna rådet om årsbokslut. Genom upplysningen att punkt 1.7 tillämpats får användaren av årsbokslutet information om att bestämmelser i det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning har tillämpats.

Upplysningar om redovisningsprinciper lämnas om det underlättar för användare att förstå hur transaktioner samt andra händelser och förhållanden avspeglas i årsbokslutet.

Upplysningar kan behöva lämnas om värderingsprinciper för

•  intäktsredovisning,

•  intresseföretag,

•  joint venture,

•  materiella och immateriella anläggningstillgångar,

•  aktivering av låneutgifter,

•  aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar,

•  pågående arbeten,

•  finansiella instrument,

•  leasing,

•  varulager,

•  skatter, inklusive uppskjuten skatt,

•  avsättningar,

•  ersättningar till anställda,

•  fordringar och skulder i utländsk valuta,

•  säkringsredovisning, och

•  offentliga bidrag.

 

Skulder

Enligt punkt 4.7 i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning ska skulder klassificeras som långfristiga eller kortfristiga och redovisas under egna rubriker. Den upplysning som ska lämnas enligt 6 kap. 5 § andra stycket 3 BFL framgår i balansräkningen och någon ytterligare upplysning behöver därför inte lämnas.

 

Särskilda regler första gången ett årsbokslut upprättas enligt punkt 1.7

20.4  Första gången ett årsbokslut upprättas enligt punkt 1.7 av ett företag som tidigare tillämpat annan normgivning eller upprättat årsbokslutet utan tillämpning av punkt 1.7 i detta allmänna råd, ska reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning tillämpas framåt i tiden.
      Om företaget vid ingången av det räkenskapsår som årsbokslutet avser har en tillgång eller skuld som omfattas av punkterna 35.12–35.20 i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning ska företaget tillämpa de punkterna.

 

I kapitel 35 i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning finns regler för företag som tillämpar det allmänna rådet första gången och som tidigare tillämpat annan normgivning. Huvudregeln i kapitel 35 är att posterna i ingångsbalansräkningen ska redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderingsregler i det allmänna rådet. Undantag från huvudregeln finns i kapitlet i punkterna 35.11–35.30.

Att punkt 20.4 anger att reglerna ska tillämpas framåt i tiden innebär att retroaktiv tillämpning inte är tillåten. Följden blir att företaget inte ska göra någon justering av balanserat resultat. I stället påverkas årets och kommande års resultat. Reglerna i kapitel 35 om retroaktiv tillämpning ska alltså inte tillämpas. Däremot ska punkterna 35.12–35.20 tillämpas.

Ett företag som är nystartat och som inte tidigare har upprättat något årsbokslut omfattas inte av punkt 20.4.

 

Upplysningar

20.5  Ett företag ska upplysa om att det är första gången årsbokslutet upprättas med tillämpning av punkt 1.7.

 

Övergång till att upprätta årsbokslut utan tillämpning av punkt 1.7

2 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket ÅRL
    Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:
– – –

2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

– – –
    Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från första stycket. Lag (2015:813)

 

20.6  Ett företag som tillämpar punkt 1.7 får övergå till att upprätta årsbokslutet utan tillämpning av den punkten endast om de omständigheter som föranledde företaget att upprätta årsbokslutet enligt punkt 1.7 inte längre finns.

 

Skatteskäl anses inte vara en sådan begränsning som omfattas av punkt 1.7. Därmed kan skatteskäl inte heller vara en omständighet som medför att ett företag kan övergå till att inte tillämpa punkt 1.7.

 

Ikraftträdande

Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på ett räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas den 31 december 2017 eller senare.