Kapitel 4 – Uppställningsformer för årsbokslutet

 

Tillämpning

4.1  Detta kapitel ska tillämpas när resultaträkningen och balansräkningen upprättas.
Särskilda regler finns för
a) handelsbolag i punkt 4.8,
b) ideella föreningar i punkterna 4.9–4.12,
c) samfällighetsföreningar i punkterna 4.13–4.15,
d) stiftelser i punkterna 4.16–4.22, och
e) filialer i punkt 4.23.

I kapitel 3 finns regler för hur årsbokslutet ska utformas medan kapitel 4 reglerar hur resultaträkningen och balansräkningen ska ställas upp.

Uppställningsformerna för resultaträkningen och balansräkningen presenteras i tabellform i punkterna 4.3 och 4.6 och gäller för alla företagsformer. I de särskilda reglerna finns kompletterande regler för vissa företagsformer.

I den andra kolumnen i respektive uppställningsform i punkterna 4.3 och 4.6 finns en kort beskrivning av vad som vanligtvis ska redovisas på respektive rad. Upprättas resultaträkning eller balansräkning i förkortad form finns i punkterna 4.4 och 4.7 i stället en uppräkning av vilka poster i punkterna 4.3 och 4.6 som ingår i de sammanslagna posterna. Dessutom finns en kolumn som hänvisar till relevanta regler i det allmänna rådet.

I kommentarerna i övriga kapitel hänvisas ofta till poster i uppställningsformerna för resultaträkningen och balansräkningen enligt punkterna 4.3 och 4.6. Upprättas en resultaträkning eller balansräkning i förkortad form gäller hänvisningen, i förekommande fall, den sammanslagna posten.

 

Uppställningsform för resultaträkningen

4.2  Ett företag ska i resultaträkningen ange räkenskapsårets början och slut.
Poster som påverkar resultatet negativt ska anges med minustecken.

 

6 kap. 4 § andra stycket BFL
– – –

    När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

    1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de tillägg som ska göras till nettoomsättningen,

– – –

    3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,

– – – Lag (2015:821)

 

3 kap. 2 § ÅRL
Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Lag (1999:1112)

 

1 kap. 3 § första stycket 3 ÅRL
I denna lag betyder

– – –

3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

– – – Lag (2015:813)

4.3  Resultaträkningen ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket.
Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.4 tillämpas.

 

Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. kapitel 5
Nettoomsättning primära intäkter i företagets normala verksamhet, t.ex. varuförsäljning, tjänsteintäkter, hyresintäkter 5.7–5.22, 5.25 och 5.26
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

•  årets förändring av redovisat värde av produkter i arbete och av färdiga egentillverkade varor, samt

•  för uppdrag till fast pris som redovisas enligt alternativregeln, skillnaden mellan årets aktiverade utgifter för pågående arbete för annans räkning och årets återföring av tidigare års aktiverade utgifter

11.13

 

5.23–5.25

Aktiverat arbete för egen räkning utgifter för eget arbete under året som har aktiverats som anläggningstillgång 9.16
Övriga rörelseintäkter sekundära intäkter i företagets verksamhet, t.ex. realisationsvinst vid försäljning av icke-finansiella anläggningstillgångar, valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär samt bidrag för bl.a. personal 5.26–5.36 och 5.38–5.40
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Rörelsekostnader kapitel 6
Råvaror och förnödenheter kostnaden för förbrukning av råvaror och förnödenheter (årets inköp +/– förändring av lagerposten Råvaror och förnödenheter) samt kostnader för legoarbeten och underentreprenader kapitel 11, 5.14, 5.21, 5.24 och 5.25
Handelsvaror kostnaden för sålda handelsvaror (årets inköp +/– förändring av lager av handelsvaror) kapitel 11 och 13
Övriga externa kostnader alla övriga rörelsekostnader som inte passar i någon annan post, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar 5.14, 5.21, 5.24, 5.25, 9.5 och 9.6
Personalkostnader kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt dessutom styrelsearvoden 5.14, 5.21, 5.24 och 5.25
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar 9.20–9.39
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar belopp endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar
Övriga rörelsekostnader sekundära kostnader i företagets verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 6.12–6.14
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster kapitel 7 och 18
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Resultat från andelar i koncernföretag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 18.13, 18.14 och 7.4
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 18.13, 18.14 och 7.4
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 7.4–7.6
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar med undantag av nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ett ägarintresse i), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat 7.4–7.8
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 7.4–7.8
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 10.16–10.22, 13.4 och 18.8–18.11
Räntekostnader och liknande resultatposter resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 7.7, 7.8, 5.30 och 15.15
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 18.15
Lämnade koncernbidrag koncernbidrag som ska dras av enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 18.15
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat inkomstskatt som belastat räkenskapsårets resultat
Övriga skatter belopp endast undantagsvis
Årets resultat

 

4.4  En resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

 

Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Bruttoresultat summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.3

Nettoomsättning

 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter

 

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

kapitel 5 och 6

 

5.7–5.22, 5.25 och 5.26

5.23–5.25 och 11.13

9.16

5.26–5.36 och
5.38–5.40

kapitel 11, 5.14, 5.21, 5.24 och 5.25

kapitel 11 och 13

5.14, 5.21, 5.24, 5.25, 9.5 och 9.6

Personalkostnader kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt dessutom styrelsearvoden 5.14, 5.21, 5.24 och 5.25
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar 9.20–9.39
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar belopp endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Övriga rörelsekostnader sekundära kostnader i företagets verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 6.12–6.14
Rörelseresultat
Finansiella poster kapitel 7 och 18
Resultat från andelar i koncernföretag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 18.13, 18.14 och 7.4
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 18.13, 18.14 och 7.4
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 7.4–7.6
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar med undantag av nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ett ägarintresse i), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat 7.4–7.8
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 7.4–7.8
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 10.16–10.22, 13.4 och 18.8–18.11
Räntekostnader och liknande resultatposter resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 7.7, 7.8, 5.30 och 15.15
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 18.15
Lämnade koncernbidrag koncernbidrag som ska dras av enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 18.15
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat inkomstskatt som belastat räkenskapsårets resultat
Övriga skatter belopp endast undantagsvis
Årets resultat

 

Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret, se 6 kap. 4 § andra stycket BFL och 3 kap. 2 § ÅRL. Tabellerna i punkterna 4.3 och 4.4 visar hur en resultaträkning respektive en resultaträkning i förkortad form ska ställas upp. Posterna kommenteras nedan. För de flesta företagsformer finns också särskilda regler för uppställningsformen för resultaträkningen.

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen avser primära intäkter från försäljning av varor och tjänster med avdrag för rena intäktsreduktioner som rabatter m.m. En hyresintäkt är t.ex. primär för ett företag som hyr ut lokaler medan den är sekundär för ett företag som hyr ut den del av sin lokal som inte behövs i den egna verksamheten.

 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

I denna post redovisar ett tillverkande företag årets förändring av redovisat värde av produkter i arbete och av färdiga egentillverkade varor. Vid lagerökning är posten positiv och vid lagerminskning negativ. Se exempel 11 b.

Tjänsteproducerande företag och entreprenadföretag som redovisar uppdrag till fast pris enligt alternativregeln redovisar i posten skillnaden mellan årets aktiverade utgifter för pågående arbete för annans räkning och årets återföring av tidigare års aktiverade utgifter. Är årets aktiverade utgifter större än de återförda är posten positiv.

 

Aktiverat arbete för egen räkning

I denna post redovisas utgifter för eget arbete som under året lagts ned på egna tillgångar och som har aktiverats som anläggningstillgångar, t.ex. egentillverkade maskiner eller egentillverkad byggnad för egen användning. Posten är en motpost till den del av de redovisade rörelsekostnaderna som avser eget arbete och liknande vid produktion av egna anläggningstillgångar.

 

Övriga rörelseintäkter

I denna post redovisas sekundära intäkter i företagets verksamhet. En hyresintäkt är t.ex. sekundär för ett företag som hyr ut den del av sin lokal som inte behövs i den egna verksamheten. Andra exempel är intäkter från offentligt bidrag i form av lönebidrag eller EU-bidrag, realisationsvinster vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär samt erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär.

 

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

I posten redovisas anskaffningsutgiften för de råvaror och förnödenheter som gått till produktion för vidareförädling eller av annan anledning inte längre finns i lagret, t.ex. svinn och kassationer. I posten redovisas även kostnader som tillverkande företag, entreprenadföretag eller tjänsteproducerande företag har för legoarbeten och underentreprenader. Benämningen av posterna i uppställningsformen för resultaträkningen får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll.

 

Handelsvaror

I posten redovisas anskaffningsutgiften för varor som sålts under året utan vidareförädling. Ett företag som köper och säljer lagerfastigheter eller lageraktier redovisar också anskaffningsutgiften för de sålda tillgångarna i denna post. Kostnaden redovisas i samma period som motsvarande försäljningsintäkt. Även inkurans och svinn redovisas i posten.

 

Övriga externa kostnader

I posten redovisas rörelsekostnader som inte på ett naturligt sätt kan hänföras till någon annan post i resultaträkningen, t.ex. kostnader för kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto och reklam.

Årets nedskrivningar, inklusive ackordsförluster, och återföring av nedskrivningar av kortfristiga fordringar redovisas som rörelsekostnader och ingår i posten. Av förenklingsskäl gäller detta samtliga kortfristiga fordringar även om en fordran gäller utlåning. Vid exceptionellt stora nedskrivningar redovisas dessa i egen post, se nedan.

 

Personalkostnader

I posten redovisas kostnader för personal, t.ex. lön, semesterersättning, sociala kostnader enligt lag och avtal, pensionskostnader, personalrepresentation, företagshälsovård och utbildning av personal. Här redovisas även kostnaden för styrelsearvoden.

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

I posten redovisas kostnaden för avskrivningar enligt plan, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

 

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Posten används endast undantagsvis, t.ex. för exceptionellt stora nedskrivningar på varulager eller kundfordringar.

 

Övriga rörelsekostnader

I posten redovisas sekundära rörelsekostnader i företagets normala verksamhet, t.ex. realisationsförluster vid försäljning eller utrangering av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

I posten redovisas nettot av intäkter och kostnader som hänger samman med att ett företag äger aktier eller andelar i koncernföretag, t.ex. vinstutdelning med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, realisationsresultat vid avyttring av aktier eller andelar och andel i dotterföretags resultat om det är ett handelsbolag. Erhållen emissionsinsats redovisas också i den här posten om den härrör från ett koncernföretag.

Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på aktier och andelar i koncernföretag redovisas i posten Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

Ränteintäkter och räntekostnader från fordringar och skulder till koncernföretag redovisas på samma sätt som andra ränteintäkter och räntekostnader, och inte i denna post eftersom de inte har samband med ägandet.

Koncernbidrag redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner.

Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 18.

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ett företag som äger aktier eller andelar i intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisar intäkter och kostnader som hänger samman med ägandet på samma sätt som vid ägande av aktier eller andelar i koncernföretag, se ovan. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 18.

 

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i redovisas på samma sätt som resultat från andelar i koncernföretag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 10. Intäkter och kostnader från koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag ska alltid redovisas under separata poster, se ovan.

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

I posten redovisas t.ex. ränteintäkter från långsiktiga fordringar inklusive fordringar på koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ett ägarintresse i. I posten redovisas även vinstutdelningar från andra långsiktiga värdepappersinnehav med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, positiva och negativa valutakursdifferenser på långsiktiga fordringar och realisationsresultat från avyttringar av andra långsiktiga värdepappersinnehav. Erhållen emissionsinsats som inte härrör från ett koncern- eller intresseföretag redovisas i den här posten.

Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar ska redovisas i posten Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

I posten redovisas samtliga intäkter och kostnader från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på dessa tillgångar. Exempel är vinstutdelningar med undantag av utdelningar som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), positiva och negativa valutakursdifferenser samt positiva och negativa realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar.

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

I posten redovisas nedskrivningar, inklusive ackordsförluster, av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

I posten redovisas kostnader och intäkter från finansiella skulder, t.ex. räntekostnader på lån (även dröjsmålsräntor på leverantörsskulder), ackordsvinster på lån samt positiva och negativa valutakursdifferenser på lån i utländsk valuta.

 

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag som ska tas upp eller dras av enligt 35 kap. IL redovisas som bokslutsdispositioner i posterna Erhållna koncernbidrag respektive Lämnade koncernbidrag.

Posterna Förändring av periodiseringsfonder, Förändring av överavskrivningar och Övriga bokslutsdispositioner motsvarar årets förändring av motsvarande poster under rubriken Obeskattade reserver.

Skatter

I posten Skatt på årets resultat redovisas dels beräknad skatt på årets resultat, dels justering av tidigare års redovisade skatt på grund av att slutskattebeskedet inte visade samma belopp som redovisats eller att företaget har blivit eftertaxerat.

Andra skatter som t.ex. fastighetsskatt eller motsvarande, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt redovisas som rörelsekostnader.

För närvarande finns inte några svenska skatter att redovisa i posten Övriga skatter. Exempel på utländska skatter som ska redovisas i posten är förmögenhetsskatt som betalas av företaget eller inkomstskatt som beräknas på tillgångar i balansräkningen.

 

Uppställningsform för balansräkningen

4.5  Ett företag ska i balansräkningen ange räkenskapsårets balansdag.

 

6 kap. 4 § andra stycket BFL

– – –

    När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

– – –

    3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,

– – – Lag (2015:821)

 

3 kap. 1 § ÅRL
    Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Lag (2015:813)

 

4.6  Balansräkningen ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket.
Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.7 tillämpas.

 

Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
TILLGÅNGAR kapitel 8
Anläggningstillgångar 8.5–8.7
Immateriella anläggningstillgångar i respektive post utgifter för förvärvade immateriella anläggningstillgångar kapitel 9
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar förskott i samband med förvärv, t.ex. depositioner och handpenning
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i respektive post utgifter för förvärvade och egentillverkade materiella anläggningstillgångar kapitel 9
Byggnader och mark byggnader, mark och markanläggningar samt maskiner avsedda för en byggnads allmänna användning
Maskiner och andra tekniska anläggningar maskiner, mark- och byggnadsinventarier och andra mekaniska anläggningar avsedda för produktionen
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Inventarier, verktyg och installationer inventarier, verktyg och installationer avsedda för hjälpavdelningar, administration och försäljning
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9.7
Övriga materiella anläggningstillgångar t.ex. djur som klassificerats som anläggningstillgång
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar utgifter som avser pågående nyanläggningar samt förskott i samband med förvärv av materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar i respektive post långfristiga finansiella placeringar kapitel 10 och 18
Andelar i koncernföretag aktier och andelar i koncernföretag 18.2, 18.4–18.11, 18.19 och 18.20
Fordringar hos koncernföretag fordringar på koncernföretag som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 18.3–18.11, 18.19 och 18.20
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen
Ägarintressen i övriga företag aktier och andelar i övriga företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Andra långfristiga värdepappersinnehav långsiktigt innehav av värdepapper som inte avser koncern- eller intresseföretag, gemensamt styrda företag eller företag som det finns ett ägarintresse i
Andra långfristiga fordringar fordringar som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 8.5–8.7
Varulager m.m. i respektive post varor som lagerhålls samt varor och tjänster som tillverkas eller tillhandahålls för egen eller annans räkning kapitel 11
Råvaror och förnödenheter lager av råvaror och förnödenheter som har inköpts för att bearbetas eller för att vara komponenter i den egna tillverkningen
Varor under tillverkning lager av varor där tillverkning har påbörjats
Färdiga varor och handelsvaror lager av färdiga egentillverkade varor samt varor som har köpts för vidareförsäljning (handelsvaror)
Övriga lagertillgångar lager av värdepapper och andra finansiella instrument som utgör lager (t.ex. lageraktier), lagerfastigheter samt djur som klassificerats som omsättningstillgång kapitel 13
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Pågående arbete för annans räkning pågående arbete för annans räkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativregeln om

•  de aktiverade utgifterna överstiger de fakturerade beloppen, och

•  någon resultatavräkning inte har redovisats

5.24
Förskott till leverantörer betalningar samt obetalda fakturor för varor och tjänster som regelmässigt redovisas som lager men där prestationen ännu inte erhållits
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar i respektive post fordringar som ska betalas inom 12 månader från balansdagen kapitel 12
Kundfordringar 12.5
Fordringar hos koncernföretag fordringar på koncernföretag, inklusive kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive kundfordringar
Övriga fordringar övriga fordringar, t.ex. aktuella skattefordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning och från uppdrag till fast pris enligt huvudregeln 5.14 och 5.21
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t.ex. förutbetalda hyreskostnader och försäkringspremier 6.4, 6.10, 6.11 och 5.6
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar i respektive post placeringar som är avsedda att realiseras inom 12 månader efter balansdagen kapitel 13
Andelar i koncernföretag undantagsvis andelar i koncernföretag 18.2 och 18.12
Övriga kortfristiga placeringar innehav av värdepapper eller andra placeringar som inte är anläggningstillgångar och som inte redovisas i någon annan post under rubriken Omsättningstillgångar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank kapitel 13
Kassa och bank kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden
Redovisningsmedel medel som mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital kapitel 14
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Obeskattade reserver 14.3
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade
reserver
Avsättningar kapitel 15
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen till nuvarande och tidigare anställda
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser övriga åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda
Övriga avsättningar andra avsättningar än för pensionsåtaganden, t.ex. för garantiåtaganden
Summa avsättningar
Långfristiga skulder i respektive post skulder som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen kapitel 16
Obligationslån
Checkräkningskredit den del av en utnyttjad kredit som bedöms vara en långfristig finansiering 16.5
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Kortfristiga skulder i respektive post skulder som ska betalas inom 12 månader från balansdagen kapitel 16
Checkräkningskredit den del av en utnyttjad kredit som inte bedöms vara en långfristig finansiering 16.5
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder betalningar från och obetalda fakturor till kunder där motprestation ännu inte lämnats 5.14
Pågående arbete för annans räkning pågående arbete för annans räkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativregeln om

•  de fakturerade beloppen överstiger de aktiverade utgifterna, och

•  någon resultatavräkning inte har redovisats

5.24
Fakturerad men ej upparbetad intäkt fakturerade men ej upparbetade intäkter för uppdrag till fast pris enligt huvudregeln 5.21
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag skulder till koncernföretag, inklusive leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive leverantörsskulder
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörsskulder
Rubrik/underrubrik/
post/summeringsrad
Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Skatteskulder aktuella skatteskulder bestående av beräknad och/eller fastställd skuld för innevarande och tidigare räkenskapsår avseende

•  inkomstskatt,

•  fastighetsskatt eller motsvarande,

•  särskild löneskatt på pensionskostnaden, samt

•  avkastningsskatt minskad med F-skatteinbetalningar till skattekontot

Övriga skulder övriga kortfristiga skulder t.ex.

•  mervärdesskatt,

•  punktskatter,

•  lagstadgade arbetsgivaravgifter som förfaller till betalning efterföljande månad,

•  innehållen personalskatt, och

•  redovisningsmedel

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, t.ex. upplupen kostnad för semesterlöner 6.4, 6.10, 6.11, 5.6, 5.25, 16.9 och 16.10
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4.7  En balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

 

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
TILLGÅNGAR kapitel 8
Anläggningstillgångar 8.5–8.7
Immateriella anläggningstillgångar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt
4.6Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheterHyresrätter och liknande rättigheterGoodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

kapitel 9
Materiella anläggningstillgångar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Övriga materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

kapitel 9

 

 

 

 

 

 

9.7

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Andelar i koncernföretagFordringar hos koncernföretagAndelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ägarintressen i övriga företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar

kapitel 10 och 18

18.2, 18.4–18.11, 18.19 och 18.20

18.3–18.11, 18.19 och 18.20

Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m. summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Råvaror och förnödenheterVaror under tillverkningFärdiga varor och handelsvaror

Övriga lagertillgångar

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

kapitel 11

kapitel 13

5.24

Kortfristiga fordringar uppställningsformen i punkt 4.6

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12.5

 

5.14 och 5.21

6.4, 6.10, 6.11 och 5.6

Kortfristiga placeringar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Andelar i koncernföretag

Övriga kortfristiga placeringar

kapitel 13

18.2 och 18.12

Kassa och bank kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden kapitel 13
Redovisningsmedel medel som mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet kapitel 13
Summa omsättningstillgångar

 

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapitalr  kapitel 14
 Eget kapital vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Obeskattade reserver summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Övriga obeskattade reserver

14.3
Avsättningar summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

kapitel 15
Avsättningar för pensioner och liknande åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen till kapitel 15
förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. nuvarande och tidigare anställda
Långfristiga skulder summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Obligationslån

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga skulder

kapitel 16

16.5

Kortfristiga skulder summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.6

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder

Pågående arbete för annans räkning

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Leverantörsskulder

Växelskulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

kapitel 16

16.5

5.14

5.24

5.21

 

 

6.4, 6.10, 6.11, 5.6, 5.25, 16.9 och 16.10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Tabellerna i punkterna 4.6 och 4.7 visar hur en balansräkning respektive en balansräkning i förkortad form ska ställas upp. Posterna kommenteras nedan. För de flesta företagsformer finns också särskilda regler som kompletterar punkterna 4.6 och 4.7.

 

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

I posten redovisas förvärvade rättigheter, t.ex. koncessioner, patent och varumärken. I posten redovisas också anslutningsavgifter till t.ex. fibernät, fjärrvärme och kommunala avloppsnät som är tillkommande utgifter.

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

I posten redovisas förvärvade hyresrätter och liknande rättigheter.

 

Goodwill

I posten redovisas goodwill som erhållits i samband med förvärv av inkråmet i ett annat företag.

 

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

I posten redovisas förskott i samband med förvärv av immateriella anläggningstillgångar, t.ex. depositioner och handpenning. I posten redovisas inte avskrivningar men i förekommande fall nedskrivningar.

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

I posten redovisas byggnader, mark och markanläggningar samt maskiner avsedda för en byggnads allmänna användning. Ett företag som handlar med fastigheter ska i stället redovisa sitt innehav som lager.

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

I posten redovisar ett tillverkande företag maskiner, mark- och byggnadsinventarier och andra anläggningar som är avsedda att användas i produktionen. Även tillgångar som utgör byggnads- respektive markinventarier enligt IL och som används i produktionen redovisas i posten.

Inventarier, verktyg och installationer

I posten redovisas inventarier, verktyg och installationer som är avsedda att användas på hjälpavdelningar samt inom administration och försäljning, t.ex. bilar och datorer. Även tillgångar som utgör byggnads- respektive markinventarier enligt IL och som används på hjälpavdelningar samt inom administration och försäljning redovisas i posten.

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

I posten redovisas aktiverade förbättringsutgifter på annans fastighet. Det som enligt IL klassificeras som byggnadsinventarier eller markinventarier ska redovisas som inventarier och inte som förbättringsutgifter på annans fastighet.

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

I posten redovisas t.ex. djur i jordbruk och renskötsel som har klassificerats som anläggningstillgångar.

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

I posten redovisas värdet på anläggningstillgångar som är under tillverkning och inte är färdiga att tas i bruk. Här redovisas även förskott i samband med förvärv av materiella anläggningstillgångar, t.ex. depositioner och handpenning.

I posten redovisas inte avskrivningar men i förekommande fall nedskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

I posten redovisas aktier och andelar i koncernföretag. Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 18.

 

Fordringar hos koncernföretag

I posten redovisas långfristiga fordringar på koncernföretag. Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 18.

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

I posten redovisas aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 18.

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

I posten redovisas långfristiga fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 18.

 

Ägarintressen i övriga företag

I posten redovisas aktier och andelar i företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 10.

 

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

I posten redovisas långfristiga fordringar på företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 10.

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

I posten redovisas andra långsiktiga innehav av aktier och andelar än sådana som redovisas i posterna Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag samt Ägarintressen i övriga företag. Även övriga långsiktiga värdepappersinnehav redovisas i posten.

 

Andra långfristiga fordringar

I posten redovisas fordringar som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen, t.ex. den del av en kapitalförsäkring som ska betalas senare än ett år från balansdagen.

 

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

I posten redovisas råvaror och förnödenheter som har inköpts för att bearbetas eller för att vara komponenter i den egna tillverkningen, t.ex. lager av insatsvaror till produktionen.

 

Varor under tillverkning

I posten redovisar ett tillverkande företag sitt lager av varor där tillverkning har påbörjats men där varorna ännu inte är färdigtillverkade. Se exempel 11 b.

 

Färdiga varor och handelsvaror

I posten redovisar ett tillverkande företag lagret av färdigtillverkade varor och ett handelsföretag lagret av varor som ska säljas vidare. Se exempel 11 b.

 

Övriga lagertillgångar

I posten redovisar ett företag som handlar med värdepapper sitt lager av värdepapper och ett företag som handlar med fastigheter sitt lager av fastigheter.

I posten redovisas också värdet på djur i jordbruk och renskötsel som klassificerats som omsättningstillgångar.

Pågående arbete för annans räkning

Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln redovisas i posten som skillnaden mellan aktiverade utgifter och fakturerade belopp om värdet på de aktiverade utgifterna överstiger de fakturerade beloppen. Överstiger fakturerade belopp aktiverade utgifter ska skillnaden redovisas under rubriken Kortfristiga skulder.

 

Förskott till leverantörer

I posten redovisas betalningar samt obetalda fakturor för varor och tjänster som regelmässigt redovisas som lager men där prestationen ännu inte erhållits.

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

I posten redovisas obetalda kundfakturor till andra företag än koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

 

Fordringar hos koncernföretag

I posten redovisas samtliga kortfristiga fordringar på koncernföretag inklusive kundfordringar. Vilka företag som räknas som koncernföretag framgår av kapitel 18.

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

I posten redovisas samtliga kortfristiga fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. Vilka företag som räknas som intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 18.

 

Fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i

I posten redovisas samtliga kortfristiga fordringar, inklusive kundfordringar, på företag som det finns ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 10.

 

Övriga fordringar

I posten redovisas kortfristiga fordringar som inte kan hänföras till någon annan post under rubriken Kortfristiga fordringar, t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar (enligt samma beräkning som till posten Skatteskulder), mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar.

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Ett företag som redovisar pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) redovisar i posten värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp, se punkterna 5.14 och 5.21.

Överstiger fakturerade belopp den vinstavräknade upparbetningen ska detta redovisas i posten Förskott från kunder vid uppdrag på löpande räkning, se punkt 5.14 och i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt vid uppdrag till fast pris, se punkt 5.21. Kvittning mellan uppdrag som ger ett tillgångssaldo och uppdrag som ger ett skuldsaldo får endast ske för uppdrag till samma uppdragsgivare och om uppdragen är hänförliga till samma tidsperioder.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I posten redovisas utgifter som ska kostnadsredovisas kommande räkenskapsår och på balansdagen ej fakturerade inkomster som ska intäktsredovisas innevarande räkenskapsår, se kapitel 6 respektive 5.

 

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag

Posten används endast om ett företag redan vid tidpunkten för förvärvet av aktier och andelar i koncernföretag har fattat beslut om att sälja hela eller en del av innehavet inom ett år.

 

Övriga kortfristiga placeringar

I posten redovisas innehav av kortfristiga placeringar i aktier, andelar eller andra värdepapper som inte är anläggningstillgångar och som inte redovisas i någon annan post under rubriken Omsättningstillgångar.

 

Kassa och bank

Kassa och bank

I posten redovisas företagets kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden. Ett tillgodohavande ska redovisas i denna post även om det är pantsatt.

 

Redovisningsmedel

I posten redovisar ett företag som tar emot medel för annans räkning, t.ex. mäklar- eller advokatföretag, redovisningsskyldiga medel. Samma belopp ska redovisas som en kortfristig skuld.

 

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

I posten redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

 

Insättningar eller uttag under året

I posten redovisas summan av årets insättningar minskat med summan av årets uttag som påverkat eget kapital under året.

 

Årets resultat

I posten redovisas samma resultat som i resultaträkningen.

 

Obeskattade reserver

Det ackumulerade värdet på periodiseringsfonder, överavskrivningar och övriga obeskattade reserver som enligt skattereglerna måste bokföras för att företaget ska få göra skattemässiga avdrag ska redovisas i respektive post.

 

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I posten redovisas åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda som företaget har gjort avsättningar för enligt tryggandelagen.

 

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

I posten redovisas andra åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda än de som redovisats enligt tryggandelagen.

 

Övriga avsättningar

I posten redovisas andra avsättningar än för pensionsåtaganden, t.ex. för garantiåtaganden.

 

Långfristiga skulder

I respektive post under rubriken Långfristiga skulder redovisas de skulder som ska betalas senare än ett år från balansdagen.

 

Checkräkningskredit

I posten redovisas den del av en utnyttjad checkräkningskredit som bedöms som en långfristig finansiering och som inte förväntas bli uppsagd kommande räkenskapsår.

 

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

I posten redovisas utnyttjade tillfälliga krediter och den del av utnyttjade krediter som företaget inte bedömer vara en långfristig finansiering.

 

Övriga skulder till kreditinstitut

I posten redovisas kortfristiga lån samt den del av långfristiga lån som ska amorteras kommande räkenskapsår.

 

Förskott från kunder

I posten redovisas betalningar från kunder och obetalda kundfakturor där någon motprestation ännu inte lämnats. Redovisar företaget uppdrag på löpande räkning ska belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats redovisas i denna post.

 

Pågående arbete för annans räkning

Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln redovisas i posten som skillnaden mellan fakturerade belopp och aktiverade utgifter om fakturerade belopp överstiger värdet på de aktiverade utgifterna. Överstiger aktiverade utgifter fakturerade belopp ska skillnaden redovisas under rubriken Varulager m.m.

 

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Ett företag som redovisar pågående uppdrag för annans räkning till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) ska i posten redovisa värdet av fakturerade belopp med avdrag för den redovisade intäkten. Kvittning mellan uppdrag som ger ett tillgångssaldo och uppdrag som ger ett skuldsaldo får endast ske för uppdrag till samma uppdragsgivare och om uppdragen är hänförliga till samma tidsperioder.

 

Leverantörsskulder

I posten redovisas obetalda leverantörsfakturor från andra företag än koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

 

Skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag samt övriga företag som det finns ett ägarintresse i

I posterna redovisas samtliga kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag samt övriga företag som det finns ett ägarintresse i inklusive leverantörsskulder. Vilka företag som räknas som koncernföretag, intresseföretag respektive gemensamt styrda företag framgår av kapitel 18. Begreppet ägarintresse definieras i 1 kap. 4 a § ÅRL, se kapitel 10.

 

Skatteskulder

I posten redovisas skillnaden mellan inbetald F-skatt och skatter som F-skatten avräknas mot, dvs. de skatter som företaget lämnar underlag för i sin inkomstdeklaration och som omfattas av beskedet om slutlig skatt (slutskattebeskedet).

För innevarande och tidigare räkenskapsår redovisas följande belopp som inte slutavräknats på företagets skattekonto:

+ beräknad och/eller fastställd inkomstskatt
+ beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt eller motsvarande
+ beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt på pensionskostnader
+ beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt
– inbetalad F-skatt.

Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar.

Övriga skulder

Följande kortfristiga skulder redovisas i posten:

•  mervärdesskatteskuld,

•  särskilda punktskatter,

•  innehållen personalskatt och arbetsgivaravgifter som ska deklareras och betalas efterföljande månad,

•  skulder till finansieringsföretag för belånade kundfordringar (factoring),

•  skulder för mottagna redovisningsmedel (samma belopp ska även redovisas som en omsättningstillgång), och

•  diverse övriga kortfristiga skulder som inte redovisas i andra skuldposter.

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I posten redovisas på balansdagen ej fakturerade utgifter som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår och inkomster som ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår, se kapitel 6 respektive 5. I posten redovisas även andra utgifter som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår, t.ex. upplupen semesterlön.

 

Särskilda regler för enskild näringsverksamhet

 

Övriga rörelseintäkter

I en enskild näringsverksamhetet ska vissa uttag redovisas som inkomst i näringsverksamheten, se punkt 5.33. Inkomsten ska redovisas som intäkt det år näringsidkaren gjort uttaget av varan eller tjänsten, se punkt 5.35. Inkomsten ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. Motposten till det redovisade uttaget är eget kapital, se punkt 14.5. I posten Övriga rörelseintäkter redovisas även bidrag, skadestånd, försäkringsersättning och liknande ersättning som ska redovisas enligt punkt 5.36.

 

Periodiseringsfond

Posterna Förändring av periodiseringsfond och Periodiseringsfond ingår inte i resultaträkningen respektive balansräkningen i en enskild näringsverksamhet eftersom periodiseringsfonder inte får redovisas enligt punkten 14.3.

 

Skatter

Posten Skatt på årets resultat ingår inte i resultaträkningen för en enskild näringsverksamhet eftersom skatten på årets resultat är en privat kostnad för näringsidkaren. Under vissa förutsättningar kan utländsk inkomstskatt skattemässigt vara en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten och redovisas då i posten Skatt på årets resultat.

Posten Skatteskulder ingår inte i balansräkningen för en enskild näringsverksamhet. Skatter och avgifter som ska dras av enligt 16 kap. 17 § IL och som omfattas av beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska redovisas i eget kapital och inte som skuld, se punkterna 14.4 och 16.13. Exempel på sådana skatter och avgifter är fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

 

Särskilda regler för handelsbolag

 

Uppställningsform till resultaträkningen

Övriga rörelseintäkter

I ett handelsbolag ska vissa uttag redovisas som inkomst i bolaget, se punkt 5.38. Inkomsten ska redovisas som intäkt det år delägaren gjort uttaget av varan eller tjänsten, se punkt 5.40. Inkomsten ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. Motposten till det redovisade uttaget är eget kapital, se punkt 14.11.

 

Uppställningsform för balansräkningen

Lån till delägare eller närstående

4.8  Ett handelsbolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

 

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Lån till delägare eller närstående fordringar på delägare och andra till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen

 

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

 

I posten redovisas långfristiga fordringar på delägare och närstående till delägare. Vilka som räknas till närstående till delägare framgår av bestämmelsen i 21 kap. 1 § 3, 4 och 5 ABL. Det är personkretsen i ABL som avses.

 

Skatter

Resultatet i ett handelsbolag beskattas hos delägarna. Posten Skatt på årets resultat ingår därför inte i Resultaträkningen för handelsbolaget.

I posten Skatteskulder redovisas skillnaden mellan inbetald F-skatt och skatter som F-skatten avräknas mot, dvs. de skatter som bolaget lämnar underlag för i sin inkomstdeklaration och som omfattas av beskedet om slutlig skatt (slutskattebeskedet).

För innevarande och tidigare räkenskapsår redovisas följande belopp som inte slutavräknats på bolagets skattekonto:
+ beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt eller motsvarande
+ beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt på anställdas pensionskostnader
+ beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt
– inbetalad F-skatt.

Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar.

Särskilda regler för ideella föreningar

 

Uppställningsform för resultaträkningen

Medlemsavgifter, gåvor och bidrag

4.9  En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras överst under rubriken.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Medlemsavgifter avgift som betalas av föreningens medlemmar för den allmänna verksamheten i föreningen 5.41
Gåvor gåva som tas emot för föreningens verksamhet 5.26
Bidrag bidrag som tas emot för föreningens verksamhet 5.42 och 5.27–5.29

 

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

 

Medlemsavgifter innefattar inte avgift för en specifik verksamhet t.ex. terminsavgift för kurs eller serviceavgift och inte heller försäljning till medlemmarna.

I posten Bidrag redovisas både offentliga bidrag och andra typer av bidrag till den ideella föreningens verksamhet.

Enligt punkt 3.5 får en post utelämnas om det inte finns något att redovisa.

 

Nettoomsättning

I posten Nettoomsättning redovisar en förening t.ex. avgifter för kurser och aktiviteter, serviceavgifter, entréavgifter och försäljning till medlemmar och andra. Även intäkter från sponsring redovisas i posten.

 

Övriga rörelseintäkter

I posten Övriga rörelseintäkter redovisar en ideell förening intäkter som inte ryms i någon av posterna medlemsavgifter, gåvor, bidrag eller nettoomsättning.

 

Lämnade bidrag

4.10   En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Post Här redovisas Se kapitel respektive punkt
Lämnade bidrag 6.21

  I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lämnade bidrag ingå i posten Bruttoresultat.

Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om bidraget har fattats.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

 

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

I en ideell förening förekommer inte insättningar eller uttag. Posten Insättningar eller uttag under året används därför inte.

Ändamålsbestämda medel är en del av eget kapital, se kapitel 14. De får inte redovisas i egen post eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa ändamålsbestämda medel i årsbokslutet kan det göras i en upplysning.

 

Mottagna ej använda bidrag

4.11   En idell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder:

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Mottagna ej använda bidrag bidrag som föreningen tagit emot men ännu inte redovisat som intäkt 5.42 och 5.29

 

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Mottagna ej använda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

 

Bidrag som ska täcka kostnader under flera räkenskapsår redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

 

Beviljade ej utbetalda bidrag

4.12   En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder:

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Beviljade ej utbetalda bidrag bidrag som är beslutade men ännu ej utbetalda 6.21 och 16.2

 

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Beviljade ej utbetalda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

 

Utfästelser om bidrag som ska utgå under flera år redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

 

Särskilda regler för samfällighetsföreningar

Uppställningsform för resultaträkningen

Uttaxerade bidrag och övriga bidrag

4.13   En samfällighetsförening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Uttaxerade bidrag 5.43
Övriga bidrag bidrag från t.ex. stat och kommun 5.27–5.29 och 5.44

 

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

 

I posten Övriga bidrag redovisar t.ex. en samfällighetsförening som förvaltar en vägsamfällighet bidrag från Trafikverket och kommunen.

 

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

4.14   En samfällighetsförening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Eget kapital. Posten ska placeras före posten Årets resultat.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Utdelning 14.17

 

Utdelning kan förekomma från t.ex. häradsallmänningar och allmänningsskogar.

I en samfällighetsförening förekommer inte insättningar eller uttag. Posten Insättningar eller uttag under året används därför inte.

Underhålls- och förnyelsefond ingår i eget kapital och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Samfällighetsföreningar som ska avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond enligt 19 § lagen om förvaltning av samfälligheter ska lämna upplysning om storleken på fonden, se punkt 17.16. Även föreningar som frivilligt gör avsättningar för underhåll och förnyelse och som vill visa storleken på fonden, kan göra det i en upplysning. Se exempel 14 b.

 

4.15   Häradsallmänningar med sådan kapitalinkomst som anges i 18 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar, ska upprätta balansräkningen med de underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital som anges i punkt 4.20 med undantag för posterna Inbetalda medel och Lämnade och återförda bidrag. Posten Utdelning ska läggas till efter posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början.
Det som anges i första stycket gäller även för allmänningsskogar med sådan kapitalinkomst som anges i 17 § lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.

 

I 18 § lagen om häradsallmänningar anges att viss inkomst i en häradsallmänning är kapitalinkomst. På motsvarande sätt anges i 17 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna att viss inkomst i en allmänningsskog är kapitalinkomst. Sådan inkomst får bara användas för vissa ändamål och får inte delas ut. Kapitalinkomsten ska därför föras om från fritt till bundet eget kapital.

 

Särskilda regler för stiftelser

 

Uppställningsform för resultaträkningen

Gåvor och bidrag

4.16   En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken, med undantag för poster som ska redovisas enligt punkt 4.17.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Gåvor gåvor som får förbrukas för stiftelsens ändamål 5.26
Bidrag bidrag som tas emot för stiftelsens verksamhet 5.47 och 5.27–5.29

 

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

 

Gåvor som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital, se punkt 14.20.

Enligt punkt 3.5 får en post utelämnas om det inte finns något att redovisa.

 

Ränteintäkter, utdelning m.m.

4.17   En stiftelse vars huvudsakliga verksamhet är att lämna bidrag ur stiftelsens avkastning eller eget kapital ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Utdelning vinstutdelning med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet 7.6 och 18.13
Ränteintäkter ränteintäkter på finansiella anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 7.7

 

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

 

Punkten innebär att utdelning och ränteintäkter redovisas under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. i stället för under rubriken Finansiella poster.

I posten Ränteintäkter redovisas avkastning på banktillgodohavanden, räntebärande värdepapper och andra räntebärande placeringar.

Andra finansiella intäkter, t.ex. realisationsresultat på finansiella tillgångar, redovisas i respektive post under rubriken Finansiella poster. Även nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar redovisas under samma rubrik.

Enligt punkt 3.5 får en post utelämnas om det inte finns något att redovisa.

En stiftelse som redovisar utdelning enligt punkt 4.17 ska lämna upplysning om hur stor del av utdelningen som härrör från koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i, se punkterna 17.17 och 18.21.

 

Lämnade bidrag

4.18   En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Lämnade bidrag 6.22

 

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lämnade bidrag ingå i posten Bruttoresultat.

 

Punkten omfattar lämnade bidrag som ska kostnadsföras, t.ex. lämnade bidrag i en insamlingsstiftelse. Andra benämningar på lämnade bidrag kan vara lämnade anslag och lämnade gåvor.

Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om bidraget har fattats.

I avkastningsstiftelser och vinstandelsstiftelser redovisas lämnade anslag och bidrag som en minskning av eget kapital, se punkterna 6.23 och 14.21.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

 

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

4.19   En stiftelse ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital, om inte annat anges i punkt 4.20.

Underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel summan av årets inbetalda medel i vinstandelsstiftelser 14.19
Lämnade bidrag summan av årets utbetalda vinstandelar i en vinstandelsstiftelse 14.21
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

 

I posten Eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

I det fall stiftelsen har så kallade ändamålsbestämda medel ingår de i eget kapital, se kapitel 14. De får inte redovisas i egen post eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om stiftelsen vill visa ändamålsbestämda medel i årsbokslutet kan det göras i en upplysning.

 

4.20   En stiftelse som enligt punkt 14.18 ska dela in eget kapital i bundet och fritt, ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital:

Underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Bundet eget kapital sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål 14.18
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital 14.20
Underrubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Fritt eget kapital 14.18
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel summan av årets inbetalda medel i vinstandelsstiftelser 14.19
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återförda bidrag summan av årets

•  lämnade och återförda anslag i en avkastningsstiftelse, och

•  utbetalda vinstandelar i en vinstandelsstiftelse

14.21
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Fritt eget kapital vid årets slut
Summa eget kapital

 

I posterna Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början och Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut respektive Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Som bundet eget kapital redovisas stiftelsekapitalet/donationskapitalet, kapitalisering enligt stiftelsens förordnande samt realisationsresultat och erhållna gåvor som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål, se punkt 14.18.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

I det fall stiftelsen har så kallade ändamålsbestämda medel ingår de i eget kapital, se kapitel 14. De får inte redovisas i egen post eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om stiftelsen vill visa ändamålsbestämda medel i årsbokslutet kan det göras i en upplysning.

 

Mottagna ej använda bidrag

4.21   En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Mottagna ej använda bidrag bidrag som stiftelsen tagit emot men ännu inte redovisat som intäkt 5.47 och 5.29

 

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Mottagna ej använda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

 

Bidrag som ska täcka kostnader under flera räkenskapsår redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

 

Beviljade ej utbetalda bidrag

4.22   En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

Post Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Beviljade ej utbetalda bidrag bidrag och anslag som är beslutade men ännu ej utbetalda 6.22 och 16.2

 

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Beviljade ej utbetalda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

 

Utfästelser om bidrag eller anslag som ska utgå under flera år redovisas under rubriken Långfristiga skulder.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posten anpassas om det bättre beskriver postens innehåll.

 

Särskilda regler för filialer

 

Verksamhet genom filial innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Filialen är en del av det utländska företaget. Filialen saknar eget kapital och dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets förmögenhetsmassa. Skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver benämns i detta allmänna råd filialens kapital. Filialens kapital redovisas i egna poster under rubriken Eget kapital.

 

Uppställningsform för balansräkningen

Eget kapital

4.23   En filial ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital:

Post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel
respektive punkt
Filialens kapital vid räkenskapsårets början filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget
Årets resultat årets resultat enligt resultaträkningen
Filialens kapital vid räkenskapsårets slut filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut

 

I posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början redovisas samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Filialens kapital vid räkenskapsårets slut.