Exempel till kapitel 8 – Tillgångar

8 a – Omklassificering av en tillgång

Ett företag som handlar med kopieringsmaskiner köper år 1 en kopieringsmaskin för 35 000 kr. Den 31 december år 1 finns maskinen i företagets lager och har ett beräknat nettoförsäljningsvärde på 42 000 kr.

I mars år 2 beslutar företaget att behålla maskinen för att använda den i företaget.

Nyttjandeperioden fastställs till 5 år enligt punkt 9.27(förenklingsregel).

Den 31 december år 1 ingår kopieringsmaskinen i företagets lager och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, dvs. 35 000 kr.

I mars år 2 ändrar företaget avsikten med innehavet varför kopieringsmaskinen ska omklassificeras till anläggningstillgång. Maskinens redovisade värde i årsbokslutet år 1 blir anskaffningsvärdet år 2.

Enligt punkt 9.23 får företaget skriva av 7 000 kr (35 000/5) trots att kopieringsmaskinen inte använts hela året.

Exemplet visar redovisningen för år 1 respektive år 2.

Resultaträkningen

År 2

År 1

Rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-7 000

0

Balansräkningen

31/12 år 2

31/12 år 1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

28 000

0

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

0

35 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

 

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Avskrivningstid

Inventarier, verktyg och
installationer

35 000

5 år

 

Punkterna 8.5, 8.7, 9.23, 9.27, 11.4 och 17.7