Exempel till kapitel 17 – Upplysningar

17 a – Redovisningsprinciper

Ett företag tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut och redovisar tjänsteuppdrag till fast pris enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner           5 år
Lastbilar            6 år
Byggnader      25 år

Vid beräkningen av avskrivningsunderlaget på lastbilar har hänsyn tagits till ett beräknat restvärde.

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet behöver inte lämna fler upplysningar om redovisningsprinciper än vad som framgår av punkterna 17.2–17.6.

Upplysningar om redovisningsprinciper
”Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.”

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor
Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Avskrivning
Posten Inventarier, verktyg och installationer består av lastbilar. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Punkterna 17.2–17.6

 

17 b – Upplysningar om anläggningstillgångar

Upplysning ska lämnas för varje redovisad post under rubriken Anläggnings-tillgångar i årsbokslutet. Enligt balansräkningsuppställningen i punkt 4.6 ingår följande poster.

•  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter,

•  Hyresrätter och liknande rättigheter,

•  Goodwill,

•  Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar,

•  Byggnader och mark,

•  Maskiner och andra tekniska anläggningar,

•  Inventarier, verktyg och installationer,

•  Förbättringsutgifter på annans fastighet,

•  Övriga materiella anläggningstillgångar,

•  Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar,

•  Andelar i koncernföretag,

•  Fordringar hos koncernföretag,

•  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag,

•  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag,

•  Ägarintressen i övriga företag,

•  Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i,

•  Andra långfristiga värdepappersinnehav,

•  Lån till delägare eller närstående (handelsbolag), och

•  Andra långfristiga fordringar.

Det framgår av uppställningen nedan (Redovisa så här i årsbokslutet) hur upplysningen kan presenteras. De upplysningar som ska lämnas enligt 6 kap. 5 § andra stycket 2 BFL ska för varje post bestå av uppgift om tillgångarnas anskaffningsvärde och i förekommande fall avskrivningstid.

 

Upplysningar om anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Avskrivningstid

Maskiner och andra tekniska anläggningar

 X

X år

Inventarier, verktyg och installationer

 X

X år

Byggnader och mark

 X

X år

Andra långfristiga värdepappersinnehav

X

 

Punkterna 17.7 och 17.8

 

17 c – Ställda säkerheter

Ett företag har lämnat en företagsinteckning på 1 000 000 kr (beloppet som anges på inteckningen) som säkerhet till banken. Företaget har en bil med äganderättsförbehåll. Bilens bokförda värde uppgår till 350 000 kr. Det finns belånade kundfordringar (factoring) till ett värde av 255 000 kr.

Företaget har också ställt säkerhet i form av en fastighetsinteckning om 500 000 kr till förmån för sitt dotterföretag.

Företaget ska lämna upplysning om säkerheternas omfattning, art och form.

När en tillgång är ställd som säkerhet ska upplysningen om omfattningen avse tillgångens redovisade värde. När säkerhet har ställts i form av en inteckning ska upplysningen i stället avse de ställda säkerheternas belopp för respektive slag av inteckning.

Ställda säkerheter
Företagsinteckning

1 000 000

Fastighetsinteckning

500 000

(varav fastighetsinteckning till förmån för koncernföretag)

(500 000)

Tillgångar med äganderättsförbehåll

350 000

Belånade kundfordringar

255 000

2 105 000

 

Punkterna 17.9 och 17.10

 

17 d – Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Ett företag har banklån på totalt 1 500 000 kr. Varje år amorteras 150 000 kr.

Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska upplysning lämnas om förhållandet till andra poster.

Den kortfristiga delen av lånet uppgår till 150 000 kr och redovisas som kortfristig skuld under rubriken Övriga skulder till kreditinstitut. Resterande del, 1 350 000 kr, redovisas som långfristig skuld under rubriken Övriga skulder till kreditinstitut.

Hänvisning till upplysningen ska göras vid de poster som upplysningen hänför sig till.

 

Upplysningar om skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 500 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 350 000

150 000

 

3 kap. 4 § första stycket andra meningen ÅRL