Exempel till kapitel 16 – Skulder

16 a – Semesterlöneskuld för anställda

Ett företag har 5 anställda. Intjänandeåret för semestern är den 1 april till den 31 mars. Den 31 december har de anställda sammanlagt 100 semesterdagar innestående. Alla anställda har en månadslön på 30 000 kr. Lagstadgade arbetsgivaravgifter antas vara 30 %. Företaget följer semesterlagen.

Årsbokslutet upprättas per den 31 december år 2.

Semesterlönen per semesterdag beräknas till 5,4 % av månadslönen. Den består dels av lön (4,6 %), dels av semesterlönetillägg (0,8 %).

Semesterlöneskulden blir 162 000 kr (30 000 × 0,054 ×100 dagar).

Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskulden blir 48 600 kr (162 000 × 0,3)

Total semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgifter blir 210 600 kr (162 000 + 48 600).

Eftersom enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag inte är anställda i sina respektive verksamheter beräknas ingen semesterlöneskuld för dem.

Balansräkningen                           31/12 år 2

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter                          210 600

 

Punkt 16.10