Exempel till kapitel 14 – Eget kapital och obeskattade reserver

14 a – Uttag ur en enskild näringsverksamhet till den enskilda näringsidkaren och näringsidkarens sambo

En enskild näringsidkare tar ut 20 000 kr från verksamhetens bankkonto. Av dessa får sambon 5 000 kr i ersättning för att ha hjälpt till vid en mässa.

Uttaget ska i sin helhet redovisas som en minskning av eget kapital. En enskild näringsidkare kan inte få lön från näringsverksamheten och uttaget ska därför inte redovisas som utgift i verksamheten. Inte heller ersättning för arbete som utförs av sambon får redovisas som utgift i den enskilda näringsverksamheten. Även den delen ska redovisas som ett uttag.

 

Balansräkningen

31/12 år X

Eget kapital
Insättningar eller uttag under året

-20 000

 

Punkterna 14.5 och 14.6

 

14 b – Reservering och användning av underhålls- och förnyelsefond i en samfällighetsförening

En samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning som är av kommunalteknisk natur och inrättad för småhusfastigheter. Föreningen ska därför, enligt 19 § lagen om förvaltning av samfälligheter, avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av anläggningen. Utifrån en bedömning av föreningens underhålls- och förnyelseplan gör föreningen en årlig reservering till fonden på 100 000 kr.

Vid räkenskapsårets ingång har föreningen ett eget kapital på 1 900 000 kr varav 1 700 000 kr är underhålls- och förnyelsefond. Förening har under räkenskapsåret utfört underhåll för 895 000 kr. Räkenskapsårets underskott uppgår till 800 000 kr.

Utgifter för utfört underhåll redovisas i resultaträkningen.

Reservering till underhålls- och förnyelsefond görs genom att en del av årets överskott avskiljs inom eget kapital. Även ianspråktagande av fonden görs inom eget kapital. Eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till i årsbokslutet redovisas underhålls- och förnyelsefonden i posterna Eget kapital vid räkenskapsårets början, Årets resultat och Eget kapital vid räkenskapsårets slut i balansräkningen. Däremot kan föreningen ha olika konton inom eget kapital i sin bokföring.

Samfällighetsföreningar som ska avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond enligt 19 § lagen om förvaltning av samfälligheter, ska lämna upplysning om storleken på fonden. Även föreningar som frivilligt gör avsättningar för underhåll och förnyelse och som vill visa storleken på fonden, kan göra det i en upplysning.

 

Resultaträkningen

År X

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader

– 895 000

Balansräkningen

31/12 år X

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

1 900 000

Årets resultat

-800 000

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

1 100 000

Upplysningar om föreningens eget kapital

Underhålls- och förnyelsefond
I eget kapital ingår underhålls- och förnyelsefond.

 

Belopp vid årets ingång

1 700 000

Årets ianspråktagande

-895 000

Årets reservering

100 000

Belopp vid årets utgång

905 000

 

Kapitel 14 under rubriken Särskilda regler för samfällighetsföreningar och punkt 17.16

 

14 c – Redovisning i avkastningsstiftelse

En avkastningsstiftelse har under räkenskapsåret ränteinkomster på 1 000 000 kr. och erhållna utdelningar på 2 000 000 kr. Realisationsresultatet från försäljning av värdepapper har uppgått till 2 400 000 kr. Stiftelsens kostnader som till största del består av förvaltningskostnader och kostnader för styrelse, administration och revision har uppgått till 340 000 kr.

Under räkenskapsåret har stiftelsen fått en gåva i form av likvida medel om 2 000 000 kr. Enligt gåvobrevet får gåvan inte förbrukas för stiftelsens ändamål.

Stiftelsen har under räkenskapsåret beviljat anslag om 2 700 000 kr varav 700 000 kr utbetalas efter räkenskapsårets utgång.

Enligt stadgarna ska 10 % av årets resultat före realisationsresultatet överföras till bundet eget kapital. Realisationsresultatet får inte förbrukas för stiftelsens ändamål.

Exemplet visar hela resultaträkningen men endast delar av balansräkningen.

Stiftelsen väljer att lämna en upplysning om förändringen av eget kapital.

I en avkastningsstiftelse får en gåva som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt. En sådan gåva ska redovisas direkt mot eget kapital när gåvan erhålls.

Ett lämnat anslag ska i en avkastningsstiftelse redovisas som en minskning av eget kapital.

Eget kapital ska delas in i bundet respektive fritt eget kapital. Som bundet eget kapital ska redovisas sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelseändamålet.

Enligt punkt 3.5 får benämningen av posterna i resultat- och balansräkningen anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. Enligt punkt 3.11 får stiftelser även ändra benämningen av rubriker och summeringsrader. Stiftelsen utnyttjar dessa möjligheter.

 

Resultaträkningen År X
Stiftelsens intäkter
Utdelning 2 000 000
Ränteintäkter 1 000 000
Summa stiftelsens intäkter 3 000 000
Stiftelsens kostnader
Externa kostnader -340 000
Summa stiftelsen kostnader -340 000
Förvaltningsresultat 2 660 000
Finansiella poster
Realisationsresultat 2 400 000
Summa finansiella poster 2 400 000
Årets resultat 5 060 000
Balansräkningen

31/12 år X

Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

40 000 000

Förändringar av bundet eget kapital

4 666 000

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

44 666 000

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

5 000 000

Överfört till och från bundet eget kapital

-2 666 000

Lämnade och återförda anslag

-2 700 000

Årets resultat

5 060 000

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

4 694 000

Summa eget kapital

49 360 000

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda anslag

700 000

Upplysningar om stiftelsens eget kapital

Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Belopp vid räkenskapsårets början

40 000 000

5 000 000

Erhållna gåvor

2 000 000

Beviljade anslag

-2 700 000

Årets resultat

5 060 000

Omfört till och från bundet eget kapital
Kapitalisering

266 000

-266 000

Realisationsresultat

2 400 000

-2 400 000

Belopp vid räkenskapsårets slut

44 660 000

4 694 000

 

Punkterna 3.5, 3.11, 4.17, 4.20, 5.22, 5.46, 6.23, 14.18, 14.20 och 14.21