Exempel till kapitel 10 – Finansiella anläggningstillgångar

10 a – Noterade aktier, värdeuppgång

Ett företag köper 1 000 aktier i det noterade företaget XYZ för 90 kr/aktie. Courtage i samband med köpet är 2 000 kr. Aktierna har gått upp i värde och betalkursen på balansdagen är 110 kr/aktie.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I det värdet ingår utgifter som är hänförliga till förvärvet, t.ex. courtage. En värdestegring får ingen effekt i resultaträkningen förrän aktierna säljs. Däremot ska en orealiserad förlust få genomslag i resultaträkningen.

Balansräkningen                                     31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav         92 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde                                           92 000

Punkterna 10.8 och 17.8

 

10 b – Noterade aktier, köp innan aktieutdelning

Ett företag köper den 1 maj 1 000 aktier i det noterade företaget ABC för 55 kr/aktie inklusive courtage. Den 15 maj lämnar ABC en utdelning på 5 kr/aktie. Syftet med innehavet är långsiktigt

Aktieutdelning som ingår i inköpspriset behöver inte minska anskaffningsvärdet på aktierna.

Resultaträkningen                                                År X

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                           5 000

Balansräkningen                                        31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav           55 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde                                             55 000

Punkterna 10.9 och 17.8

 

10 c – Noterade aktier, beräkning av anskaffningsvärde vid avyttring

Ett företag köper aktier i det noterade företaget DEF. Köpen görs som en långsiktig placering och vid tre olika tillfällen enligt följande:
500 aktier köps den 5 mars för 23 kr/aktie
2 000 aktier köps den 7 maj för 27 kr/aktie
1 000 aktier köps den 29 juni för 29 kr/aktie
Den 10 oktober säljs 1 500 aktier för 35 kr/aktie. Betalkursen på balansdagen är 33 kr.

 

Anskaffningsvärdet på aktier av samma slag ska beräknas enligt genomsnittsmetoden. Det realisationsresultat som inkluderas i resultaträkningen beräknas med utgångspunkt i det genomsnittliga anskaffningsvärdet på de aktier företaget innehar. Totalt innehar företaget 3 500 aktier (500 + 2 000 + 1 000). Anskaffningsvärdet beräknas på följande sätt:

Tidpunkt Antal aktier Pris Totalt anskaffningsvärde
5 mars   500 23 11 500
7 maj 2 000 27 54 000
29 juni 1 000 29 29 000
Totalt värde 3 500 94 500

Genomsnittligt värde per aktie är 27 kr (94 500/3 500). Realisationsresultat i samband med försäljning blir 8 kr (35 – 27) per aktie eller totalt 12 000 kr (8 × 1 500).

 

Resultaträkningen                                            År X

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                      12 000

Balansräkningen                                     31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav        54 000

Upplysningar om anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde                                          54 000

Punkterna 10.13 och 17.8

10 d – Statsobligation, upplupen ränta

Ett företag köper den 1 juni en statsobligation med ett nominellt värde på 1 miljon kr. Kupongräntan uppgår till 4 % och betalas halvårsvis den 31 december och den 30 juni. Företaget betalar 1 016 667 kr för obligationen. Årsbokslutet upprättas per den 31 december.

När företaget köper obligationen betalar man för den ränta som har ackumulerats under perioden den 1 januari till den 1 juni. Den ackumulerade räntan uppgår till 16 667 kr (1 000 000 × 0,04 × 5/12).

Den ackumulerade (upplupna) räntan ska inte ingå i anskaffningsvärdet för obligationen. Totalt kommer företaget att få 40 000 kr utbetalat i ränta under året. Årets ränteintäkt blir 23 333 kr (40 000 – 16 667) vilket motsvarar 7 månaders ränta.

 

Resultaträkningen                                                  År X

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                            23 333

Balansräkningen                                           31/12 år X

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav         1 000 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde                                            1 000 000

 

Punkterna 10.9 och 17.8

 

10 e – Statsobligation, köpt till överkurs

Ett företag köper den 1 januari år 2 en statsobligation till överkurs. Det innebär att mer än det nominella värdet betalas och att överkursen inte utgörs av upplupen ränta. I det aktuella fallet görs köpet direkt efter ränteutbetalningen. Nominellt värde på obligationen är 1 000 000 kr. Företaget betalar 1 040 000 kr. Kvarvarande löptid på obligationen är 4 år. Kupongräntan är 5 %, dvs. ränteutbetalningen är 50 000 kr (1 000 000 × 0,05) per år. Årsbokslutet upprättas per den 31 december.

Obligationens anskaffningsvärde är 1 040 000 kr. Det redovisade värdet på obligationen ska under de fyra åren, från anskaffningstidpunkten till inlösentidpunkten, minska från 1 040 000 kr till 1 000 000 kr. Skillnaden, dvs. 40 000 kr, ska minska ränteintäkten under den tid företaget innehar obligationen.

Det finns olika metoder för hur överkursen på 40 000 kr ska fördelas. Kommentaren till punkt 10.15 anger att det kan ske linjärt. Det innebär att ränteintäkten minskas med 10 000 kr (40 000/4) per år. Därmed minskar också obligationens värde med 10 000 kr per år.

Exemplet visar redovisningen för år 2 respektive år 3.

Resultaträkningen

År 3

År 2

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar

40 000

40 000

Balansräkningen

31/12 år 3

31/12 år 2

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värde-
pappersinnehav

1 020 000

1 030 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde 1 040 000

 

Punkterna 10.15 och 17.8

 

10 f – Nollkupongsobligation

Ett företag köper den 1 juli år 1 en s.k. nollkupongare. Kvarvarande löptid på obligationen är 3 år, nominellt värde 1 000 000 kr och inköpspriset 820 000 kr. Årsbokslutet upprättas per 31 december.

En nollkupongare är en obligation som inte ger någon ränta. Därför säljs den med rabatt. Rabatten är 180 000 kr (1 000 000 – 820 000). Av kommentaren till punkt 10.15 framgår att en sådan rabatt kan redovisas som ränteintäkt linjärt under tiden fram till dess obligationen löses in. Kvarvarande löptid är 3 år och räntan blir därför 60 000 kr (180 000/3) per år. Betalning för ränteintäkten erhålls först i samband med inlösen av obligationen den 30 juni år 4, vilket gör att räntan adderas löpande till obligationens värde.

I årsbokslutet år 1 ska anskaffningsvärdet ökas med 30 000 kr (60 000 × 6/12).

 

Resultaträkningen                                            År 1

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar                                     30 000

Balansräkningen                                     31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värde-
pappersinnehav                                            850 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde                                        820 000

Punkterna 10.15 och 17.8

 

10 g – Finansiell anläggningstillgång som värderas till noll kr

Ett företag äger följande finansiella anläggningstillgångar (belopp i tkr):

Redovisat värde 31/12 år 1

Värde 31/12 år 2

Värde-förändring

Andelar i koncernföretag

100

0

-100

Fordringar hos koncernföretag

100

80

-20

Andra långfristiga värdepappersinnehav

100

120

+20

Företaget har ett ingående eget kapital som överstiger 250 000 kronor.

Redovisat värde på de finansiella tillgångarna per den 31 december år 1 är detsamma som anskaffningsvärdet.

Posten Andelar i koncernföretag bedöms den 31 december år 2 ha ett värde på 0 kr och ska därför skrivas ned med 100 000 kr till 0 kr.

Varje enskild anläggningstillgång prövas individuellt. Efter nedskrivningen av posten Andelar i koncernföretag understiger kvarvarande värdenedgång på företagets finansiella tillgångar, dvs. värdenedgången på posten Fordringar i koncernföretag, 25 000 kr varför någon ytterligare nedskrivning inte behöver göras.

Även posten Andra långfristiga värdepappersinnehav tas upp till redovisat värde vid årets början eftersom värdering till verkligt värde inte är tillåtet.

Exemplet visar redovisningen för år 1 respektive år 2.

Resultaträkningen

År 2

År 1

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

– 100 000

Balansräkningen

31/12 år 2

31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

0

100 000

Fordringar hos koncernföretag

100 000

100 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

100 000

100 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

100 000

Fordringar hos koncernföretag

100 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

100 000

 

Punkterna 10.19, 10.23, 10.24, 17.8, 18.9, 18.19 och 18.20

10 h – Kollektiv värdering av finansiella anläggningstillgångar

Ett företag äger följande finansiella anläggningstillgångar (belopp i tkr):

Redovisat värde 31/12 år 1

Värde 31/12 år 2

Värde-
förändring

Andelar i koncernföretag

100

90

-10

Fordringar hos
koncernföretag

100

90

-10

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

100

90

-10

Summa

-30

 

Företaget har ett ingående eget kapital som överstiger 250 000 kronor.

Redovisat värde på de finansiella tillgångarna per den 31 december år 1 är detsamma som anskaffningsvärdet.

Värdenedgången på varje enskild finansiell anläggningstillgång understiger 25 000 kr.

Trots att ingen enskild anläggningstillgång har minskat med 25 000 kr uppgår ändå den kollektiva värdeminskningen till mer än 25 000 kr. Varje enskild anläggningstillgång skrivs ned individuellt med 10 000 kr.

Exemplet visar redovisningen för år 1 respektive år 2.

Resultaträkningen

År 2

År 1

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

-30 000

Balansräkningen

31/12 år 2

31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

90 000

100 000

Fordringar hos koncernföretag

90 000

100 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

90 000

100 000

Upplysningar om anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 100 000
Fordringar hos koncernföretag 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 100 000

 

Punkterna 10.19, 10.23, 10.24, 17.8, 18.9, 18.19 och 18.20

 

10 i – En värdepappersportfölj ska ses som en helhet

Ett företag äger följande finansiella anläggningstillgångar (belopp i tkr):

Redovisat värde 31/12 år 1 Värde 31/12 år 2 Värde-
förändring
Andelar i
koncernföretag
Aktier i DB 1 100 30 -70
Aktier i DB 2 100 90 -10
Fordringar hos
koncernföretag
100 100 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktier 1 i portföljen 50 10 -40
Aktier 2 i portföljen 50 80 +30
Aktier 3 i portföljen 50 40 -10
Summa värdepappersportfölj 150 130 -20
Andra långfristiga fordringar 220 220 0

 

Företaget har ett ingående eget kapital som överstiger 250 000 kronor.

Redovisat värde på de finansiella tillgångarna per den 31 december år 1 är detsamma som anskaffningsvärdet.

Finansiella anläggningstillgångar ska värderas var och en för sig utom en värdepappersportfölj som ska ses som en tillgång.

Aktierna i DB 1 och DB 2 skrivs ned individuellt och värdepappersportföljen kollektivt.

Exemplet visar redovisningen för år 1 respektive år 2.

Resultaträkningen

År 2

År 1

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -100 000
Balansräkningen

31/12 år 2

31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

120 000

200 000

Fordringar hos koncernföretag

100 000

100 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

130 000

150 000

Andra långfristiga fordringar

220 000

220 000

 

Upplysningar om anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                            200 000
Fordringar hos koncernföretag                   100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav    150 000
Andra långfristiga fordringar                       220 000

Punkterna 10.6, 10.19, 10.23, 10.24, 17.8, 18.9, 18.19 och 18.20