Exempel till Kapitel 5 – Det förenklade årsbokslutet

5–1 – Förslag på arbetsgång

Förutsättningar

En förening har löpande bokfört sina affärshändelser. Avstämningar har skett månadsvis. Förutom det gångna räkenskapsårets bokföring behöver föreningen föregående års bokslut för att bestämma över- eller underskott och ställning. Föreningens verksamhet är inte skattepliktig.

Tänk så här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exempel 6-5 och 6-6

 

 

 

 

 

 

 

Se exempel 6-9 till 6-12

I samband med bokslutet bokförs ett antal bokslutshändelser, dvs. sådana affärshändelser som är nödvändiga för att bestämma föreningens över- eller underskott och ställning.

 

Kontantmetoden

En förening som bokfört enligt kontantmetoden har löpande under året endast bokfört betalningar. I bokslutet måste därför fakturor, arbetsgivaravgifter samt i vissa fall löner och ersättningar som är obetalda vid årets slut läggas till. Dessa kan dokumenteras tillsammans med övriga bokslutshändelser (t.ex. avskrivningar) på bokslutsunderlag där också beräkningar av årets intäkter och kostnader görs.

Faktureringsmetoden

En förening som bokfört enligt faktureringsmetoden har löpande bokfört uppkomna affärshändelser, t.ex. fakturor. Vid bokslutet bokförs därför endast övriga bokslutshändelser, t.ex. avskrivningar.

1. Räkenskapsårets avskrivningar beräknas. Till
   gångarnas värde (efter avskrivning och nedskriv-
   ning) vid räkenskapsårets slut förs in som bok-
   fört värde i balansräkningens poster Immateriella
   anläggningstillgångar, Byggnader och mark samt
   Inventarier. Årets avskrivningar och nedskriv-
   ningar summeras och förs in i posten Av- och
   nedskrivningar av materiella och immateriella
   anläggningstillgångar i resultaträkningen.

2. Varulagret inventeras och värderas och förs in i
   balansräkningens post Varulager om det uppgår
   till mer än 5 000 kr. (Ett lager som understiger
   5 000 kr får, men behöver inte, tas upp, se
   punkt 6.40.)

Se exempel 7-1, 7-4, 7-9 och 6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exempel 7-10, 7-11 och 6-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exempel 6-13 och 6-14

 

 

 

 

 

 

Se exempel 7-12

 

 

 

 

Se exempel 6-17 och 6-18

3. Räkenskapsårets intäkter av medlemsavgifter, gå-
   vor och bidrag, övriga verksamhetsintäkter, för-
   säljningsintäkter samt övriga intäkter beräknas
   och förs in i respektive post i resultaträkningen.
   Bidrag som hänför sig till räkenskapsåret men
   som inte betalats ut förs in i balansräkningens
   post Övriga fordringar och bidrag som betalats
   till föreningen och som hänför sig till kommande
   räkenskapsår förs in i balansräkningens post
   Övriga skulder. Kundfordringarna vid årets slut
   förs in i balansräkningens post Kundfordringar
   och eventuella förskott från kund över 5 000 kr i
   posten Övriga skulder.

4. Räkenskapsårets verksamhetskostnader, försälj-
   ningskostnader, övriga externa kostnader, per-
   sonalkostnader samt övriga kostnader beräknas
   och förs in i respektive post i resultaträkningen.
   Leverantörsskulder vid räkenskapsårets slut förs
   in i balansräkningens post Leverantörsskulder
   och eventuella förskott till leverantörer över

   5 000 kr i posten Övriga fordringar. Obetalda
   ersättningar till anställda och andra över 5 000 kr
   tas upp i balansräkningens post Övriga skulder.

5. Låneskulder förs in i balansräkningens post
   Låneskulder.

6. Kassa och bank förs in i balansräkningens post
   Kassa och bank.

7. Finansiella placeringar värderas och förs in i
   balansräkningens post Finansiella placeringar.

8. Räkenskapsårets intäkt från försäljning av finan-
   siella placeringar, ränteintäkt, utdelning samt
   intäkt till följd av omvärdering av finansiella pla-
   ceringar beräknas, summeras och förs in i resul-
   taträkningens post Finansiella intäkter.

9. Räkenskapsårets kostnad för försäljning av
   finansiella placeringar, räntekostnad samt kostnad

   till följd av omvärdering av finansiella placeringar
   summeras och förs in i resultaträkningens post
   Finansiella kostnader.

10. Skatteskulden avseende arbetsgivaravgifter och
   innehållen preliminärskatt beräknas och förs in i
   balansräkningens post Skatteskulder (Övriga
   fordringar om det är en fordran).

11. Föregående räkenskapsårs eget kapital förs in i
   balansräkningens post Balanserat över-/under-
   skott.

12. Räkenskapsårets över- eller underskott, dvs.
   skillnaden mellan föreningens intäkter och kost-
   nader beräknas och förs in i resultaträkningen
   och i balansräkningens post Årets över- /under-
   skott i Eget kapital.

 

 

Se exempel 5-2

13. Föreningens tillgångar summeras. Föreningens
     skulder och eget kapital summeras.

14. Eventuella tilläggsupplysningar lämnas till resul-
     tat- och balansräkningen.

Det förenklade årsbokslutet ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och sparas i sju år tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen.

5–2 – Exempel på förenklat årsbokslut

Förutsättningar

Det förenklade årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning med jämförelsetal till varje post och summeringsrad. Benämningen av posterna och summeringsraderna får anpassas om det bättre beskriver deras innehåll. Årsbokslutet får innehålla tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen. (Se kapitel 5.)

Föreningen har anpassat resultaträkningens post Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Poster där föreningen inte har något att redovisa, varken i år eller föregående år, har inte tagits med.

Det förenklade årsbokslutet behöver inte innehålla några tilläggsupplysningar. För att förtydliga vissa poster har föreningen ändå valt att lämna tilläggsupplysningar i noter anpassade till föreningens verksamhet.

 

Föreningen Bygdens Vänner

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 20X2-01-01–20X2-12-31

 

Resultaträkning

 

 

Intäkter

Medlemsavgifter

Gåvor och bidrag                         Not 1

Övriga verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter

Summa intäkter

 

Kostnader

Verksamhetskostnader                Not 2

Försäljningskostnader

Övriga externa kostnader            Not 3

Avskrivningar av inventarier

Summa kostnader

 

Verksamhetens över-/

underskott

 

Finansiella intäkter

 

Årets över-/

underskott

 

   

 

 

20X2-01-01–

20X2-12-31

 

 

210 000

13 000

11 000

234 000

 

 

– 205 000

– 52 600

– 4 400

– 262 000

 

– 28 000

 

 

5 000

 

– 23 000

 

   

 

 

20X1-01-01–

20X1-12-31

 

 

205 000

25 000

8 500

2 000

240 500

 

 

-98 100

-1 000

-50 000

– 4 400

– 153 500

 

87 000

 

 

5 000

 

92 000

     
 
 

Balansräkning

 

Tillgångar

Inventarier

Finansiella placeringar                 Not 4

Kassa och bank

Summa tillgångar

 

Eget kapital                               Not 5

Balanserade överskott                 

Årets över-/underskott

Summa eget kapital

 

Skulder

Leverantörsskulder

Summa skulder

 

Summa eget kapital

och skulder

 

Noter

 

Not 1 Gåvor och bidrag

20X2-12-31

   

 

7 600

250 000

155 000

412 600

 

 

430 000

– 23 000

407 000

 

 

5 600

5 600

 

412 600

 

 

 

 

20X2

20X1-12-31

   

 

12 000

250 000

175 000

437 000

 

 

338 000

92 000

430 000

 

 

7 000

7 000

 

437 000

 

 

 

 

20X1

Gåvor

Stipendiefonden

Medlemsverksamheten

 

Bidrag

Kommunala bidrag

 

 

Not 2 Verksamhetskostnader

Medlemstidning

Medlemsverksamhet

Utdelade stipendier

 

 

Not 3 Övriga externa kostnader

Hyra

Annonser

Diverse administration

 

13 000

13 000

 

 

20X2

37 000

72 000

96 000

205 000

 

20X2

15 000

11 000

26 600

52 600

 

10 000

5 000

15 000

 

10 000

10 000

 

20X1

34 000

64 100

98 100

 

20X1

15 000

12 000

23 000

50 000

 
 

Not 4 Finansiella placeringar

Blandfonden Z2

 

Not 5 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 192 000 kr (275 000 kr) avsedda att utdelas som stipendier till personer som verkar förtjänstfullt inom föreningens verksamhetsområde.

 

Stipendiefonden

Ingående balans

Tillkommande gåvor

Enligt stadgarna omförda medel

Årets användning

Utgående balans

20X2

   250 000

250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

20X2

275 000

13 000

– 96 000

192 000

 

20X1

    250 000

250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

20X1

218 000

10 000

47 000

275 000

F-stad 20X3-03-15

 

Anna Andersson                  Bertil Bengtsson

ordförande                            sekreterare

 

Cecilia Carlsson                   Daniel Davidsson

kassör                                    ledamot

 

Erika Eriksson

ledamot