Bilaga 2 – Förenklat årsbokslut

Föreningen XX

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 20XX-XX-XX–20XX-XX-XX

 

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter

Gåvor och bidrag

Övriga verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Verksamhetskostnader

Försäljningskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Övriga kostnader

Summa kostnader

Verksamhetens över-/underskott

 

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Över-/underskott efter finansiella poster

 

Bokslutsdispositioner

Skatt

Årets över-/underskott

 

Balansräkning

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Inventarier

Varulager

Kundfordringar

Övriga fordringar

Finansiella placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital

Balanserade över-/underskott

Årets över-/underskott

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Skulder

Låneskulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

 

20XX-XX-XX

 

Underskrift styrelseledamot A Underskrift styrelseledamot B

Underskrift styrelseledamot C Underskrift styrelseledamot D

 

osv.