Kapitel 7 – Resultaträkningen

Intäkter

Intäkt av medlemsavgift

7.1. En förening ska redovisa en medlemsavgift som intäkt när medlemsavgiften betalas till föreningen.

Intäkt av gåva

7.2. En förening ska redovisa en erhållen gåva som intäkt när gåvan överlämnas till föreningen på ett sakrättsligt bindande sätt.

Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde beräknat enligt reglerna i

punkt 3.6 och kapitel 6.

Om det i föreningens varulager ingår erhållna gåvor som inte

bokförts löpande och värdet enligt punkterna 6.41-6.47 på denna del av varulagret är högre vid räkenskapsårets utgång än ingång ska skillnaden redovisas som intäkt. (BFNAR 2013:4).

Intäkt av bidrag

7.3. En förening får, om inte annat följer av punkterna 6.12, 6.22, 6.33 och 7.4, redovisa ett bidrag som intäkt

a) det räkenskapsår bidraget betalas till föreningen, eller

b) det eller de räkenskapsår bidraget hänför sig till.

Ett bidrag som hänför sig till räkenskapsåret men som inte betalats ut före räken-

skapsårets utgång får redovisas som intäkt enligt första stycket b endast om det finns ett beslut och dokumentation om beloppets storlek innan det förenklade årsbokslutet är färdigställt.

7.4. Ett villkorat bidrag ska redovisas som intäkt endast om bidraget med hög grad av sannolikhet inte kommer att återkrävas.

Övriga verksamhetsintäkter

7.5. Övriga verksamhetsintäkter är summan av följande:

a) sådana inbetalningar som föreningen fått med anledning av övriga verksamhets-
inkomster,

b) skillnaden mellan föreningens fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räken-
skapsårets utgång och ingång på medlemmar och kunder med anledning av att
den fakturerat eller borde ha fakturerat övriga verksamhetsinkomster, samt

c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskaps-
årets ingång och utgång till medlemmar och kunder för förskott enligt punkt
6.73 som avser övriga verksamhetsinkomster.

Försäljningsintäkter

7.6. Försäljningsintäkter är summan av följande:

a) sådana inbetalningar som föreningen fått med anledning av försäljningsinkoms-
ter som avser varor och tjänster,

b) skillnaden mellan föreningens fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räken-
skapsårets utgång och ingång på medlemmar och kunder med anledning av att
den fakturerat eller borde ha fakturerat försäljningsinkomster som avser varor
och tjänster, samt

c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskaps-
årets ingång och utgång till medlemmar och kunder för förskott enligt punkt
6.73 med anledning av försäljningsinkomster som avser varor och tjänster.

Intäkt av försäkringsersättning, skadestånd m.m.

7.7. En förening ska redovisa försäkringsersättning, skadestånd m.m. som intäkt när medlen kan disponeras eller föreningen på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Intäkt vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella placeringar

7.8. Intäkt vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella placeringar redovisas för

a) byggnader och markanläggningar enligt punkt 6.15,

b) mark enligt punkt 6.24,

c) maskiner, inventarier och förvärvade immateriella anläggningstillgångar

          enligt punkt 6.36, och

d) finansiella placeringar enligt punkt 6.64.

Ränteintäkt

7.9. En förening får redovisa ränteinkomst som intäkt det räkenskapsår som räntan erhålls
eller beloppet hålls tillgängligt för föreningens räkning. Om de sammanlagda ej inbetalda räntorna överstiger 5 000 kronor ska de dock redovisas som intäkt det räkenskapsår de avser.

Utdelning

7.10. En förening ska redovisa utdelning som intäkt det räkenskapsår som utdelningen erhålls.

Intäkt till följd av omvärdering av finansiella placeringar

7.11. Intäkt till följd av omvärdering av finansiella placeringar är skillnaden mellan den finansiella placeringens värde på balansdagen enligt punkt 6.63 och dess bokförda värde, om värdet enligt punkt 6.63 är högre.

Kostnader

Allmänna kostnader i verksamheten

7.12. Kostnaderna för föreningens verksamhet är, med undantag av kostnader för personal, summan av följande:

a) sådana utbetalningar, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt,

        som föreningen gjort med anledning av utgifter i verksamheten,

b) erhållna gåvor i form av varor som bokförts löpande,

c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive avdragsgill ingående

        mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång till leverantörer med
anledning av att föreningen erhållit faktura eller borde ha erhållit faktura,

d) skillnaden mellan föreningens fordringar på leverantörer för förskott, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, enligt punkt 6.51 vid räkenskapsårets ingång
och utgång, samt

e) skillnaden mellan varulagrets värde enligt punkterna 6.41-6.47 vid räkenskapsårets
ingång och utgång om inte annat följer av andra stycket.

Ingår det i varulagret gåvor som inte bokförts löpande och har värdet på denna del av varulagret ökat ska skillnaden för denna del istället redovisas som intäkt enligt punkt 7.2 tredje stycket. (BFNAR 2013:4).

7.13. Kostnaderna för personal är summan av följande:

a) sådana utbetalningar som föreningen gjort med anledning av utgifter för

          anställda och andra som erhåller ersättning för utfört arbete,

b) skillnaden mellan föreningens skulder vid räkenskapsårets utgång och ingång
avseende ersättningar till anställda och andra med tillhörande lagstadgade arbets- givaravgifter enligt punkt 6.74,

c) skillnaden mellan föreningens skulder vid räkenskapsårets utgång och ingång
avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskost-
nader enligt punkt 6.72, samt

d) belopp motsvarande punkt 7.12 c och d som avser personal.

Kostnad vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella
placeringar

7.14. Kostnad vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella placeringar redovisas för

a) byggnader och markanläggningar enligt punkt 6.15,

b) mark enligt punkt 6.24,

c) maskiner, inventarier och förvärvade immateriella anläggningstillgångar enligt
punkt 6.36, och

d) finansiella placeringar enligt punkt 6.64.

Kostnad för skadestånd m.m.

7.15. En förening ska redovisa skadestånd m.m. som kostnad när utgiften betalas.

Räntekostnad

7.16. En förening får redovisa ränteutgifter som kostnad det räkenskapsår som räntan betalas. Om de sammanlagda ej utbetalda räntorna överstiger 5 000 kronor ska de dock redovisas som kostnad det räkenskapsår de avser.

Kostnad för anläggningstillgångar och finansiella placeringar –
avskrivningar, nedskrivningar, utrangeringar och omvärderingar

7.17. Kostnad för avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar redovisas för

a) immateriella tillgångar enligt punkt 6.3,

b) byggnader och markanläggningar enligt punkterna 6.13 och 6.14

         respektive 6.16,

c) mark enligt punkt 6.23 respektive 6.25, och

d) maskiner och inventarier enligt punkterna 6.34 och 6.35 respektive 6.37.

7.18. Kostnad till följd av utrangering av anläggningstillgångar redovisas för

a) byggnader och markanläggningar enligt punkt 6.15, och

b) maskiner och inventarier enligt punkt 6.36.

7.19. Kostnad till följd av omvärdering av finansiella placeringar är skillnaden mellan den finansiella placeringens värde på balansdagen enligt punkt 6.63 och dess bokförda värde, om värdet enligt punkt 6.63 är lägre.

Skatt

7.20. Föreningens skattekostnad är summan av

a) beräknad skatt på räkenskapsårets överskott, och

b) justering av tidigare räkenskapsårs redovisade inkomstskatt.

____________________________

BFNAR 2010:1

Detta allmänna råd tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2010.

BFNAR 2013:4

Detta allmänna råd ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.