Kapitel 4 – Löpande bokföring

Kontantmetoden eller faktureringsmetoden

4.1. En förening som bokför enligt kontantmetoden ska utöver bestämmelserna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring tillämpa detta kapitel. Föreningar som tillämpar faktureringsmetoden ska inte tillämpa detta kapitel.
(BFNAR 2013:4).

Kontantmetoden

5 kap. 2 § tredje stycket BFL

Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras. Lag (2010:1514).

 

Vad innebär kontantmetoden?

4.2. Kontantmetoden innebär att en förening löpande under året bokför de affärshändelser som avser

   a) inbetalningar till och utbetalningar från föreningen (betalningshändelser), och

   b) erhållna och lämnade gåvor med undantag av erhållna gåvor för vilka 5 kap. 1 §

      andra stycket bokföringslagen (1999:1078) tillämpas.

Kontantmetoden innebär även att föreningen i samband med bokslutet bokför
     övriga affärshändelser som är nödvändiga för att bestämma föreningens över- eller
     underskott och ställning (bokslutshändelser). Bokslutshändelserna får bokföras
     i enlighet med punkt 4.9.

 

4.3. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

4.4. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

4.5. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

4.6. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

4.7. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

4.8. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

Bokslutshändelser vid årets slut

5 kap. 2 § tredje stycket andra meningen BFL

Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras. Lag (2010:1514).

 

5 kap. 3 § BFL

I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.

 

4.9. Bokslutshändelser i det förenklade årsbokslutet får bokföras genom att förtecknas på ett bokslutsunderlag.