Kapitel 3 – Vad som ska bokföras i föreningen

Tillgångar

3.1. En förening ska bokföra tillgångar som den äger.

       Medel som föreningen tagit emot för annans räkning ska också bokföras som tillgång. (BFNAR 2013:4).

3.2. Upphävd. (BFNAR 2013:4).

3.3. Gåva i form av arbetsinsats ska inte bokföras i föreningen.

Skulder

3.4. En förening ska bokföra samtliga skulder.

En skuld som är tvistig ska bokföras om tvisten rör skuldens existens, belopp,
kvaliteten på det levererade eller liknande. Uppenbart grundlösa krav som riktas mot
föreningen ska däremot inte bokföras.

Inkomster

3.5. Inkomst är endast det som föreningen tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte inkomst.

3.6. Föreningens inkomster ska bokföras enligt följande:

Typ av inkomst Inkomst som ska bokföras Inkomst ska bokföras till
Inkomst av medlemsavgift Avgift till den allmänna föreningsverksamheten det belopp som betalats som medlemsavgift.
Inkomst av gåva och bidrag Gåva till föreningens verksamhet det nominella värdet när det gäller likvida medel och i annat fall gåvans anskaffningsvärde enligt punkt 6.11, 6.20, 6.32, 6.44 eller 6.60.
Bidrag till föreningens verksamhet det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Övrig verksamhets-inkomst Ersättning för deltagande i eller utnyttjande av föreningens verksamhet det belopp som står på kvittot, fakturan eller någon motsvarande handling.
Inkomst vid försäljning Ersättning för varor och tjänster det belopp som står på kvittot eller fakturan.
Ersättning för andra tillgångar det belopp som står på kvittot, fakturan eller avräkningsnotan.
Inkomst av skadestånd, försäkringsersättning m.m. Andra inkomster som hänför sig till föreningen såsom skadestånd, försäkringsersättningar m.m. det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Ränteinkomst och
utdelning
Avkastning på föreningens finansiella tillgångar det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.

 

Utgifter

3.7. Utgift är endast det som föreningen ger ut för det som tillkommer föreningen. Belopp som ges ut för någon annans räkning, såsom t.ex. avdragsgill mervärdesskatt, utgör inte utgift.

3.8. Föreningens utgifter ska bokföras enligt följande:

Typ av inkomst  Inkomst som ska bokföras  Inkomst ska bokföras till
Allmänna utgifter i
verksamheten
Utgifter för föreningens verksamhet det belopp som står på kvittot, fakturan eller någon motsvarande handling.
Utgift för skadestånd m.m. Andra utgifter som hänför sig till föreningen såsom skadestånd m.m. det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Ränteutgift Ränteutgift på föreningens låneskulder det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.