Kapitel 2 – Definitioner

2.1. Bidrag är likvida medel som en förening får från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ.

2.2. Villkorade bidrag är bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

2.3. Erhållna gåvor är tillgångar, med undantag för bidrag enligt punkt 2.1, som utan krav på ekonomisk motprestation lämnas till en förening från en givare. Som erhållna gåvor räknas även förvärv genom testamente.

2.4. Anskaffningsvärde beräknas exklusive ingående mervärdesskatt som föreningen får dra av eller som återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200). (BFNAR 2013:4).