Exempel till Kapitel 9 – Tillgångar

9 a – Omklassificering av en tillgång

Förutsättningar

Ett företag som handlar med kopieringsmaskiner köper år 1 en kopieringsmaskin för 35 000 kr. Den 31 december år 1 finns maskinen i företagets lager och har ett beräknat nettoförsäljningsvärde på 42 000 kr. I mars år 2 beslutar företaget att behålla maskinen för att använda den i företaget.

Nyttjandeperioden fastställs till 5 år enligt punkt 10.23

(förenklingsregel).

Tänk så här

Den 31 december år 1 ingår kopieringsmaskinen i företagets lager och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-värdet, dvs. 35 000 kr.

I mars år 2 ändrar företaget avsikten med innehavet varför kopieringsmaskinen ska omklassificeras till anläggningstillgång. Maskinens redovisade värde i årsredovisningen år 1 blir anskaffningsvärdet år 2.

Enligt punkt 10.19 får företaget skriva av 7 000 kr (35 000/5) trots

att kopieringsmaskinen inte använts hela året.

Redovisa så här i

årsredovisningen

 

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Tilläggsupplysning om

redovisningsprinciper

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Inventarier, verktyg och installationer

Tilläggsupplysning till balansräkningen

(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Inventarier, verktyg och installationer

År 2

 

 

-7 000

31/12 år 2

 

28 000

 

0

 

 

 

 

5 år

 

 

År 1

 

 

0

31/12 år 1

 

0

 

35 000

 

 

 

 

 

 

 

 

  År 2

  År 1

Ingående anskaffningsvärden

Omklassificeringar m.m.

0

35 000

0

0

Utgående anskaffningsvärden

35 000

0

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

0

-7 000

0

0

Utgående avskrivningar

-7 000

0

Redovisat värde

28 000

0

Referenser

Punkterna 9.4, 9.6, 10.19, 10.23, 12.4, 19.2 och 19.22